Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Yttre miljö

Utsläpp till luft

Samtliga relevanta lagar och förordningar gällande utsläpp till luft ska uppfyllas och relevanta tillstånd och testrapporter finns dokumenterade.

Buller

Samtliga relevanta lagar och förordningar gällande buller ska uppfyllas och relevanta tillstånd och testrapporter finns dokumenterade.

Vatten

Vatten ska renas på ett korrekt sätt inom leverantörens område eller vid extern vattenreningsanläggning som är godkänd av de lokala myndigheterna, I de fall leverantören har egen anläggning för vattenrening ska den skötas och underhållas på ett, för processen och mängden vatten, relevant sätt så att renat vatten uppfyller lokala myndigheters krav. De medarbetare som sköter anläggningen ska ha adekvat utbildning.

Mark

Det ska finnas etablerade rutiner för att förebygga och hantera kontamination av mark. Vid eventuell kontamination ska etablerade rutiner följas och omedelbara åtgärder för att minimera skadan sättas in. Incidenten ska rapporteras till relevant myndighet och hanteras enligt de direktiv som myndigheten fastslår. Vid exploatering av mark ska miljökonsekvensutredning göras, enlig gällande lagstiftning, i syfte att säkerställa att hänsyn tas till biodiversitet och övriga miljöförhållanden.

Inre miljö

Energi

Det ska finnas etablerade rutiner för att mäta, följa upp och analysera energiförbrukning avseende, fordonsbränslen, el, värme och kyla. Mål för energieffektivisering ska fastställas och en åtgärdsplan ska utvecklas baserat på genomförd analys.

Vatten

Det ska finnas etablerade rutiner för att mäta, följa upp och analysera vattenförbrukningen i produktionsprocesser. Mål för minskad förbrukning ska fastställas och en åtgärdsplan ska utvecklas baserat på genomförd analys.

Produkter & material

Vid utveckling och tillverkning av produkter som säljs till LKAB ska, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, bästa möjliga design, konstruktion, material och tillverkningsteknik, ur ett hållbarhetsperspektiv, väljas. Ett system för spårbarhet på känsliga råvaror ska vara etablerat.

Avfall

• Avfallsregister
Ett register över avfall och farligt avfall ska upprättas och kontinuerligt uppdateras med uppgifter om typ och kvantitet av avfall.

• Rutiner
Dokumenterade rutiner för sortering, lagring, transport, återvinning och deponi av olika typer av avfall ska upprättas och implementeras. Rutinerna ska även beskriva hur berörda medarbetares hälsa och säkerhet skyddas.

• Kompetens
Medarbetare som hanterar avfall ska genomgå relevant utbildning så att kompetensnivån säkerställs. Utbildningens innehåll ska beskrivas och register över utbildade medarbetare ska finnas.

• Hantering av avfall
Allt avfall ska lagras, hanteras och transporteras så att mark, vatten eller luft inte kontamineras samt så att risken för antändning eller explosion minimeras. Avfall och farligt avfall ska hållas avskilt och utrymmen för sortering och lagring vara tydligt avgränsade och avfallsbehållarna ska vara tydligt uppmärkta.

• Återvinning
Sorterat avfall ska skickas till återvinning förutsatt att det finns en etablerad infrastruktur med auktoriserade aktörer på marknaden.

• Samarbetspartners
De partners som används för avfallshantering ska ha de tillstånd som krävs enligt gällande lokala lagar och förordningar.

• Deponi
Avfall får bara brännas eller deponeras under kontrollerade former vid av lokala myndigheter anvisad anläggning.

Kemikalier

• Register
Alla kemikalier som används ska dokumenteras i ett register som kontinuerligt uppdateras. Uppgifter om kemikaliernas namn, användningsområde samt referens till materialsäkerhetsdatablad ska finnas. Materialsäkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga på språk som berörda medarbetare förstår.

• Rutiner
Dokumenterade rutiner för inköp, lagring, hantering, användning av kemikalier samt hantering av tillbud och olycksfall med kemikalier ska etableras och implementeras.

• Kompetens
Medarbetare som hanterar kemikalier ska genomgå relevant utbildning så att kompetensnivån säkerställs. Utbildningens innehåll ska beskrivas och register över utbildade medarbetare ska finnas.

• Hantering av kemikalier
Alla kemikalier ska lagras, hanteras och transporteras så att mark, vatten eller luft inte kontamineras samt så att risken för antändning eller explosion minimeras. Kemikalier ska förvaras i utrymmen med ett solitt golv som inte absorberar eventuellt utspillda kemikalier. Om flytande kemikalier förvaras i utrymmet ska golvet vara försett med en sarg som är tillräckligt hög för att samla upp allt innehåll i den största kemikaliebehållaren. Förvaras kemikalier i underjordisk tank ska den övervakas så att eventuellt läckage förebyggs och upptäcks tidigt.

• Märkning
Alla kemikaliebehållare ska ha märkning där innehållet och risker framgår på ett för medarbetarna tydligt sätt.