Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Anti korruptions policy

En anti korruptionspolicy som tydligt tar avstånd från alla former av mutor, korruption, pengatvätt, intressekonflikter eller skattebrott ska finnas och vara implementerad och välkänd av samtliga berörda medarbetare. Eventuella korruptionsfall ska vara väldokumenterade samt analys och åtgärd ska tydligt framgå.

Dokument och register

Samtliga dokument, register, rapporter etc. relaterade till leverantörsuppförandekoden ska vara transparenta, korrekta och pålitliga.

Skatter

Samtliga legala skatter och avgifter samt eventuella royalties ska betalas och redovisas på ett transparent sätt i det land där verksamheten bedrivs. Eventuella skatteskulder gentemot myndighet ska vara reglerade.

Utbildning och information

Samtliga berörda medarbetare ska utbildas i och fortlöpande informeras om policy, regler och ansvar avseende affärsetik. Utbildningens innehåll ska dokumenteras och ett register över deltagare ska upprättas.