Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Tillsättning av styrelse

Enligt LKAB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst sex och högst elva stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Styrelsen utses av bolagsstämman.

LKAB:s styrelse består av åtta stämmovalda ledamöter. Arbetstagarorganisationerna har enligt lag rätt att utse tre ledamöter och tre suppleanter. En möjlighet de har använt. Ingen person från koncernledningen ingår i styrelsen.

Styrelseledamöternas närvaro och arbete under året framgår av bolagsstyrningsrapporten som återfinns i års- och hållbarhetsredovisningen.

Tillsättning av styrelse

LKAB har ingen valberedning, utan istället förbereds valet av ledamöter i enlighet med statens ägarpolicy. Arbetet koordineras av Näringsdepartementet. LKAB:s kompetensbehov analyseras utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar. Hänsyn tas även till behov av kvalifikationer med avseende på hållbarhetsfrågor. För att komma i fråga för ett styrelseuppdrag fordras en hög kompetens inom relevant löpande affärsverksamhet, affärsutveckling, branschkunskap, finansiella frågor eller inom andra relevanta områden. Därutöver krävs en stark integritet och förmåga att se till bolagets bästa.

Statens ägarpolicy

Styrelsens arbete

Styrelsen har vanligen sju möten per år; i februari, mars, april, juni, augusti, oktober och december. Utöver de ordinarie mötena sammankallas styrelsen vid behov. Mötena följer en fastställd föredragningsplan för att säkerställa styrelsens behov av information.

Vid styrelsemötena närmast efter varje kvartal behandlas den senaste delårsrapporten samt prognosen för innevarande år. Det innebär att styrelsen gör en kontinuerlig utvärdering av läget i verksamheten och i den ekonomiska ställningen samt tar ställning till specifika investeringsprojekt. Därmed prövas strategier och delegationer till verkställande direktören löpande.

Årets första möte är vanligtvis ett bokslutssammanträde, då även revisorerna deltar. Vid det andra styrelsemötet avhandlas årsredovisningen. Det tredje till sjätte mötet ägnas bland annat åt verksamhets-, strategi- och personalfrågor samt marknadsutvecklingen. Vid årets sista styrelsemöte fattas beslut om budget och affärsplan för nästkommande år.

Vid styrelsens sammanträden deltar suppleanterna till arbetstagarnas representanter. Vd ingår inte i styrelsen, men deltar i styrelsens sammanträden.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning och en instruktion till Vd. Dessa dokument klargör den grundläggande kompetensfördelningen mellan styrelsen, styrelsens utskott, ordföranden och Vd.

Ärenden som styrelsen har haft på agendan under 2016 framgår av bolagsstyrningsrapporten som återfinns i års- och hållbarhetsredovisningen.

Styrelseutskott

LKAB:s styrelse har ett revisionsutskott, ett finansutskott och ett ersättningsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten. Utskottens ledamöter och ordförande utses vid det konstituerande styrelsesammanträdet efter årsstämman varje år.

Revisionsutskott

I revisionsutskottets uppgifter ingår bland annat att kvalitetssäkra LKAB:s finansiella rapportering och att säkerställa att bolaget har en ändamålsenlig riskhantering, att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs, att LKAB har en kvalificerad, effektiv och oberoende revision samt att bereda styrelsens förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret.

Revisionsutskottet har fyra ledamöter; Ola Salmén, ordförande, Leif Darner, Hanna Lagercrantz och Dan Hallberg. Vid sammanträdena deltar även verkställande direktören och ekonomidirektören.

Finansutskott

I finansutskottets uppgifter ingår att förbereda och följa att bolagets likviditetsförvaltning, finansiering och säkringsaktiviteter avseende valuta (USD), järnmalmspris och elpris sker i enlighet med av styrelsen beslutad finanspolicy samt att i övrigt bereda ärenden som fordrar styrelsebeslut i finansiella frågor.

Finansutskottet har fyra ledamöter; Ola Salmén, ordförande, Leif Darner, Hanna Lagercrantz och Dan Hallberg. Vid sammanträdena deltar även verkställande direktören, ekonomidirektören och finanschefen.

Ersättningsutskott

I ersättningsutskottets uppgifter ingår bland annat att bereda och utvärdera ersättningsvillkoren för verkställande direktören och lönesättningsprinciperna för personerna i bolagets koncernledning samt att årligen utvärdera bolagets belöningssystem för anställda.

Ersättningsutskottet har fyra ledamöter; Göran Persson, ordförande, Bjarne Moltke Hansen, Hanna Lagercrantz och Tomas Strömberg. Vid sammanträdena deltar även personaldirektören.