Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB:s verksamhet är decentraliserad till tre divisioner. Viktiga utvecklingsområden drivs av koncernens staber.

Division Norra bryter och förädlar järnmalmsprodukter i Kiruna

Malmkroppen i Kirunas underjordsgruva är världens största. Fyra kilometer lång, 80 meter bred och minst 2000 meter djup.

Nuvarande huvudnivå på 1365 meters djup togs i drift 2013. Den brutna malmen transporteras från bergfickor till krossanläggningar med fjärrstyrda eldrivna tåg.

Med ökat brytningsdjup ökar spänningar i berget och skakningar i berggrunden. Förstärkningsinsatserna, som dimensioneras efter hur berget påverkas, utökas succesivt för att säkra arbetsplatsen och planerad produktion.

När malmen transporterats upp ur gruvan med malmhissarna tar förädlingen vid i de närliggande förädlingsverken - sovring, anrikning och pelletisering.

Divisionens huvuduppdrag är att producera järnmalmsprodukter med hög och jämn kvalitet och med hög leveranssäkerhet.

Verksamheten omfattar malmundersökning och planering av gruvdrift, brytning och förädling av järnmalmsprodukter, underhåll av anläggningar och maskiner.

Fokusområden är ökad produktion, sänkta kostnader, mindre miljöpåverkan samt säkra och stabila processer.

Division Södra bryter och förädlar järnmalmsprodukter i Malmberget och Svappavaara

Gruvbrytningen i Malmberget är spridd över ett 20-tal malmkroppar. Idag sker gruvdrift i cirka 10 av dessa. Huvudmineralen är magnetit, men i Malmberget bryts även hematit i mindre omfattning.

Huvudnivån i Malmbergsgruvan ligger på 1 250 meters djup. Den brutna malmen fraktas med stora truckar till krossarna och fraktas därefter vidare på långa bandtransportörer till malmhissarna för att tas upp ovan jord.

Förädlingsverken ligger ovan jord. Pellets är huvudprodukt, men även fines-produkter tillverkas. Ovanligt hög järnhalt i malmen gör att fines från Malmberget anses som den bästa i världen.

I dagbrottsgruvorna i Svappavaara sker brytning och förädling av järnmalm, som även används för att producera pellets i Kiruna och Malmberget.

Huvuduppdrag är att producera järnmalmsprodukter, på ett finansiellt och miljömässigt uthålligt sätt, med hög och jämn kvalitet med hög leveranssäkerhet.

Verksamheten omfattar malmundersökning och planering av gruvdrift, brytning och förädling av järnmalmsprodukter, underhåll av anläggningar och maskiner.

Fokusområden är ökad produktion, sänkta kostnader, mindre miljöpåverkan samt säkra och stabila processer.

Division Specialprodukter omfattar LKAB Minerals, LKAB Wassara och LKAB Berg & Betong

LKAB Minerals

  • 300 medarbetare i 13 länder.
  • Utvecklar minerallösningar som nyttjar mineralens unika egenskaper och maximerar dess användbarhet i kundens process.
  • Magnetit från Sverige, glimmer (Mica) från Finland och hydromagnesit/huntit från Turkiet.
  • Processar och marknadsför även en portfölj av andra mineraler.
  • Är en ledande leverantör av mineraler för bland annat tung betong (strålskydd, pipe coating, motvikter), ballast, vattenrening, plaster och eldfast tegel.

LKAB Wassara

  • Utvecklar, tillverkar och marknadsför unika vattendrivna borrsystem, vilket är en förutsättning för effektiv underjordsbrytning i LKAB:s järnmalmsgruvor.
  • Extern försäljning till bygg och anläggning, gruva, exploatering, dammar och geoenergi. Marknadsföring och försäljning sker främst genom distributörer.

