Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Generella frågor

 • Vilka innefattas av LKAB:s Baskrav?

  Samtliga leverantörer till LKAB ska godkänna Baskrav för leverantörer - det finns inga undantag. LKAB kommer fortsättningsvis endast att göra affärer med leverantörer som godkänner Baskrav för leverantörer. I framtida avtal förbehåller vi oss därför rätten att initiera affärskonsekvenser och avsluta affärsrelationen om någon leverantör inte följer kraven.

 • Varför har LKAB tagit fram en leverantörsuppförandekod och baskrav för leverantör?

  Syftet är att etablera tydliga krav på inom områden som mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö, krisberedskap & brandskydd samt affärsetik som omfattar alla LKAB:s leverantörer. Kraven i leverantörsuppförandekoden och baskrav för leverantör speglar LKAB:s grundläggande värderingar samt externa intressenters förväntningar på en långsiktigt hållbar utveckling av LKAB:s affärer.

 • Varför har LKAB två versioner av en uppförandekod?

  LKAB har en uppförandekod som är riktad mot alla anställda inom LKAB koncernen. Leverantörsuppförandekoden och baskrav för leverantör, är båda riktade mot LKAB:s leverantörer, dock med LKAB:s interna uppförandekod som grund.

 • Vad är skillnaden mellan leverantörsuppförandekoden och baskrav för leverantör?

  Baskraven, åtta stycken till antalet, lägger fast de krav där vi har nolltolerans för samtliga våra leverantörer oavsett storleken på våra inköp av alla typer av varor och tjänster. Baskraven är också integrerade i första avsnittet av den kompletta Leverantörsuppförandekoden (78 stycken till antalet) som hög/extremrisk leverantörer och flaggade leverantörer omfattas av. Genom detta upplägg säkerställer vi att merparten av vår totala inköpsvolym kommer från leverantörer som utvecklar ett hållbart sätt att driva sin verksamhet. Läs mer om hög/extrem risk, samt flaggade leverantörer, under frågorna "Hur vet en leverantör om dem är hög/extremrisk eller flaggad och måste genomföra en självdeklaration?" och "Kommer LKAB avsluta relationen med en leverantör som blivit riskklassad med hög/extrem risk?".

 • Är detta en internationell standard?

  Nej, detta är LKAB:s krav som baseras på internationellt erkända deklarationer och konventioner som FN Global Compacts 10 principer, principerna i dokumentet ”Childrens Rights and Business Principles”, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.  

 • Vad förväntar sig LKAB av sina leverantörer?

  Alla leverantörer av varor och tjänster måste godkänna Baskrav för leverantörer. Vi förväntar oss också att våra leverantörer delar våra värderingar gällande hållbarhet och också har ambitionen att ligga i framkant avseende dessa frågor. Läs mer om Baskraven här.

 • Hur skall LKAB säkerställa att kraven uppfylls?

  Första steget är att samtliga leverantörer godkänner, och därmed intygar att de uppfyller Baskraven via LKAB:s Leverantörsportal. Våra inköpsteam kommer sedan att följa upp detta vid leverantörsbesök. Hög/extremrisk leverantörer och flaggade leverantörer kommer i nästa steg att göra en självdeklaration baserad på kraven leverantörsuppförandekoden. Resultaten kommer att användas som input vid de Riskklassificeringar som LKAB:s inköpsteam genomför och i de fall allvarliga brister/risker identifieras genomförs leverantörsbesök, s.k. audit.

 • Vad händer om Baskraven inte uppfylls?

  LKAB kommer fortsättningsvis endast att göra affärer med leverantörer som godkänner och efterlever våra Baskrav för leverantörer. I framtida avtal förbehåller vi oss därför rätten att initiera affärskonsekvenser och avsluta affärsrelationen om någon leverantör inte följer kraven.

 • När kommer LKAB att introducera kraven för leverantörerna?

