Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB:s verksamhet är decentraliserad till två affärsområden, Järnmalm och Specialprodukter. Detta för att bland annat tydligare skilja på vad som är koncernuppgifter och vad som är produktionsuppgifter. Viktiga utvecklingsområden drivs av koncernens staber.   

Affärsområde Järnmalm

Inom affärsområdet finns tre produktionsorter som har huvuduppdraget att producera järnmalmsprodukter med hög och jämn kvalitet och med hög leveranssäkerhet. Verksamheterna omfattar malmundersökning och planering av gruvdrift, brytning och förädling av järnmalmsprodukter, underhåll av anläggningar och maskiner.

Fokusområden är ökad produktion, sänkta kostnader, mindre miljöpåverkan samt säkra och stabila processer.

Som en del i logistikverksamheten ingår dotterbolaget LKAB Malmtrafik som ansvarar för transport av järnmalmsprodukter på Malmbanan till våra hamnar i Narvik och Luleå för lastning av båtar för leverans till kunderna.

Verksamheten ansvarar även för att transportera rågods mellan produktionsorterna. Leveranssäkerhet är centralt i logistikarbetet.

Kiruna

Malmkroppen i Kirunas underjordsgruva är ungefär 80 meter bred och fyra kilometer lång vilket gör den till en av världens största.

Nuvarande huvudnivå på 1365 meters djup togs i drift 2013. Den brutna malmen transporteras från bergfickor till krossanläggningar med fjärrstyrda eldrivna tåg.

Med ökat brytningsdjup ökar spänningar i berget och skakningar i berggrunden. Förstärkningsinsatserna, som dimensioneras efter hur berget påverkas, utökas succesivt för att säkra arbetsplatsen och planerad produktion.

När malmen transporterats upp ur gruvan med malmhissarna tar förädlingen vid i de närliggande förädlingsverken - sovring, anrikning och pelletisering.

Malmberget

Gruvbrytningen i Malmberget är spridd över ett 20-tal malmkroppar. Idag sker gruvdrift i cirka 10 av dessa. Huvudmineralen är magnetit, men i Malmberget bryts även hematit i mindre omfattning.

Huvudnivån i Malmbergsgruvan ligger på 1 250 meters djup. Den brutna malmen fraktas med stora truckar till krossarna och fraktas därefter vidare på långa bandtransportörer till malmhissarna för att tas upp ovan jord.

Förädlingsverken ligger ovan jord. Pellets är huvudprodukt, men även fines-produkter tillverkas. Ovanligt hög järnhalt i malmen gör att fines från Malmberget anses som den bästa i världen.

Svappavaara

I LKAB:s dagbrottsgruvor utvinns malmen genom pallbrytning. Brytningsmetoden bygger på att bryta malmen i nedåtstigande nivåer genom borrning och sprängning. När malmen lastas ut flyttar produktionen successivt ner mot djupet. I dagbrottsgruvorna i Svappavaara sker brytning och förädling av järnmalm, som även används för att producera pellets i Kiruna och Malmberget.

Affärsområde Specialprodukter

Affärsområdet har två uppdrag: 

 • Attraktiv och hållbar tillväxt baserat på LKAB:s kärnkompetenser och resurser. 
 • Utveckla och tillhandahålla resurser, kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft inom järnmalmsproduktionen idag och i framtid. 

Affärsområdet finns i 11 länder, däribland Kina, flera länder i Europa och i USA, men den största verksamheten är i Sverige och England. 900 anställda i hel- och delägda bolag omsätter mer än 5 miljarder kronor. Organisk-, innovations- och förvärvsdriven affärsutveckling ska bidra till hållbar tillväxt som breddar LKAB.

Industrimineral är den största externa marknaden, där mer än en tredjedel av försäljningen består av cirkulära produkter från våra egna produktionssystem eller från andra samarbetspartners. Det ökar materialeffektiviteten av det material vi bryter och är samtidigt en god och hållbar affär.

En stor del av den framtida tillväxten ska komma från utvinning av kritiska mineraler från vårt gruvavfall i ReeMAP-projektet, där målet är att producera:

 • Fosfor motsvarande 5 gånger Sveriges behov.
 • Sällsynda jordartsmetaller, 30% av dagens behov inom EU. 
 • Fluor för kemiindustri och medicinapplikationer.
 • Gips som räcker till all byggproduktion i Sverige. 

I tillägg till det bedrivs många spännande utvecklingsprojekt för att minska miljöpåverkan från den egna produktionen, utvinna nya material och att bidra till ökad klimateffektivitet i kundernas processer.

Dagens verksamhet är organiserad enligt nedan:

LKAB Minerals

 • 400 medarbetare i 11 länder.
 • Utvecklar minerallösningar som nyttjar mineralens unika egenskaper och maximerar dess användbarhet i kundens process.
 • Magnetit från Sverige, glimmer (Mica) från Finland och hydromagnesit/huntit från Turkiet som används i till exempel konstruktion och vattenrening.
 • Förädlar och marknadsför även en portfölj av andra mineraler och material, däribland Masugnsslagg som cementersättning, kalksten till jordbruk och konstruktion.

