Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Behandling av personuppgifter

Information om hur LKAB hanterar personuppgifter

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ, förkortat LKAB och här benämnt "LKAB", "vi", "oss" eller "vår") är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det är av yttersta vikt för oss att din integritet skyddas när du använder våra tjänster. Här hittar du information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifterna längst ner på sidan).

Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (också kallad GDPR).

1. Personuppgifter som samlas in

Från dig som arbetssökande

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss i samband med att du söker en tjänst och som framgår av dina ansökningshandlingar (inklusive eventuella bilagor), i syfte att kunna administrera din ansökan. Personuppgifter som lämnas till oss är bland annat namn och kontaktuppgifter. Som sökande är du ansvarig för att de uppgifter som lämnats till oss och som anges i ansökan är korrekta.

Från dig som anställd

Vi behandlar sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och tillvarata våra rättigheter som arbetsgivare. Personuppgifter som behandlas är bland annat:

 • identifikationsuppgifter (som exempelvis namn, personnummer och anställningsnummer),
 • kontaktuppgifter (som exempelvis adress och telefonnummer),
 • uppgifter för att kunna administrera; löne- och skattebetalningar (som exempelvis bankuppgifter och uppgifter relaterade till olika förmåner), försäkringsärenden samt socialförsäkringsärenden (relaterade till exempelvis ohälsa),
 • uppgifter om närmast anhöriga, om organisatorisk placering och avtalsområde samt om närmaste chef,
 • uppgifter om förvärvade kompetenser och uppgifter från utvecklingssamtal,
 • uppgifter om in- och utpasseringar från våra områden och anläggningar samt
 • i vissa fall bilder och positioneringsuppgifter.

Från dig som arbetar hos någon av våra kunder, leverantörer eller affärspartners

Vi behandlar ditt namn, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, adress, titel, roll och beskrivning av arbetsuppgifter samt andra personuppgifter som eventuellt behöver behandlas för att uppnå de ändamål som beskrivs nedan. För behandling av personuppgifter för dig som arbetar på uppdrag av leverantör åt LKAB finns information om våra personuppgiftsbehandlingar även i leverantörshandboken.

Från dig som investerare

För dig som investerare gäller den information om våra personuppgiftsbehandlingar som du hittar här: Information till investerare

Från dig som besöker våra anläggningar/områden

Vi behandlar ditt namn, information om företaget du representerar och i vissa fall kontaktuppgifter och bilder. Under ditt besök kan även in- och utresetider samt positionering registreras. På de anläggningar och områden som kamerabevakas kan registrering genomföras av foton på dig (se vidare nedan).

Kamerabevakning av dig som vistas inom/beträder LKAB:s områden/anläggningar

På ett antal platser sker kamerabevakning; inne på industriområden och anläggningar samt vid strategiska bommar och passager till och från nämnda områden och anläggningar.

De personuppgifter som behandlas vid kamerabevakningen utgörs av bilder på enskilda fysiska personer.

Från dig som besökare av vår publika hemsida

Vi behandlar din IP-adress samt uppgifter rörande den IT-utrustning du använder (exempelvis uppgifter om operativsystem och om besöket görs via dator eller mobiltelefon). Vi behandlar också information om ditt besök på vår hemsida genom så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se nedan.

När du registrerar en profil på vår hemsida eller kontaktar oss på annat sätt för prenumeration på information eller beställer tryckt information

Vi behandlar följande personuppgifter: namn, adress, e-postadress, företag (om du väljer att ange det), användarnamn, lösenord samt uppgifter om din prenumeration och beställning.

Cookies

Vi använder även cookies för att samla in uppgifter om hur du använder våra tjänster. Om hur vi använder cookies kan du läsa här.

När du kommunicerar med oss till exempel via formulär på vår hemsida eller via e-post

När du kommunicerar med oss behandlar vi uppgifter som du själv lämnar till oss, exempelvis namn och kontaktuppgifter, information om din fråga, synpunkt eller ärende.

Vid lagstadgad förpliktelse eller tvist

De uppgifter som behandlas är sådana som krävs för att uppfylla den lagstadgade förpliktelsen ifråga eller för att tillvarata intressen vid en tvist. Personuppgifterna kan exempelvis utgöras av namn, kontaktuppgifter och personnummer.

2. Identitet och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

LKAB:s moderbolag är personuppgiftsansvarig för alla de personuppgifter som behandlas inom ramen för verksamheten. LKAB bestämmer ändamålen och medlen för var och en av dessa behandlingar.

Våra kontaktuppgifter hittar du nedan under rubriken Kontaktuppgifter.

