Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Hörsal

Bolagsstämman är LKAB:s högsta beslutande organ och det forum där aktieägaren formellt utövar sitt inflytande.

LKAB är helägt av svenska staten, företrädd av regeringen via Näringsdepartementet. Årsstämma i LKAB ska enligt lag hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och senast den 30 april enligt statens ägarpolicy.

Vid årsstämman fattar ägaren beslut om bland annat följande:

 • Utser styrelse, styrelseordförande och revisorer
 • Fastställer resultaträkning och balansräkning för koncernen
 • Beslutar om disposition av bolagets resultat
 • Beslutar om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 • Beslutar om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 • Beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och Vd.

Riksdagsledamöter har rätt att närvara vid bolagsstämmor i LKAB. Bolagsstämmor i LKAB är även öppna för allmänheten.

Senaste årsstämman

LKAB:s senaste årsstämma ägde rum den 27 april 2017 på Vetenskapens Hus i Luleå. Stämman var öppen för allmänheten, som gavs möjlighet att ställa frågor till styrelse och bolagsledning.

Ägaren företräddes av Anna Magnusson, Näringsdepartementet. Ordförande vid stämman var styrelsens ordförande Sten Jakobsson.

Stämman fattade beslut om bland annat följande:

 • Fastställande av resultaträkning och balansräkning för år 2016.
 • Ingen utdelning för räkenskapsåret år 2016.
 • Omval av styrelseledamöterna Leif Darner, Eva Hamilton, Bjarne Moltke Hansen, Hanna Lagercrantz och Ola Salmén, samt nyval av Göran Persson, Gunnar Axheim och Gunilla Saltin. Göran Persson valdes till ny styrelseordförande. Sten Jakobsson, Lars-Åke Helgesson och Maija-Liisa Friman lämnade styrelsen.
 • Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
 • Omval av Deloitte AB till revisor för en period om ett år.
 • Arvode till styrelsens ordförande om 615 000 kronor och till övriga stämmovalda ledamöter om 270 000 kronor, vilket motsvarar föregående års arvoden. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet och inte till arbetstagarrepresentanter.
 • Uppdaterade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
 • Nya ekonomiska mål för bolaget.

Se vd-talet här.