Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Bild på borrkärnor i trälåda

Mineralreserven är LKAB:s viktigaste tillgång. Den är grunden för verksamheten. Framtida gruvbrytning ställer krav på ett framgångsrikt prospekteringsarbete. Prospektering är att genom mätningar och provborrning kartlägga och säkerställa kunskap om berggrunden. LKAB:s prospektering sker både i de egna gruvorna i befintliga mineraliseringar och i nya, omgivande områden.

Att säkerställa tillgången på järnmalmsråvara är avgörande för LKAB:s framtida utveckling. Vi arbetar med en framförhållning om 20 år för att trygga utvecklingen av produktionen och framtiden för de omgivande samhällena.

Nyckeln till en framgångsrik prospektering är geologisk kunskap och tillgång till mineralförande markområden. Det förutsätter respekt för omgivningen, ansvar för miljön och samverkan med de lokala näringarna – inte minst naturintressen och rennäringen. Det ska ske på ett hållbart sätt för nya gruvors påverkan på biologisk mångfald och variationsrikedom.

Så kartlägger vi berggrunden

Att prospektera är att kartlägga berggrunden. Kunskapen är grundläggande. För prospekteringsarbete krävs först och främst ett undersökningstillstånd enligt minerallagen som beviljas av Bergmästaren (Bergsstaten). Ett undersökningstillstånd innebär inte att man har tillstånd att utföra arbeten. För detta krävs att man har en godkänd arbetsplan. Den beskriver vad, hur och när man tänkt utföra prospekteringsarbetet. Arbetsplanen skickas ut till samtliga berörda sakägare i området.
Sakägare är fastighetsägare till marken där man önskar prospektera, berörd sameby samt eventuella innehavare av "särskild rätt" i området, ett juridiskt begrepp. Därutöver finns särskilda regler för olika tillfällen. Om prospekteringsarbete utförs närmare än 200 meter från bostadshus eller fritidshus så skall dessa informeras särskilt.

Prospekteringsborrning innebär inget stort intrång i sig. Borriggarna är små mobila enheter som oftast inte lämnar några större spår efter sig. I känsliga områden sker borrningen på frusen mark med transporter ovanpå snön för att minimera all påverkan. Efter borrningen är det synliga resultatet ett cirka fem centimeter grovt rör i borrhålet med en hylsa på platsen.

Prospektering är bara första steget i en lång väg fram till en eventuell gruvbrytning. Om undersökningarna skulle visa att det finns en brytvärd mineralfyndighet i området så återstår flera stora beslut och prövningar innan en gruva blir verklighet. Bland annat måste man ansöka om bearbetningskoncession hos Bergsstaten och om ett miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen. I samband med miljöprövningen sätter domstolen de villkor som en ny verksamhet ska leva upp till. I dessa tillståndsprövningar vägs olika intressen mot varandra och det finns gott om tillfällen för motstående intressen att göra sina röster hörda. Hela processen, inklusive eventuella markfrågor, kan ta allt emellan 5 år till 15 år och ibland längre än så.

Under LKAB:s 125-åriga historia har fyra nya gruvor öppnats utanför de etablerade i Malmberget och Kiruna. Med kunskap och erfarenhet lägger LKAB ned stor kraft på samråd och försöker lösa de problem eller olägenheter som kan uppstå.

Fakta om metaller

Människan behöver metaller i sitt dagliga liv. Samhället behöver metaller för att utveckla välfärden, bygga samhällen, bygga bostäder, till vård, skolor, omsorg och till att förbättra kommunikationerna. Mineraler som bryts och förädlas till metaller tillförs kretsloppet, där stål kan återvinnas och användas om och om igen. Stål är människans mest återvunna material. Eftersom befolkningen växer och behovet av metaller hela tiden ökar krävs fortsatt och utökad gruvdrift för att tillgodose människans behov av till exempel järn och stål. Malmbrytning lyfter upp metallerna till kretsloppet och bidrar till att skapa välstånd.