LKAB Wassara

 • Utvecklar, tillverkar och marknadsför unika vattendrivna borrsystem, vilket är en förutsättning för effektiv underjordsbrytning i LKAB:s järnmalmsgruvor.
 • Extern försäljning till bygg och anläggning, gruva, exploatering, dammar och geoenergi. Marknadsföring och försäljning sker främst genom distributörer.

LKAB Berg & Betong

 • Utför bland annat bergförstärkning och ortdrivning, bryter och anrikar malm, krossar och förädlar järnmalmsprodukter samt förädlar gråberg till grus och makadam för betongballast och anläggning.
 • Är världens största producent av sprutbetong.
 • Är tillsammans med Bergteamet AB (där LKAB är huvudägare) Sveriges största gruventreprenadföretag med en omsättning om ca 1500 miljoner och 300 anställda.

LKAB Mekaniska

 • 300 anställda och en av Norra Sveriges största och bredaste mekaniska verkstäder.
 • Komplett partner för stålkonstruktion och maskinbearbetning.
 • Produktutveckling och konstruktion från små komponenter till stora stålkonstruktioner för främst gruv-, process- och tillverkningsindustrin.
 • Underhålls- och serviceavtal

LKAB Kimit

 • LKAB Kimit är en av Sveriges största enskilda sprängämnestillverkare och står för cirka en tredjedel av Sveriges totala produktion.
 • All tillverkning sker i fabriken i Kiruna, Malmfälten.
 • Företaget utvecklar och tillhandahåller även laddfordon för tunnel- och palladdning.

Marknad och teknik - för långsiktig hållbar gruvdrift

Produktkvalitet, långsiktiga relationer och tekniska samarbeten med kunderna utgör grunden i försäljningsverksamheten. Genom kunskap om kundernas processer erbjuds unik service, stöd och teknisk kunskap som skapar mervärde och differentierar LKAB på marknaden.

För teknikutvecklingen är högproduktiv gruvproduktion, utveckling av högförädlade produkter, energi- och klimateffektiva processer samt ökat maskin- och anläggningsutnyttjande prioriterade områden.

Inom enheten drivs även utvecklingsprojekten SUM (sustainable underground mining), en ny världsstandard för underjordsbrytning på stora djup och Hybrit där LKAB:s fokus är framtida pelletsverk och energiomställningen till fossilfri produktion.

Prospektering, strategi och affärsutveckling

Prospekteringsorganisationens mål är att öka mineraltillgångarna i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Undersökningarna består av geofysiska mätningar, borrningar och drivning av undersökningsorter.

Strategi och affärsutvecklingsfunktionen ansvarar för strategi, affärsplan och budget. Huvudaktiviteter är den makroekonomiska utvecklingen, marknaderna för stål och järn samt bas- och industrimetaller.

HR och hållbarhet – en säker arbetsplats som arbetsplats som arbetar för att minska miljöpåverkan

Verksamheten omfattar ansvar för arbetsmiljö-, miljö-, HR-, kvalitet-och energifrågor. En säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet.

Genom att driva, utveckla och samordna det övergripande hållbarhetsarbetet bidrar verksamheten till att LKAB utvecklas som ett hållbart företag.

Uppförandekoden utgör grunden för hållbarhetsarbetet, som baseras på ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer.

Verksamheten fokuserar på lagarbete och ständiga förbättringar för att utveckla LKAB och medarbetarna. Mångfald och inkludering är nyckeln till framgång.

Ekonomi och finans – värdeskapande tjänster för hållbar lönsamhet

Ekonomi och Finans levererar värdeskapande tjänster till koncernen och externa intressenter inom områdena ekonomi och juridik.

Som gemensam funktion har enheten en stödjande och utvecklande roll till den operativa verksamheten. Som stabsfunktion är uppdraget att förvalta och utveckla processer samt säkerställa regelefterlevnad, god intern styrning och kontroll inklusive god risk-hantering.

Kommunikation och klimat - öka kunskap om och förtroende för LKAB

Enheten ansvarar för strategisk och finansiell kommunikation, presskontakter, intranät, sociala medier, webb, tidningar, samhällskontakter, event, sponsring och besök.

Genom stöd till ledning, affärsområden och staber bidrar verksamheten till att stärka bilden av LKAB som ett attraktivt företag hos våra intressenter för att gynna våra affärer och attrahera medarbetare.

Som intern konsult stödjer enheten ledare och medarbetare i deras kommunikativa uppdrag.

Samhällsomvandling - samhälle och gruva tillsammans

Samhällsomvandlingens uppdrag är att säkra tillgången på mark för LKAB:s gruvbrytning.

Verksamheten omfattar fastighetsförhandlare och beställare av nya bostäder och fastigheter, projektledare samt ansvariga för avvecklings-och utvecklingsområden.

Enheten ansvarar för att kompensera berörda privatpersoner, näringsidkare och kommuner i samband med samhällsomvandlingarna.

Läs mer om vår verksamhet här.