Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB:s hållbarhetspolicy

LKAB:s uppdrag är att på ett ansvarsfullt sätt tillvarata järnmalms- och mineralresurser och säkra uthållig konkurrenskraft och långsiktigt värdeskapande. I vår affärsstrategi är hållbarhetsarbetet centralt och vi tar ansvar för detta genom hela värdekedjan och stärker därmed LKAB:s bidrag till samhällsutveckling, människa och miljö.

Vårt mål är en långsiktigt hållbar verksamhet, där mångfald är en tillgång. Dit når vi genom noll olycksfall och ingen ohälsa, god affärsetik, att visa respekt för de mänskliga rättigheterna och att minimera negativ klimat- och miljöpåverkan och energiförbrukning.

Genom att vara engagerade, nytänkande och ta ansvar för att ständigt förbättra kvaliteten i vårt eget arbete går vi från bra till bäst.

Inom LKAB-koncernen gäller:

  • Säkerheten först! Vi bedriver verksamhet med en grundsyn av respekt för människor, miljö och vår omgivning. Det omfattar våra medarbetare och alla våra intressenter.
  • Att vi arbetar för att främja en god fysisk samt god organisatorisk och social arbetsmiljö med långsiktigt friska medarbetare.
  • Att vi arbetar för ökad resurseffektivitet både i den egna verksamheten och genom koncernens produkter och tjänster. Detta innefattar även att vi är engagerade för att snabbt förebygga, minimera och eliminera alla avvikelser och brister.
  • Att vi genom en öppen kommunikation och samverkan med intressenter identifierar, förhindrar och gottgör negativ påverkan på mänskliga rättigheter.
  • Att vi kontinuerligt förbättrar vår energiprestanda och förebygger samt minimerar vår klimat- och miljöpåverkan.
  • Att vi inom vår verksamhet tillhandahåller den information och de resurser som krävs för att nå uppsatta koncernmål och den långsiktiga strategin.
  • Att vi värnar god affärsetik och att vi som ett absolut minimum följer gällande lagkrav, författningar, fastställda myndighetskrav samt partsöverenskommelser. Vi har kontroll och transparens i vår värdekedja.
  • Att vi bedriver arbete utifrån ett långsiktigt perspektiv där en grundförutsättning är koncernens lönsamhet.

Denna policy omfattar LKAB-koncernen samt leverantörer som agerar på
uppdrag av LKAB.

Hållbarhetspolicyn är antagen av LKAB:s styrelse den 12 februari 2021. Vid frågor, kontakta LKAB:s hållbarhetsavdelning.