Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Medarbetares rättigheter

Tvångs- och skuldarbete alla former av tvångs- och skuldarbete är oacceptabelt. Arbetskraft i form av fångar på fängelser får inte användas. Arbete ska ske på frivillig bas och personliga dokument och ägodelar får inte beslagtas i syfte att tvinga till arbete. Medarbetarna ska fritt få lämna arbetsplatsen efter avslutat arbetspass.

Rekrytering & Uppsägning

Medarbetarna ska inte debiteras någon avgift i samband med rekryteringen samt ha sin fulla rätt att säga upp sig enligt gällande anställningsavtal utan bestraffning eller löneavdrag. Skuldsättning får inte tillämpas i syfte att binda medarbetare till anställningen.

Skyddskommitté

Det ska finnas en väl etablerad skyddskommitté där medarbetarna kan bidra och därmed påverka utvecklingen avseende hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Identifierade risker och vidtagna åtgärder ska dokumenteras.

Klagomål

Det ska finnas dokumenterade rutiner för anonym hantering av klagomål gällande diskriminering, trakasserier och missförhållanden som alla medarbetare, inklusive inhyrd personal, känner till (t.ex. visselblåsarsystem).

Rättighet att organisera sig

Alla medarbetare ska ha rätt att organisera sig, eller välja eller avstå från att organisera sig, i fackförening eller annan arbetstagarorganisation utan att riskera repressalier, trakasserier eller bestraffning. I länder där rätten att organisera sig är begränsad eller förbjuden får leverantören inte hindra alternativa former av oberoende medarbetarrepresentation.

Kollektiva förhandlingar

Medarbetare ska ha rätt att genomföra kollektiva förhandlingar utan att riskera repressalier, trakasserier eller bestraffning. I länder där rätten att genomföra kollektiva förhandlingar är begränsad eller förbjuden får leverantören inte hindra alternativa former av oberoende förhandlingar.

Barn & unga arbetare

Barnarbete

Alla former av barnarbete är oacceptabelt och dokument som intygar alla medarbetares ålder ska finnas tillgängliga. Alla former av arbete som negativt kan påverka barnets rätt till en sund uppväxt och utveckling eller hindrar barnets utbildning är barnarbete. Alla former av våld, tvång och utnyttjande av barn är oacceptabelt. En person som är yngre än 15 år betraktas som barn om inte den lokala lagstiftningen har definierat en högre ålder för att få arbeta eller för obligatorisk skolgång. Dokument som intygar alla medarbetares ålder ska finnas tillgängliga.

Förebyggande åtgärder

Det ska finnas dokumenterade rutiner som förebygger barnarbete i den egna verksamheten samt hos underleverantörer.

Åtgärder vid upptäckt av barnarbete

Leverantören ska ha dokumenterade rutiner för att upptäcka och omedelbart agera vid barnarbete i den egna verksamheten samt hos underleverantörer.

Alla åtgärder ska ske på det sätt som är bäst för barnet. Barnet ska omedelbart lämna arbetsplatsen och leverantören ska se till att barnet får rätt förutsättningar för sin fortsatta utveckling. LKAB ska omedelbart informeras om barnarbete upptäcks.

Unga arbetare

Unga arbetare är ungdomar som uppnått legal arbetsålder men är högst 18 år gamla. Leverantören ska säkerställa att anställning och arbetsuppgifter uppfyller tillämpliga lagar och att arbetsuppgifterna inte utförs nattetid samt innebär risk för hälsa och säkerhet.

Anställningsvillkor

Myndighetsinspektioner

Då myndighet genomfört arbetsmiljöinspektion ska resultat och åtgärdsplan, inklusive tidplan samt genomförda åtgärder dokumenteras.

Anställningskontrakt

Samtliga anställda ska ha ett underskrivet anställningskontrakt innan anställningen börjar. Anställningskontraktet ska minst innehålla arbetsgivarens namn, medarbetarens namn och personnummer/födelsedatum, befattning, lön, arbetstider, övertidskompensation, förmåner samt uppsägningsperiod.

Lönelistor & närvaroregister

Information om löneutbetalningar och arbetad tid ska finnas dokumenterad för alla medarbetare. Informationen ska sparas i minst 24 månader och minst innefatta arbetad ordinarie tid, övertid, eventuell ackordsersättning och bonus, traktamenten, eventuella löneavdrag samt utbetald nettolön.

Övertidsarbete & ledighet

Den totala arbetstiden får inte överstiga 48 timmar per vecka och allt övertidsarbete ska vara frivilligt, dock max 12 timmar per vecka. Alla medarbetare ska ha minst en ledig dag per vecka samt semester och ledighet enligt tillämpbar lagstiftning samt lokala traditioner. Undantag från ovanstående kan endast ske efter överenskommelse med fackliga- eller andra arbetstagarorganisationer.