Vid frågor om personuppgiftsbehandlingar, kan du kontakta GDPR-samordnaren via e-postadressen: GDPR@lkab.com

3. Ändamål, rättslig grund och lagringstid

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter i samband med arbetsansökan och/eller under din anställning:

 • För att kunna hantera och pröva din arbetsansökan (exempelvis i syfte att skapa ett informationsunderlag). Enligt diskrimineringslagen måste vi spara alla dina ansökningshandlingar i två år efter att den tjänst du sökt tillsatts. Om du inte uttryckligen önskar att uppgifterna ska sparas längre, tas uppgifterna bort efter nämnda tidpunkt. Har man sökt flera tjänster löper tiden från den senast sökta tjänsten.
 • För att som arbetsgivare kunna administrera lagstadgade- och avtalsmässiga rättigheter och förpliktelser under din anställning (såsom exempelvis att betala ut löner, kontrollera nedlagd arbetstid samt rapportera in uppgifter till Skatteverket och identifiera dig organisatoriskt).
 • Personuppgifter härrörande från din anställning sparas så länge som LKAB behöver uppgifterna för de ändamål för vilka behandling sker och/eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser och hantera eventuella rättsliga anspråk knutna till anställningen. Förlängda lagringstider krävs för exempelvis pensionsutredningar eller framtida arbetsskadeutredningar.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter på grund av det anställningsavtal som ingåtts med dig (eller som avses ingås med dig på grund av en arbetsansökan) och på grund av avtalsmässiga överenskommelser som exempelvis pensionsavtal, lönerevisioner etc. Dina personuppgifter får därmed hanteras i personaladministrativa system. Behandlingen kan också grundas på förpliktelse som vi ålagts genom exempelvis lag eller annan författning (så kallad rättslig förpliktelse). Exempelvis är vi skyldig att enligt lag spara vissa uppgifter under och efter din anställning.

Behandlingen kan i vissa fall grundas på en intresseavvägning, exempelvis ifall vi behöver behandla uppgifter på grund av rättsligt anspråk. Vid ansökan om arbete kan behandlingen grunda sig på att du godkänt att vi behandlar dina personuppgifter på visst sätt, så kallat samtycke. Under anställningen kan i undantagsfall, som exempelvis ifall vi önskar publicera en bild på dig på vår interna eller externa webbplats, samtycke användas som rättslig grund för att få behandla personuppgifter.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter i samband med ansökan om behörighet till samt besök av industriområden/gruvor/anläggningar

För att kunna pröva och administrera: behörighets- och tillträdesansökningar, ansökningar om och nyttjanden av; inpasseringskort, nycklar, underjordstaggar och fordonstillträden. För att säkerställa att endast personer som har rätt att vistas inom området/anläggningen, liksom inom olika delar av området/anläggningen, når tillträde till området/anläggningen; för att garantera din och andras säkerhet och för att skydda vår egendom. Vid nämnda ansökningar och nyttjanden registrerar du själv de personuppgifter som krävs för prövningen och administrationen. Personuppgifterna sparas så länge som behovet kvarstår (exempelvis såvitt gäller inpasseringskort, så länge som det finns ett behov av att nå tillträde till viss anläggning).

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att uppfylla de rättsliga förpliktelser som rör arbetsmiljön och/eller som är utformade för att säkerställa att endast personer med tillräckliga kvalifikationer får tillträde till vissa områden/anläggningar. Behandlingen av personuppgifter som sker i samband med tillträdeskontroll är nödvändig för att skydda vårt intresse av att veta vem som har tillgång till och vistas på våra områden, för att bland annat säkerställa säkerhet och trygghet. Behandling av dina personuppgifter grundar sig således i detta fall på en grund som rör vårt berättigade intresse av åtkomstskydd och sekretess.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter vid ditt arbete hos någon av våra kunder, leverantörer eller affärspartners

För att fullgöra skyldigheter och tillvarata rättigheter relaterade till avtal (eller blivande/avslutade avtal) med din arbetsgivare eller uppdragsgivare samt för att på olika sätt administrera uppgifter relaterade till nämnda avtal. Personuppgifterna sparas endast så länge som krävs för att uppfylla de syften som nyss angivits.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra skyldigheter och tillvarata rättigheter relaterade till avtal med kunder, leverantörer eller affärspartners samt för att förhandla fram och på olika sätt administrera nämnda avtal. Vidare kan behandling vara nödvändig för att tillvarata intressen som vi har och där ett eventuellt integritetsintrång för en enskild bedöms vara lägre än vårt intresse av behandling (så kallat berättigat intresse).

För följande ändamål genomför vi kamerabevakning

För att underlätta fordons- och personpassager till och från industriområden och anläggningar, förebygga och utreda olyckor och andra säkerhetsincidenter, säkerställa att endast behöriga personer ges tillträde till våra områden och anläggningar samt förebygga och utreda brott. Av kamera inspelat material bevaras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med kamerabevakningen.

Rättslig grund för behandlingen: Vi bedömer att bolagets intresse av att behandla personuppgifter genom kamerabevakning för angivna ändamål överväger det integritetsintrång som en bevakad person kan drabbas av. Kamerabevakningen grundar sig således på en intresseavvägning (vilket utgör den rättsliga grunden för bevakningen). Om personer obehörigen kommer in på våra områden och anläggningar finns risk för säkerhetsincidenter, som kan drabba såväl den enskilde som obehörigen försöker nå tillträde till området som anställda och andra som behörigen vistas på det aktuella området.

