Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Pelletsverket KK4 i Kiruna.

LKAB:s övergripande koncernstrategi för 2017 – 2021, "Från bra till bäst", fokuserar på en långsiktigt hållbar gruvdrift. LKAB ska också ge en marknadsmässig avkastning till ägaren och vara ett långsiktigt finansiellt stabilt företag.

Strategisk inriktning 2017 – 2021

Vi ska bidra till en långsiktigt hållbar gruvdrift genom operational excellence som omfattar tre huvudaktiviteter.

 • Ledarskap och medarbetarskap
 • Effektiva och hållbara inköp
 • Effektivare anläggnings- och maskinutnyttjande

För att stödja vår strategiska huvudinriktning satsar LKAB på tre stödjande aktiviteter.

 • Tillväxt
 • Samhällsomvandling
 • Stabila omvärldsvillkor

Fyra målområden

LKAB:s uppdrag är att på ett ansvarsfullt sätt tillvarata Sveriges järnmalmsresurser och säkra långsiktig konkurrenskraft och värdeskapande. Hållbarhetsarbetet är därmed centralt i vår affärsstrategi.

För att lyckas fullfölja den strategiska inriktningen under de kommande fyra åren har LKAB identifierat fyra målområden.

 • Attraktiva LKAB
  Vi ska verka för att öka mångfald och jämställdhet, samt erbjuda säkra arbetsplatser och utvecklande karriärmöjligheter.

 • Attraktiva samhällen
  Vi ska bidra positivt till utvecklingen av våra verksamhetsorter i nära samverkan med invånare, myndigheter och andra näringar.

 • Säker och resurseffektiv produktion
  Vi ska sträva efter att minska vår energiförbrukning, minimera utsläpp och bidra till ökad resurseffektivitet i kundernas processer.

 • Ansvarsfull verksamhet
  Vi ska aktivt arbeta för att minimera den påverkan vår verksamhet har på miljön.

Mål för hållbar tillväxt

Sociala mål

 • Minska olycksfall med frånvaro till frekvens 3,5 per miljon arbetstimmar till 2021 (2015: 6,9)
 • Andelen kvinnor/kvinnliga chefer ska uppgå till minst 25 procent 2021 (2015: 20 procent/18 procent)
 • Efterlevnad av LKAB:s uppförandekod och ha en väl fungerande dialog med intressenter

Ekonomiska mål

 • Avkastning på eget kapital ska överstiga 12 procent över en konjunkturcykel
 • Nettoskuldsättningsgrad 0–30 procent
 • Ordinarie utdelning ska uppgå till 40–60 procent av årets vinst

Miljömål

 • Minska utsläpp av stoft till luft från reningsanläggning med 40 procent till 2021 jämfört med 2015, räknat som snitt för alla anläggningar
 • Minska utsläpp av kväve till vatten med 20 procent per ton färdig produkt till 2021, jämfört med 2015
 • Minska koldioxidutsläpp med 12 procent per ton färdig produkt till 2021 jämfört med 2015 och samtidigt minska utsläpp av kväve till luft
 • Minska energiintensiteten (kilowattimmar per ton färdig produkt) med 17 procent till 2021, jämfört med 2015