Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Mineralreserven är LKAB:s viktigaste resurs. Den är grunden för verksamheten och ställer krav på ett framgångsrikt prospekteringsarbete. Att prospektera innebär att säkerställa tillgången på järnmalmsråvara.

Prospektering innebär att identifiera och undersöka områden för att hitta mineralfyndigheter eftersom mineralreserver och mineraltillgångar är LKAB:s viktigaste resurs. En god kännedom om mineralreserven är en grundförutsättning för stora och långsiktiga beslut. Prospekteringsarbetet är således en förutsättning för ett hållbart och långsiktigt konkurrenskraftigt LKAB.

Grunden för gruvdriften

För att säkra gruvdriftens långsiktiga behov av järnmalm bedriver vi prospektering. Arbetet är framåtsyftande och utgår hela tiden från en framförhållning om 20 år, för att trygga utvecklingen av produktionen och de omgivande samhällena.

Prospekteringen är alltså basen för gruvdriften och nyckeln till en framgångsrik prospektering är, förutom geologiskt kunnande, tillgång till malmpotentiella markområden. Det förutsätter respekt för omgivningen, ansvar för miljön och samverkan med de lokala näringarna – inte minst rennäringen. Vi utvärderar hela tiden konsekvenserna för nya gruvors påverkan på biologisk mångfald och beaktar variationsrikedomen.

LKAB utför både så kallade fältprospekteringar, vilket innebär undersökningar i nya områden, och gruvnära prospekteringar – i anslutning till befintliga gruvor.

Mineralreserver och mineraltillgångar

Vårt prospekteringsarbete ger oss kunskap om mineraltillgångarna och mineralreserverna. Till mineraltillgångar räknas all den malm som skulle kunna brytas kommersiellt. En mineralreserv är den del av tillgången som kan utvinnas lönsamt.

Mineralreserver och mineraltillgångar beräknas separat och delas in i olika kategorier. Definitionen av mineraltillgångar är en sådan koncentration av mineraler i berggrunden i en sådan form, kvalitet och kvantitet att det finns rimliga möjligheter till eventuell ekonomisk utvinning.

Förutom prospektering är brytningskostnader och malmpris viktiga faktorer som påverkar mineraltillgångens och mineralreservens storlek. Varje år gör LKAB en beräkning och sammanställning av mineraltillgångar och mineralreserver. Beräkningen görs utifrån branschstandard framtagen av Fennoscandia Review Board (FRB) i enlighet med internationella riktlinjer.

En utförlig beräkning och sammanställning hittar du här.

Undersökning av berggrunden

För prospekteringsarbete krävs ett undersökningstillstånd enligt minerallagen som beviljas av Bergmästaren. Ett undersökningstillstånd innebär dock inte rätten till att utföra arbeten, utan det krävs att den så kallade arbetsplanen för undersökning delges samtliga sakägare och att ingen av dessa invänder mot planen.

Prospektering innebär små eller inga ingrepp i området som undersöks samt en viss påverkan på miljön eftersom prospekteringsarbetet utförs med borriggar, små mobila enheter som oftast inte lämnar några större spår efter sig. I känsliga områden sker borrningen på frusen mark med transporter ovanpå snön för att minimera påverkan. Efter borrningen är det synliga resultatet ett cirka fem centimeter grovt borrhål med en röd plasthylsa som markerar platsen.

Koncession och tillstånd

Prospektering är bara ett första steg i en lång väg mot en eventuell gruvbrytning. Om undersökningarna skulle påvisa en brytvärd mineralfyndighet kvarstår flera stora beslut och prövningar innan en gruva skulle kunna bli verklighet.

Bland annat måste man ansöka om bearbetningskoncession hos Bergsstaten och om ett miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen. I samband med miljöprövningen sätter domstolen de villkor som en ny verksamhet ska leva upp till. I dessa tillståndsprövningar vägs olika intressen mot varandra och det ska finnas gott om utrymmen för intressenterna att göra sina röster hörda. Hela processen, inklusive eventuella markfrågor, kan ta allt mellan 5 till 15 år och ibland längre än så.