Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Leverantörshandboken kan användas som ett underlag för olika intressenter men är främst riktad till leverantörens arbetsledning som är skyldig att genomföra systematisk egenkontroll för att säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med gällande lagar och regler. Det åligger även varje arbetstagare att känna till och följa dessa. På respektive arbetsplats kan lokala regler tillkomma och även dessa ska följas.

Leverantör ansvarar för att till LKAB anmäla anlitade underleverantörer i alla led och tillse att dessa följer gällande lagar och regler. Bristande efterlevnad av gällande regler kan leda till sanktioner och kontraktsförhandling. Närmare information tillhandahålls av LKAB:s Inköpsavdelning.

Projektörer och andra verksamma har även andra styrande dokument att förhålla sig till och ska efterfråga dessa av utsedd kontaktperson inom LKAB, till exempel arbetsmiljöplan och LKAB:s tekniska anvisningar.

För att säkerställa samordningsansvaret utser LKAB kontaktpersoner (hädanefter "kontaktpersoner") utifrån uppdragets omfattning. Kontaktpersonerna har till uppgift att vara behjälplig vid frågor om till exempel lokala förhållanden och risker, gemensamma diskussioner kring aktiviteter, händelser och åtgärder samt vid uppföljning av kravefterlevnad.

På samtliga arbetsställen inom LKAB finns det samordningsanslag med kontaktuppgifter till aktuell samordningsorganisation för området. Kvalitetssäkring och förvaltning av leverantörshandboken genomförs i LKAB:s Leverantörsgrupp, en partsammansatt grupp från LKAB:s olika enheter.

Kontakt: leverantorsgruppen@lkab.com
LKAB:s Leverantörsgrupp