Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Ansvar för leverantörsuppförandekoden

En tydlig organisation, ansvarsfördelning och skriftliga rutiner ska finnas för att säkerställa implementering och fortlöpande efterlevnad av kraven i LKAB:s leverantörsuppförandekod.

Underleverantörer

Kraven i LKAB:s leverantörsuppförandekod, eller motsvarande krav, ska förmedlas vidare till samtliga första ledets underleverantörer. Leverantören ska försäkra sig om rätten att genomföra revisioner baserade på leverantörsuppförandekoden hos första ledets underleverantörer. Vid upprepade allvarliga överträdelser hos en underleverantör ska affärsrelationen avslutas.

Information till medarbetarna

Alla medarbetare, hos LKAB:s leverantör, ska informeras om innehållet i LKAB:s leverantörsuppförandekod, eller motsvarande krav. Innehållet ska alltid finnas tillgänglig för medarbetarna på ett språk som medarbetarna förstår.

Interna audits

Rutiner för interna audits baserade på kraven i LKAB:s leverantörsuppförandekod, eller motsvarande krav, ska implementeras. Audits ska genomföras minst var 12:e månad och baserat på resultaten ska mätbara mål och en åtgärds- och ansvarsplan upprättas. Vid efterfrågan ska detta vara tillgängligt för LKAB:s representanter.

Dokumenthantering

Samtliga dokument som leverantören har upprättat ska vara numrerade, daterade och utgåva samt utfärdare ska framgå. Det gäller dokument som t.ex. policys, rutiner, register, journaler och rapporter.

Kontinuerliga förbättringar

Baserat på resultat av interna audits och andra aktiviteter ska planer för förebyggande åtgärder och kontinuerliga förbättringar tas fram och implementeras.

Konfliktmineraler

Det ska finnas en policy och implementerade rutiner avseende konfliktmineraler tenn, tantal, volfram och guld (3T+G), som tydligt beskriver hur det säkerställs att OECD:s riktlinjer för företag som hanterar mineraler utvunna i konfliktområden efterlevs. Tillämpliga delar av OECD:s 5-stegs ramverk för upp- eller nedströms leverantörskedjor ska efterlevas.