För följande ändamål behandlar vi uppgifter om ditt besök på vår hemsida

Vi behandlar personuppgifterna för att utvärdera och förbättra hemsidan, förstå hur besökare använder hemsidan samt för att säkerställa funktionaliteten hos hemsidan. Personuppgifterna sparas så länge som krävs för att uppnå de syften som nyss nämnts men maximalt i 24 månader.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en säker och användarvänlig hemsida med ett innehåll som är relevant för besökaren.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter när du registrerar en profil på vår hemsida eller kontaktar oss på annat sätt för prenumeration på information eller beställer tryckt information

Vi behandlar personuppgifterna för att kunna administrera din beställning och leverera beställd information. Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutad prenumeration eller levererad beställning för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att du ska få beställd information.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter när du kommunicerar med oss exempelvis via formulär på vår hemsida eller via e-post

Vi behandlar personuppgifterna för att besvara din fråga, omhänderta din synpunkt eller hantera ditt ärende. Vi eftersträvar lagringsminimering men hur länge vi behåller personuppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse av att hantera din fråga, synpunkt eller ärende.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter i samband med lagstadgad förpliktelse som vi omfattas av eller vid en tvist

Ändamålet kan baseras på krav i lag eller annan författning som vi omfattas av. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. Vi lagrar uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra dem eller så länge tvisten pågår.

Rättslig grund för behandlingen: Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för fullgörande av en rättslig skyldighet eller för vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk.

4. Mottagare av personuppgifter internt och externt

LKAB kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom koncernen om det krävs för administrativa ändamål.

LKAB kan också lämna ut dina personuppgifter till externa mottagare såsom myndigheter och arbetstagarorganisationer, om det krävs enligt någon rättslig förpliktelse. Personuppgifter kan även på annan grund överlämnas till bolag och andra juridiska personer; ifall LKAB anlitat någon sådan juridisk person som biträde/uppdragstagare för exempelvis utförande av viss tjänst. I sådant fall krävs dock att LKAB ingått ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med den juridiska personen, i syfte att säkerställa att denne behandlar personuppgifterna på det sätt som lagstiftning och eventuella instruktioner föreskriver.

5. Dina rättigheter

Du har ett flertal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen.

Rätt till information

Du har rätt att få information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har rätt att få information om behandlingen i samband med att dina personuppgifter samlas in samt när du begär det.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att, genom ett så kallat registerutdrag, få reda på vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss, på vilket sätt dessa uppgifter behandlas, ändamålet med behandlingen/behandlingarna samt till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna om dig lämnas ut.

Ett registerutdrag ska i normalfallet lämnas till dig senast en månad från det att din begäran mottagits.

Det kan finnas omständigheter som medför att information i registerutdrag inte kan eller får lämnas ut, till exempel på grund av bestämmelser i annan lagstiftning eller om ett utlämnande skulle kunna medföra nackdelar för någon annan.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter som behandlas av oss. Ifall du är anställd har du tillgång till vissa personuppgifter om dig som är registrerade i vårt HR-system och som därmed kan rättas av dig, exempelvis adress och telefonnummer.
Om du har sökt arbete hos oss ansvarar du för att de personuppgifter du angivit i ansökan var korrekta vid tiden för ansökan. Sådana uppgifter justeras ej av oss.

Rätt till radering av personuppgifter/rätt att bli glömd

Personuppgifter måste raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.
 • Om uppgifter raderas på din begäran måste vi också informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till, om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Du har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Du som tidigare medarbetare kan inte begära att få bli bortglömd om LKAB måste behålla personuppgifterna för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Skulle begäran om radering bli aktuell, måste en dialog ske mellan LKAB som personuppgiftsansvarig och dig som begär radering av personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med det menas att uppgifterna markeras så att dessa framgent endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och begär rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör har du rätt att få information om det.

Rätt att göra invändningar mot behandlingen

Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får dina personuppgifter inte längre behandlas för sådana ändamål.

Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Rätt till dataportabilitet (rätt att överföra personuppgifter till ett annat företag)

Ifall du har lämnat ut dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (rätten till dataportabilitet). En förutsättning är att dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke eller för att uppfylla ett avtal. Enbart sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss omfattas av denna rättighet.

Rätt att inge klagomål

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

6. Kontaktuppgifter

LKAB, org. nr. 556001-5835, med adress Box 952, 971 28 Luleå, e-postadress info@lkab.com och telefonnummer 0771-760 000, är som ovan angetts personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att LKAB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vid frågor om personuppgiftsbehandling, kan du kontakta LKAB:s GDPR-samordnare via e-postadressen GDPR@lkab.com.