Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Policy & rutiner

En policy och relevanta rutiner (t.ex. HR policy) för att förebygga och åtgärda eventuell diskriminering, trakasserier, felaktigt utnyttjande och disciplinära åtgärder ska vara implementerad och kommunicerad till samtliga medarbetare, inklusive inhyrd personal.

Diskriminering

Det får inte förekomma några former av diskriminering av medarbetare beroende på religion, tro, kön, havandeskap, ålder, politisk åsikt, medlemskap i fackförening, nationalitet/etnicitet, funktionshinder, hälsa, sexuell läggning eller annat. Alla medarbetare, inklusive inhyrd personal, ska ha samma rättigheter och sociala förmåner.

Bestraffningar

Alla former av kroppslig bestraffning och hot om fysiskt eller psykiskt våld är förbjudna. Leverantören får inte använda något offentligt varnings- eller bestraffningssystem, inklusive löneavdrag, och alla medarbetare ska ha rätt att överklaga varningar, bestraffningar och avsked. Överklagningarna ska dokumenteras.

Respekt för människor i närområdet

Leverantören ska agera ansvarsfullt och med respekt gentemot människor i närområdet och respektera ursprungsbefolkningars rättigheter.