Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Aktieägare och stämma

Hörsal

Bolagsstämman är LKAB:s högsta beslutande organ och det forum där aktieägaren formellt utövar sitt inflytande.

LKAB är helägt av svenska staten, företrädd av regeringen via Näringsdepartementet. Årsstämma i LKAB ska enligt lag hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och senast den 30 april enligt statens ägarpolicy.

Vid årsstämman fattar ägaren beslut om bland annat följande:

  • Utser styrelse, styrelseordförande och revisorer
  • Fastställer resultaträkning och balansräkning för koncernen
  • Beslutar om disposition av bolagets resultat
  • Beslutar om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
  • Beslutar om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  • Beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och Vd.

Riksdagsledamöter har rätt att närvara vid bolagsstämmor i LKAB. Bolagsstämmor i LKAB är även öppna för allmänheten.

Senaste årsstämman

LKAB:s senaste årsstämma ägde rum den 22 april 2021. På grund av de restriktioner som gäller för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 hölls stämman digitalt. Stämman beslutade om en utdelning på 5 850 Mkr till ägaren. Catrin Fransson valdes in som ny styrelseledamot och övriga styrelseledamöter omvaldes. Göran Persson omvaldes till styrelseordförande. Protokoll och övriga handlingar från årsstämman finns tillgängliga under rubriken Årsstämma 2021 ovan.