LKAB Berg&Betong

  • Utför bland annat bergförstärkning och ortdrivning, bryter och anrikar malm, krossar och förädlar järnmalmsprodukter samt förädlar gråberg till grus och makadam för betongballast och anläggning.
  • Är världens största producent av sprutbetong.
  • Tillsammans med dotterbolagen LKAB Mekaniska och LKAB Kimit erbjuds ett komplett program för berg- och betongarbeten. LKAB Mekaniska AB driver en mekanisk verkstad med inriktning på stålkonstruktion, service och underhåll. LKAB Kimit är en av Sveriges största tillverkare av sprängmedel som i huvudsak levereras till LKAB.

Försäljning och logistik - med kundvärde som drivkraft

Produktkvalitet, långsiktiga relationer och tekniska samarbeten med kunderna utgör grunden i verksamheten.

Genom kunskap om kundernas processer erbjuds unik service, stöd och teknisk kunskap som skapar mervärde och differentierar LKAB på marknaden.

Som en del i logistikverksamheten ingår dotterbolaget LKAB Malmtrafik som ansvarar för transport av järnmalmsprodukter på Malmbanan till våra hamnar i Narvik och Luleå för lastning av båtar för leverans till kunderna.

Verksamheten ansvarar även för att transportera rågods mellan produktionsorterna. Leveranssäkerhet är centralt i logistikarbetet.

Teknik- och processutveckling - för långsiktigt hållbar gruvdrift

Verksamheten omfattar prospektering, gruvteknik, produktionsutveckling, process-och produktutveckling samt IT. Dotterbolaget LKAB Nät ingår också i verksamheten.

I rollen som gemensam resurs har enheten en stödjande och utvecklande funktion till LKAB:s operativa enheter, som prioriterar enhetens uppdrag.

Som stabsresurs är uppdraget att bevaka att metoder, tekniker och processer som används är enligt LKAB:s standard, samt att utifrån företagets strategi formulera inriktningen för forskning och utveckling, samt att prioritera och driva forsknings-och utvecklingsuppdrag.

HR och hållbarhet – en säker arbetsplats som arbetsplats som arbetar för att minska miljöpåverkan

Genom att driva, utveckla och samordna det övergripande hållbarhetsarbetet bidrar verksamheten till att LKAB utvecklas som ett hållbart företag.

Verksamheten omfattar ansvar för arbetsmiljö-, miljö-, HR-, kvalitet-och energifrågor. En säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet.

Uppförandekoden utgör grunden för hållbarhetsarbetet, som baseras på ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer.

Verksamheten fokuserar på lagarbete och ständiga förbättringar för att utveckla LKAB och medarbetarna. Mångfald och inkludering är nyckeln till framgång.

Ekonomi och finans – värdeskapande tjänster för hållbar lönsamhet

Ekonomi och Finans levererar värdeskapande tjänster till koncernen och externa intressenter inom områdena ekonomi, juridik, inköp och fastigheter.

Som gemensam funktion har enheten en stödjande och utvecklande roll till den operativa verksamheten. Som stabsfunktion är uppdraget att förvalta och utveckla processer samt säkerställa regelefterlevnad, god intern styrning och kontroll inklusive god risk-hantering.

Inom enheten ryms även dotterbolaget LKAB Fastigheter som tillhandahåller bostäder och lokaler på våra verksamhetsorter.

Kommunikation och samhällskontakter - öka kunskap om och förtroende för LKAB

Enheten ansvarar för strategisk och finansiell kommunikation, presskontakter, intranät, sociala medier, webb, tidningar, samhällskontakter, event, sponsring och besök.

Genom stöd till ledning, divisioner och staber bidrar verksamheten till att stärka bilden av LKAB som ett attraktivt företag hos våra intressenter för att gynna våra affärer och attrahera medarbetare.

Som intern konsult stödjer enheten ledare och medarbetare i deras kommunikativa uppdrag.

Samhällsomvandling - samhälle och gruva tillsammans

Samhällsomvandlingens uppdrag är att säkra tillgången på mark för LKAB:s gruvbrytning.

Verksamheten omfattar fastighetsförhandlare och beställare av nya bostäder och fastigheter, projektledare samt ansvariga för avvecklings-och utvecklingsområden.

Enheten ansvarar för att kompensera berörda privatpersoner, näringsidkare och kommuner i samband med samhällsomvandlingarna.

Läs mer om vår verksamhet här.