Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Framtidens LKAB

Den största omställningen i LKAB:s 130-åriga historia.

LKAB:s strategi stakar ut vägen mot noll utsläpp av koldioxid från egna processer och produkter till år 2045 och säkrar bolagets verksamhet bortom 2060. Strategin innebär en historisk omställning i form av genomgripande förändringar av bolagets verksamhet och en ny position på marknaden.

LKAB står inför den största omställningen i bolagets 130-åriga historia och kan bli den största industriinvesteringen någonsin i Sverige. Vår strategi skapar unika möjligheter för oss och svensk industri att ta ledningen i en nödvändig global omställning.

Vår strategi pekar ut tre huvudsakliga spår för omställningen:

 • Ny världsstandard för gruvbrytning. Genom digitalisering, automatisering, elektrifiering, nya arbetssätt och koldioxidfri produktion sätter vi en ny världsstandard för gruvbrytning.
 • Koldioxidfri järnsvamp med vätgasteknik. Genom skiftet från järnmalmspellets till koldioxidfri järnsvamp tar vi ett viktigt steg fram i värdekedjan, ökar värdet på våra produkter samtidigt som vi ger våra kunder direkt tillgång till koldioxidfritt järn för ståltillverkning.
 • Utvinna kritiska mineraler ur gruvavfall. Med fossilfri teknik ska vi utvinna strategiskt viktiga jordartsmetaller och fosfor till mineralgödsel ur dagens avfall från gruvan.

LKAB:s omställning kommer att kräva omfattande investeringar i vår verksamhet i storleksordningen 10-20 miljarder kronor om året under en period om cirka 15 till 20 år. Till det kommer massiva investeringar i utbyggnad av förnyelsebar el och vätgas för att möjliggöra omställningen. Det kommer att skapas tusentals nya jobb i Malmfälten och Norrbotten, under om- och nybyggnation av anläggningar under mer än 20 år och som en del av den expanderade verksamheten, och säkrar framtidens arbetstillfällen.

Omställningen ger oss möjlighet att bära alla de investeringar som krävs för att konkurrenskraftigt bryta järnmalm djupare i våra gruvor och skapa en framtid för vår verksamhet bortom år 2060. 

image002.jpg
Järnsvamp, exempelbild på LKAB:s framtida koldioxidfria produkt.

Klimateffekt på riktigt

Vår omställning innebär även en omställning av industrin och är den mest effektiva insats Sverige kan göra för en minskning av de globala utsläppen. Idag är järn- och stålindustrin den verksamhet som globalt står för de största utsläppen av koldioxid. LKAB:s samlade koldioxidutsläpp är idag 700 000 ton, vilket motsvarar fyra procent av svensk industris samlade koldioxidutsläpp och gör oss till nummer fyra av de företag som släpper ut mest i Sverige. Till år 2045 ska vi ha koldioxidfria processer och produkter.

Vår omställning bidrar till en bättre och mer hållbar värld på flera nivåer. Vi ska gå från att vara en del av problemet till att bli en del av lösningen.

LKAB_Natur_200907_0701_RGB.jpg

Utmaningar att övervinna

För att omställningen ska bli möjlig kräves ett bättre samspel mellan näringsliv och politik. Det krävs handling idag, imorgon är det för sent.

 • Vi behöver effektiva, rättssäkra och snabba tillståndsprocesser så att nya och nödvändiga, klimateffektiva, investeringar blir möjliga och inte skjuts långt in i framtiden.
 • Satsning på forskning, utveckling och innovationsstöd även till basindustrin.
 • Säkra energifrågan. Koldioxidfri produktion kommer att kräva extrema mängder fossilfri el och tillgång till biobränsle till konkurrenskraftiga priser och en industrialisering av vätgasproduktion.

Vi har ställt om förr, vi vet att vi kan. LKAB har historiskt mött den konkurrensnackdel vi får när vi går djupare ner i gruvorna med mer högförädlade produkter. Vi gjorde det när vi gick från styckemalm till fines och från fines till järnmalmspellets. Nu ska vi ta nästa steg.

Strategiska mål

Vi ska ställa om till koldioxidfria produkter och processer och bli en ledande leverantör av järnsvamp till år 2045 - samtidigt ökar vi vår omsättning avsevärt och blir en större aktör i omställningen. 

Koncernen har tre strategiska mål för att nå dit:

Klimateffektiv och hållbar omställning

Vi ska leda en omställning av järn- och stålindustrin för ett bättre klimat och en hållbar utveckling. Vår koldioxidfria järnsvamp och kritiska mineral behövs för en global omställning inom alla branscher och samhällen. Vi är ständigt innovativa vilket bidrar till cirkulära lösningar. Vi ska sluta vara en del av problemet och börja bli en stor del av lösningen. 

 • Minskade koldioxidutsläpp till väl under två grader i linje med Parisavtalet, tillsammans med våra leverantörer och kunder. 
 • Minskad energianvändning med 10 procent. 
 • Ökad biologisk mångfald. 

Stabil och effektiv verksamhet för ansvarsfull omställning

Hållbara finanser och ansvarsfulla affärer är inte bara en trygghet för våra ägare, kunder, leverantörer och medarbetare. För att kunna göra de investeringar som krävs för att driva omställningen behöver vi öka vår omsättning och höja vår produktivitet. Den ekonomiska hållbarheten går hand i hand med miljömässig och social hållbarhet.

En säker, sund och utvecklande arbetsplats för att driva omställningen

Vi tillsammans ska vara den bästa arbetsplatsen för att utveckla, behålla och attrahera den kompetens vi behöver i omställningen. På så sätt bidrar vi till framtidens välfärd och samhällen som är bra att bo, leva och verka i. Omställningen som vi står inför är bara möjlig om de bästa medarbetarna finns hos oss.

 • Olyckor med frånvaro (LTA*) som är mindre än två per miljon arbetade timmar och lång sjukfrånvaro på max 0,8 procent av arbetsstyrkan/kvartal.
 • En mer jämställd könsfördelning i ledningsgrupper med minst 40 procent av det  underrepresenterade könet. 
 • Minst 95 procent av kritiska kompetenser är tillsatta med kvalificerade kandidater.