Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Risker och riskhantering

Två kvinnor står i kontorsmiljö och tittar i en pärm

LKAB är exponerad för olika risker och därför är riskhantering en viktig del av vår verksamhet. LKAB har fastställda riktlinjer och metoder för att identifiera, värdera och eventuellt hantera risker i enlighet med LKAB:s finansiella mål och hållbarhetsmål.

Chief Risk Officer (CRO) kartlägger, analyserar och lämnar förslag på hur risker kan reduceras, undvikas eller accepteras tillsammans med divisioner, staber och koncernledning. LKAB redovisar risker inom tre områden, dessa är strategiska, operativa och finansiella risker.

Strategiska risker

LKAB är exponerad för ett antal olika risker som är svåra att påverka. För att hantera strategiska risker arbetar LKAB bland annat med omvärldsbevakning och scenarioanalyser samt långsiktiga kundrelationer och flexibilitet i kund- och produktportföljen.

Operativa risker

LKAB är genom sin verksamhet exponerad mot ett antal operativa risker när det gäller produktionsanläggningar, miljöpåverkan och personal.

Finansiella risker

De finansiella riskerna kan bland annat avse företagets kassaflöde, kreditexponeringar, betalningsflöden, kunder, underleverantörer och samarbetspartners samt valuta- och ränterisker.

LKAB:s hantering av finansiella risker regleras i en finanspolicy fastställd av styrelsen. Finanspolicyn bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Den centrala finansfunktionen Treasury Centre hanterar koncernens samlade finansiella risker och är också koncernens internbank. Styrelsens finansutskott ansvarar för att löpande följa upp hanteringen av finansiella risker, mål för riskexponering, förvaltning, kreditgränser, limiter och rapporteringsrutiner samt att stämma av att detta sker i enlighet med finanspolicyn.

För mer information om LKAB:s strategiska, operativa och finansiella risker och hur vi hanterar dem, läs risk- och riskhanteringsavsnittet i vår års- och hållbarhetsredovisning.