Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Styrdokument och policyer

Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning, svensk kod för bolagsstyrning (Koden), statens ägarpolicy och interna styrdokument.

Policyer

För bolagets styrning har LKAB:s styrelse beslutat om vår uppförandekod och ett antal policyer för koncernen.

Uppförandekod

LKAB:s uppförandekod bygger på internationella riktlinjer och förstärks av våra värderingar. Uppförandekoden gäller alla medarbetare och beskriver hur vi på LKAB ska uppföra oss – mot varandra, mot våra affärspartners och mot vårt omgivande samhälle.

Läs mer om vår Uppförandekod.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicyn integrerar områdena kvalitet, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter samt miljö och energi och är vägledande i allt arbete inom LKAB. Hållbarhetsarbetet är centralt och vi tar ansvar för detta genom hela värdekedjan.

Genom att vara engagerade, nytänkande och ta ansvar för att ständigt förbättra kvaliteten i vårt eget arbete går vi från bra till bäst.

Arbetsplatserna på LKAB ska vara trygga, säkra och utvecklande. Alla medarbetare har och tar ansvar för egen och andras säkerhet.

Läs mer om vårt arbetsmiljöarbete.

LKAB har ett ansvar att ständigt förbättra vår energiprestanda samt förebygga och minimera vår miljöpåverkan. 

Läs mer om vårt miljö- och energiarbete.

Målet är en långsiktigt hållbar verksamhet.

Läs hela vår hållbarhetspolicy.

Finanspolicy

I finanspolicyn för LKAB-koncernen och Treasury Center anges övergripande mål och riktlinjer för koncernens finansverksamhet. Policyn ska i första hand säkerställa att koncernens samlade finansiella risker identifieras, rapporteras och att de i förekommande fall hanteras i enlighet med styrelsens och bolagsledningens önskemål.

Läs mer om LKAB:s finansiella information.

Insiderpolicy

Ska säkerställa att LKAB hanterar insiderinformation korrekt och att insiderhandel inte förekommer.

Läs mer om LKAB:s finansiella information.

Riskhanteringspolicy

Ska säkerställa att riskhanteringsarbetet skapar de bästa förutsättningarna för oss att uppnå våra strategiska mål. För att göra detta säkerställer vi att vi har förståelse för och beredskap kring hur vi identifierar, prioriterar, hanterar och följer upp våra risker.

Riktlinjer för koncernen

Det finns också ett antal riktlinjer inom olika områden som vi förhåller oss till.

Riktlinje för mänskliga rättigheter

Riktlinjen ska stödja arbetet med att identifiera, respektera och hantera risker förknippade med direkt och indirekt negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Genom denna riktlinje vill vi även visa att vi tar tydligt avstånd från barnarbete, tvångsarbete och arbetsförhållanden som kan ses som skadliga, kränkande eller direkt farliga. Riktlinjen belyser även vårt ställningstagande om konfliktmineraler och modernt slaveri. 

Läs mer om LKAB och mänskliga rättigheter.

LKAB:s ledningsfilosofi

Medarbetare och ledning ska bidra till att verksamheten utvecklas genom att uppmuntra initiativtagande, engagemang och goda arbetsinsatser. Vi ställer tydliga krav, ger konstruktiv återkoppling och kontinuerlig kompetensutveckling.

Läs mer om hur det är att jobba på LKAB.

Certifieringar

Kvalitetscertifiering

Sedan 2002 är LKAB certifierad enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001.

Systemet är datoriserat och gör på ett enkelt sätt information tillgänglig för hela LKAB:s organisation. Det hjälper oss att fokusera på totalkvalitet och ständiga förbättringar i verksamheten.

Verksamhetssystemet innehåller rutiner, instruktioner och beskrivningar av olika slag. De kan lagras, sökas och ändras på ett säkert, strukturerat och enhetligt sätt och bidrar därmed till att öka effektiviteten inom företaget.

Miljö- och energiledningssystem

LKAB har ett energi- och miljöledningssystem som är integrerat med företagets kvalitetsledningssystem. Det är certifierat enligt ISO 50001 och ISO 14001.

Ledningssystem för arbetsmiljö

Sedan 2019 är LKAB certifierade enligt ISO 45001. Certifikatet gäller utveckling, tillverkning och försäljning av förädlade produkter för järnframställning samt andra närliggande produkter och tjänster som stödjer koncernens kärnverksamhet. 

LKAB Minerals certifikat

Här hittar du LKAB Minerals certifikat.