  Baskraven implementerades under senare delen av 2014 och gäller sedan dess för LKAB:s samtliga leverantörer. Hög/extremrisk leverantörer och flaggade leverantörer kommer succesivt och fortlöpande att omfattas av kraven i Leverantörsuppförandekoden och därmed i ett nästa steg behöva genomföra en självdeklaration av sin egen verksamhet.

 • Vem inom LKAB skall jag vända mig till om jag har frågor gällande Baskraven eller Leverantörsuppförandekoden?
 • Vad är Leverantörshandbok, Leverantörsuppförandekod och Baskrav för leverantör?

  Leverantörshandboken Alla leverantörer som ska utföra arbete inom LKAB:s verksamheter, ska ta del av- och efterleva föreskrifterna i Leverantörshandboken. Den hittar du på www.lkab.com/leverantor. Leverantörshandbokens syfte är att, på ett enkelt och tillgängligt sätt, ge en samlad bild av LKAB:s regler. Reglerna omfattar leverantörer som utför arbeten inom LKAB:s verksamheter, såväl innanför som utanför LKAB:s industriområde, om inte annat avtalats.
  Det ingår alltid i leverantörens skyldighet att känna till och följa gällande lagkrav även om dessa inte beskrivs i Leverantörshandboken.

  Leverantörsuppförandekoden tydliggör kraven inom områden som mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö, krisberedskap och brandskydd samt affärsetik och omfattar alla leverantörer. Här hittar du Leverantörsuppförandekoden >> (länk till lkab.com/undersida för Leverantörsuppförandekod)

  Baskrav för leverantör är en del av Leverantörsuppförandekoden och utgörs av de krav där vi har nolltolerans för samtliga våra leverantörer. Här kan du läsa mer om Baskraven.
  Genom detta upplägg säkerställer vi att merparten av vår totala inköpsvolym kommer från leverantörer som utvecklar ett hållbart sätt att driva sin verksamhet.

 • Hur säkerställer LKAB att hållbarhetskraven uppfylls?

  Alla leverantörer bedöms och kategoriseras utifrån givna kriterier. Utifrån riskbedömningen väljs de leverantörer ut som sedan får göra en självdeklaration. LKAB gör också leverantörsbesök, så kallade audit, och vidare uppföljning.

Frågor relaterade till några av kraven i Leverantörsuppförandekoden

Arbetsmiljö och hälsa

 • Vad är viktigt att tänka på när arbete avslutas?

  Att återställa området till det skick det var i före arbetet påbörjades samt att se till att ingen utrustning eller material lämnats kvar.

 • Vad är viktigt att tänka på under utförande av arbete?

  Att omgående via egen arbetsledning rapportera osäkra förhållanden eller ageranden som inträffar till utsedd kontaktperson, att hålla riskbedömnigen aktuell och uppdatera denna direkt om förändringar sker samt se till att utrustning anordningar underhålls och sköts på ett korrekt sätt.

 • Vad är viktigt att tänka på före utförande av arbete?
  1. Att riskbedömning är dokumenterad, upprättad och relevant för det arbete som ska utföras.
  2. Att all personal har rätt utbildning och tillstånd för det arbete som ska utföras.
  3. Att all personal känner till larmnummer, hur de rapporterar risker, tillbud och olycksfall samt hur de ska gå tillväga för att utrymma arbetsområdet.
  4. Att skyddsanordningar, arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning är tillgänglig, godkänd och i bra skick.
 • Vilka krav ställs på leverantörer?

  För att utföra arbeten inom LKAB:s verksamheter är samtliga leverantörer skyldiga att följa lagkrav och gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt LKAB:s bestämmelser. Samma bestämmelser gäller för LKAB:s personal som för externa inom arbetsmiljö och hälsa.

 • Vem har arbetsmiljöansvaret för min personal när de utför arbete inom LKAB:s verksamheter?

  Det egna företaget och dess egna ledning bär alltid ansvaret över personalens arbetsmiljö, trots att arbetet utförs inom LKAB. Den som beställer in arbetet ansvarar däremot för att se till att all personal  som befinner sig inom området ej utsätts för risker som orsakas av anläggningen eller andra pågående arbeten.