Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Krisberedskap

En krisplan baserad på identifierade risker ska utarbetas och implementeras. Rutiner för att förebygga och hantera krissituationer ska vara implementerad.

Brandskydd

Dokumentation

Vid samtliga incidenter och bränder ska orsaken analyseras och förebyggande åtgärder vidtas och dokumenteras.

Kompetens

Ett relevant antal medarbetare inom varje arbetsområde ska lära sig använda brandskyddsutrustning. Utbildningen ska upprepas minst var 24:e månad och innehållet ska beskrivas och register över utbildade medarbetare ska finnas. Samtliga nyanställda medarbetare ska få relevant utbildning och information gällande brandsäkerhetsrutiner.

Brandskyddsutrustning

Relevant brandskyddsutrustning ska finnas på plats och all manuell utrustning ska vara lättillgänglig, lätt att identifiera från långt håll, väl underhållen och olåst. Utrustningens funktion ska testas, säkerställas och dokumenteras minst var 12:e månad. Godkänd utrustning ska märkas och datum för godkännandet ska framgå.

Utrymning

Markerade utrymningsvägar och utgångar för ska finnas för att säkerställa effektiv evakuering av alla medarbetare. Markeringen ska vara upplyst eller självlysande. Utrymningsvägar och utgångar får inte blockeras och dörrar ska vara olåsta inifrån och öppnas utåt.

Utrymningslarm

Det ska finnas ett fungerande utrymningslarm som ger ifrån sig ett kontinuerligt ljud som kan höras av alla medarbetare. I lokaler med hög ljudnivå ska det kompletteras med ljussignal. Larmet kan aktiveras manuellt och automatiska larm ska ha oberoende strömförsörjning så att det fungerar även vid strömavbrott.

Utrymningsövningar

Utrymningsövningar ska genomföras för alla avdelningar/skift, med så många medarbetare som möjligt, minst var 12:e månad. Ansvariga utrymningsledare ska finnas vars uppgift är att säkerställa att alla medarbetare evakuerats. Datum och tid då övningarna genomfördes ska dokumenteras och det ska även framgå vilka avdelningar/skift som deltog, tidsåtgång för evakueringen samt vilka eventuella korrigerande åtgärder som ska vidtas.