Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Styrdokument och policyer

Bolagsstyrningen inom LKAB utgår från svensk lagstiftning, svensk kod för bolagsstyrning (Koden), statens ägarpolicy och interna styrdokument.

Policyer

För bolagets styrning har LKAB:s styrelse beslutat om vår Uppförandekod och ett antal policyer för verksamheten.

Uppförandekod

LKAB:s Uppförandekod bygger på internationella riktlinjer och förstärks av våra värderingar. Uppförandekoden gäller alla medarbetare och beskriver hur vi på LKAB ska uppföra oss – mot varandra, mot våra affärspartners och mot vårt omgivande samhälle.

Läs mer om vår Uppförandekod.

Kvalitetspolicy

LKAB ska överträffa kundernas nuvarande och framtida förväntningar genom att engagera alla i ständiga förbättringar. Vi ska sträva mot noll fel i allt vi gör och varje anställd är ansvarig för kvaliteten i sitt arbete.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsplatserna på LKAB ska vara trygga, säkra och utvecklande. Alla medarbetare har och tar ansvar för egen och andras säkerhet.

Läs mer om vårt arbetsmiljöarbete.

Miljö- och energipolicy

LKAB har ett ansvar att ständigt förbättra vår energiprestanda, förebygga och minimera vår miljöpåverkan. Målet är en långsiktigt hållbar verksamhet.

Läs mer om vårt miljö- och energiarbete.

Personalpolicy

Medarbetare och ledning ska bidra till att verksamheten utvecklas genom att uppmuntra initiativtagande, engagemang och goda arbetsinsatser. Vi ställer tydliga krav, ger konstruktiv återkoppling och kontinuerlig kompetensutveckling.

Läs mer om hur det är att jobba på LKAB.

Finanspolicy

I finanspolicyn för LKAB-koncernen och Treasury Center anges övergripande mål och riktlinjer för koncernens finansverksamhet. Policyn ska i första hand säkerställa att koncernens samlade finansiella risker identifieras, rapporteras och att de i förekommande fall hanteras i enlighet med styrelsens och bolagsledningens önskemål.

Läs mer om LKAB:s finansiella information.

Kommunikationspolicy

LKAB ska ge omvärlden, medarbetare och andra intressenter en rättvisande bild av företaget och dess verksamheter.

Policy för mänskliga rättigheter

Denna policy har upprättats för att stödja arbetet med att effektivt identifiera, respektera och hantera risker förknippade med direkta och indirekta brott mot mänskliga rättigheter.

Läs mer om LKAB och mänskliga rättigheter.

Insiderpolicy

Ska säkerställa att LKAB hanterar insiderinformation korrekt och att insiderhandel inte förekommer.

Läs mer om LKAB:s finansiella information.

Styrdokument

Uttalande om konfliktmineraler

LKAB följer FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Därmed har vi ett ansvar att inte bidra till brott mot mänskliga rättigheter, vilket hantering och användande av produkter som definieras som konfliktmineraler är. Vi vill genom vårt uttalande förtydliga vårt ställningstagande om konfliktmineraler och berätta om vår inställning och ambition till medarbetare, leverantörer och kunder.

Läs LKAB:s uttalande om konfliktmineraler

Certifieringar

Kvalitetscertifiering

Sedan 2002 är LKAB certifierad enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001.

Systemet är datoriserat och gör på ett enkelt sätt information tillgänglig för hela LKAB:s organisation. Det hjälper oss att fokusera på totalkvalitet och ständiga förbättringar i verksamheten.

Verksamhetssystemet innehåller rutiner, instruktioner och beskrivningar av olika slag. De kan lagras, sökas och ändras på ett säkert, strukturerat och enhetligt sätt och bidrar därmed till att öka effektiviteten inom företaget.

Miljö- och energiledningssystem

LKAB har ett energi- och miljöledningssystem som är integrerat med företagets kvalitetsledningssystem. Det är certifierat enligt ISO 50001:2011 och ISO 14001:2015.

Ledningssystem för arbetsmiljö

Sedan 2018 har LKAB ett ledningssystem för arbetsmiljön som uppfyller kraven i OHSAS 18001:2007. Certifikatet gäller utveckling, tillverkning och försäljning av förädlade produkter för järnframställning samt andra närliggande produkter och tjänster som stödjer koncernens kärnverksamhet.