Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Aktieägare och stämma

Hörsal

Bolagsstämman är LKAB:s högsta beslutande organ och det forum där aktieägaren formellt utövar sitt inflytande.

LKAB är helägt av svenska staten, företrädd av regeringen via Näringsdepartementet. Årsstämma i LKAB ska enligt lag hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och senast den 30 april enligt statens ägarpolicy.

Vid årsstämman fattar ägaren beslut om bland annat följande:

  • Utser styrelse, styrelseordförande och revisorer
  • Fastställer resultaträkning och balansräkning för koncernen
  • Beslutar om disposition av bolagets resultat
  • Beslutar om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
  • Beslutar om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  • Beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och Vd.

Riksdagsledamöter har rätt att närvara vid bolagsstämmor i LKAB. Bolagsstämmor i LKAB är även öppna för allmänheten.