Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Hur vi arbetar med GDPR

Information om hur LKAB hanterar personuppgifter

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) förkortas LKAB (här benämnt "LKAB", "vi", "oss" eller "vår") är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Det är av yttersta vikt för oss att din integritet skyddas när du använder våra tjänster. Här hittar du information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna i texten nedan.

Personuppgifterna som samlas in hanteras enligt Dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Förordningen reglerar hantering/behandlingen av personuppgifter för alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter.

1. Personuppgifter som samlas in

Från dig som jobbsökande

Enligt diskrimineringslagen måste vi spara alla dina ansökningshandlingar i två år efter tjänstens tillsättningsdatum. Om du inte uttryckligen önskar att uppgifterna ska sparas längre, tas uppgifterna bort. Har man sökt flera jobb löper tiden från den senast sökta tjänsten.

Som sökande är du ansvarig för att de uppgifter som lämnats till oss och som ligger inne i ansökan är korrekta.

Från dig som anställd

Vi behandlar de personuppgifter som måste lämnas till oss för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden som arbetsgivare. Vi behöver kontaktuppgifter som namn, adress och telefonnummer för att kunna skicka information och kunna nå dig vid behov. Bankuppgifter krävs för att kunna betala lön. Personnummer används för att korrekt kunna betala in skatter och korrekt identifiera en individ i övriga kontakter med myndigheter där personnummer är identifieringsnyckel.

Övriga uppgifter på individnivå under en anställning samlas in och används till att fastställa vilken kompetens en person har förvärvat, var en person återfinns organisatoriskt, vilket avtalsområde personen tillhör och vem som är närmaste chef.

På ett antal platser sker kameraövervakning; inne på industriområden och anläggningar och av strategiska bommar och passager till och från dessa. I vissa fall kan ett fåtal personer och fordon på allmän plats filmas, dvs. direkt utanför industriområdet eller anläggningen i fråga.

Från dig som entreprenör

För dig som entreprenör finns en beskrivning av våra personuppgiftsbehandlingar i leverantörshandboken.

Från dig som investerare

För dig som investerare gäller den information om vår personuppgiftsbehandling som du hittar här: Information till investerare

Cookies

Vi använder även cookies för att samla in uppgifter om hur du använder våra tjänster. Om hur vi använder cookies kan du läsa här.

2. Identitet och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

LKAB moderbolag är personuppgiftsansvarig för alla de personuppgifter som behandlas inom ramen för en jobbansökan och de personuppgifter som behövs vid, under och efter en anställning i de svenska bolagen som ingår i koncernen. LKAB bestämmer ändamålet för var och en av dessa behandlingar. På LKAB:s webbplatser behandlas i huvudsak personuppgifter vid hantering av frågor och vid administration av behörighetsansökningar och prenumerationer.

Våra kontaktuppgifter hittar du under Kontakt högst upp i menyn.

Vid frågor om personuppgiftsbehandling, kan du kontakta GDPR-samordnaren via e-postadressen GDPR@lkab.com.

3. Ändamål och lagringstiden

Vi behandlar dina personuppgifter för följande administrativa ändamål och personalärenden:

 • För att skapa informationsunderlag vid en jobbansökan.
 • Om man får tjänsten läggs personuppgifter upp i vårt HR-system för att LKAB ska kunna sköta sina åtaganden som arbetsgivare och identifiera individen avseende kompetens och organisation.

Vi behandlar även personuppgifter i samband med ansökan om behörighet till industriområde/gruvor/anläggningar:

 • En registrerad, fullständig och godkänd behörighetsansökan är ett krav för tillträde till LKAB:s anläggningar.
 • Det handlar om inpasseringskort, nycklar och underjordstaggar.
 • Ansökningarna gäller personer och fordon.
 • Du registrerar själv uppgifterna, vilket inkluderar de personuppgifter som vi behöver för angivna ändamål.

Ändamålet med kameraövervakning är att bevaka produktionsprocesser inne på industriområden och anläggningar och bevaka strategiska bommar och passager för att underlätta in- och utpassering för fordon och personer.