Lön

Minst lagstadgad lön ska utbetalas regelbundet, minst en gång per månad. Medarbetarna ska få en löneavi, med information om arbetad ordinarie tid, övertid, eventuell ackordsersättning och bonus, traktamenten, eventuella löneavdrag samt utbetald nettolön, vid varje löneutbetalning.

Förmåner

Samtliga medarbetare ska erhålla lagstadgade förmåner som t ex sjuk- och olycksfallsförsäkring och pension.

Arbetarskydd & säkerhet

Riskanalys

Riskanalys och riskreducering som omfattar hela egna verksamheten ska genomföras och dokumenteras samt uppdateras vid väsentliga förändringar av verksamheten. Förebyggande åtgärder ska vara genomförda för att minska behovet av personlig skyddsutrustning.

Rapportering, analys & åtgärder

En rutin för rapportering, analys och åtgärder vid incidenter och olyckor ska vara implementerad och antalet incidenter och olyckor ska minska.

Arbetsrutiner & Utbildning

Arbetsrutiner som minimerar risk för skador och ohälsa ska vara implementerad. Medarbetare som sköter maskiner eller annan utrustning där risk för allvarliga incidenter eller olyckor föreligger ska genomgå relevant utbildning som förnyas vid behov eller enlig gällande lagstiftning. Samtliga nyanställda medarbetare ska få relevant utbildning om hälsa och säkerhet som del av sin introduktion. Utbildningens innehåll ska beskrivas och register över utbildade medarbetare ska finnas.

Maskiner & Utrustning

All maskinutrustning, fordon och annan utrustning som används i produktion och arbetsprocesser ska vara säker att använda och utrustad med nödvändig säkerhetsutrustning för att förebygga skador. Skriftliga rutiner för förebyggande underhåll ska vara implementerade och utrustningen ska inspekteras och certifieras enligt gällande lagstiftning.

Säkerhetsinformation

Säkerhetsinformation och varningsskyltar ska vara lätt att se i alla riskområden. Den skriftliga Informationen och/eller skyltar, som är på ett språk som medarbetarna förstår, ska beskriva risken och vad medarbetarna ska göra för att minimera den.

Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning ska finnas och vara gratis för alla medarbetare som har arbetsuppgifter med potentiell risk för skada. Områden där skyddsutrustning ska användas ska vara markerade på ett tydligt sätt t ex genom illustrerande skyltar.

Första hjälpen

Relevant första hjälpen utrustning ska finnas lätt tillgänglig för alla medarbetare. Utrustningen ska förvaras på tydligt markerad plats, vara olåst och innehållet ska kontrolleras och kompletteras regelbundet. Utvalda medarbetare på alla avdelningar/skift ska genomgå första hjälpen utbildning. Utbildningen ska genomföras av certifierade utbildare minst var 24:e månad. Utbildningens innehåll ska beskrivas och register över utbildade medarbetare ska finnas.

Arbetsförhållanden

Arbetsplatserna ska erbjuda goda arbetsförhållanden avseende t ex renhet, hygien, ergonomi, buller, temperatur, belysning och luftkvalitet. Mätningar och utvärderingar ska dokumenteras. Toalett, tvättmöjligheter samt pausområden ska finnas lätt tillgängligt för samtliga medarbetare.

Dricksvatten

Rent dricksvatten ska finnas lättillgängligt och vara gratis för samtliga medarbetare.

Alkohol & droger

Det ska finnas en drogpolicy med syfte att förhindra arbete under påverkan av alla former av alkohol och droger. Policyn ska vara implementerad på ett språk som samtliga medarbetare förstår. Policyn ska också vara välkänd av samtliga medarbetare.

Trafiksäkerhet

Det ska finnas en trafiksäkerhetspolicy och fastslagna trafiksäkerhetsmål. Ett handlingsprogram ska upprättas och åtgärder genomföras för att uppnå trafiksäkerhetsmålen.

Arbetarbostäder

Standard

Bostäder som tillhandahålls av arbetsgivaren ska vara säkra och av god standard. Ensamstående kvinnor och män ska erbjudas boende tillsammans med andra medarbetare av samma kön. Medarbetarna ska ha full frihet att lämna bostaden dygnet runt samt disponera en yta på minst 3,8 m2. Bostaden ska vara försedd med säng eller madrass att sova på samt vara ventilerad och/eller uppvärmd baserat på lokala klimatförhållanden. Sovutrymmen ska vara låsbara både inifrån och utifrån och varje medarbetare ska ha tillgång till ett individuellt låsbart förråd för sina personliga tillhörigheter.

Städning

Alla utrymmen ska städas regelbundet och vara väl underhållna. Det ska finnas ett relevant antal toaletter och tvättutrymmen som är välskötta och välutrustade. Utrymmen där mat serveras ska uppfylla lokala krav på sanitet och hygien.

Säkerhet

Det ska finnas minst två utrymningsvägar och utgångar per våning som säkerställer snabb och säker evakuering av alla medarbetare. Dessa ska vara olåsta från insidan. Brandskyddet ska uppfyllas enligt kraven i avsnitt Krisberedskap och brandskydd.