Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Riktlinjer för ersättning

Här nedan presenteras riktlinjer för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare.

Ersättning till styrelsen

Styrelsens arvode bestäms av årsstämman med utgångspunkt i statens ägarpolicy.

I enlighet med årsstämmans beslut år 2017 uppgår arvodet till styrelsens ordförande till 615 000 kronor per år och till övriga stämmovalda ledamöter till 270 000 kronor per år. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet och inte till arbetstagarrepresentanter.

För mer information om styrelsens arvoden, se Not 6 i års- och hållbarhetsredovisningen.

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare inom LKAB följer de av stämman fastställda riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, LKAB:s riktlinjer.

Dessa riktlinjer är i sin tur baserade på de principer som beslutats i de av regeringen fastställda "Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande" den 22 december 2016, läs dem här.

Riktlinjerna innebär bland annat att ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom LKAB ska vara konkurrenskraftiga, takbestämda, rimliga och ändamålsenliga. Ersättningarna ska präglas av måttfullhet och transparens. Principen är fast grundlön, vilket innebär att några incitaments­program eller andra typer av rörliga lönedelar inte får förekomma. Ingen rörlig ersättning utgår därför till ledande befattningshavare i LKAB:s koncernledning.

Ersättningar till ledande befattningshavare inom LKAB beskrivs närmare i Not 6 i års- och hållbarhetsredovisningen.