Lagar och avtal styr i stort lagringen av personuppgifter under och efter anställningens avslut. Förlängda lagringstider krävs för t.ex. pensionsutredningar eller framtida arbetsskadeutredningar som kräver att historiska uppgifter lagras även på före detta anställda.
Inspelat material bevaras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med bevakningen.

4. Rättsliga grunden för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av någon av följande rättsliga grunder:

 • Dina personuppgifter behandlas om dig som anställd. Behandlingen är nödvändig för att LKAB ska fullgöra ett anställningsavtal som har ingåtts med dig och sådana avtalsmässiga överenskommelser som pensionsavtal, lönerevisioner etc. Dina personuppgifter får därmed hanteras i personaladministrativa system.
 • Rättslig förpliktelse används som laglig grund för behandling av personuppgifter vid skatteinbetalning, sjukförsäkringar mm. Ett annat exempel är arbetsrättslig lagstiftning som LAS, Semesterlagen Arbetstidslagen och Diskrimineringslagen.
 • Den rättsliga grunden för kameraövervakning är intresseavvägning. LKABs behov och intresse av att bevaka anses väga tyngre än intresse av att skydda personlig integritet.
 • Du har ansökt om behörighet hos LKAB och fått denna beviljad. Behandling av dina personuppgifter avser i detta fall ändamål som rör LKAB:s berättigade intresse av åtkomstskydd och sekretess.
 • Samtycke används endast undantagsvis, t.ex. om LKAB behöver publicera foto på anställda på webbplatsen.

5. Mottagare av personuppgifter internt och externt

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom koncernen om det krävs för administrativa ändamål.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till externa mottagare:

 • Svenska myndigheter om det är ett krav.
 • IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system.

I de fall LKAB överför eller ger tillgång till dina personuppgifter till externa mottagare som behandlar personuppgifter i egenskap av LKAB:s personuppgiftsbiträde, har personuppgiftsbiträdesavtal med instruktioner om behandlingen tecknats med dessa parter.

6. Dina rättigheter

Du har flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få ta del av dina personuppgifter och information om hur dessa behandlas. Du har rätt att begära en elektronisk kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätten begränsas dock för de fall uppgifter omfattas av sekretess, om uppgifterna endast förekommer i ostrukturerat arbetsmaterial, dvs i löpande text som inte har fått sin slutliga utformning när begäran gjordes, som utgör minnesanteckningar eller liknande och som inte har behandlats längre än 1 år samt om uppgifterna inte säkert kan identifieras.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter som lagras av LKAB. Som anställd har man tillgång till delar av sina personuppgifter registrerade i HR-systemet och kan därmed rätta dem själv, t.ex. adress och telefonnummer.
Om du har sökt arbete hos LKAB, ansvarar du för att de personuppgifter du själv angivit i ansökan var korrekta vid tiden då den skrevs. Dessa uppgifter förändras ej av LKAB.

Rätt till radering av personuppgifter/rätten att bli glömd

Rätten att bli glömd gäller endast om:

 • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Behandlingen grundar sig på berättigade intresse som den registrerade bestrider och som avgörs vara ogiltiga.
 • Personuppgifterna har behandlats olagligt.

Du som tidigare medarbetare kan inte begära att få bli bortglömd om LKAB måste behålla personuppgifterna för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Skulle begäran om radering bli aktuell, måste en dialog ske mellan LKAB som personuppgiftsansvarig och dig som begär radering av personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning innebär att LKAB inte får göra något med dina personuppgifter mer än att fortsätta lagra dem.

Rätt att göra invändningar mot behandlingen

Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att dina personuppgifter inte längre får behandlas om inte LKAB kan visa att den rättsliga grunden är tillämplig för behandlingen.

Rätt till dataportabilitet (rätt att överföra personuppgifter till ett annat företag)

Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av LKAB i ett strukturerat, elektroniskt format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål

Om du tycker att LKAB har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.