Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Aktieägare och stämma

Hörsal

Bolagsstämman är LKAB:s högsta beslutande organ och det forum där aktieägaren formellt utövar sitt inflytande.

LKAB är helägt av svenska staten, företrädd av regeringen via Näringsdepartementet. Årsstämma i LKAB ska enligt lag hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och senast den 30 april enligt statens ägarpolicy.

Vid årsstämman fattar ägaren beslut om bland annat följande:

 • Utser styrelse, styrelseordförande och revisorer
 • Fastställer resultaträkning och balansräkning för koncernen
 • Beslutar om disposition av bolagets resultat
 • Beslutar om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 • Beslutar om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 • Beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och Vd.

Riksdagsledamöter har rätt att närvara vid bolagsstämmor i LKAB. Bolagsstämmor i LKAB är även öppna för allmänheten.

Senaste årsstämman

LKAB:s senaste årsstämma ägde rum den 26 april 2018 på Vetenskapens Hus i Luleå. Stämman var öppen för allmänheten, som gavs möjlighet att ställa frågor till styrelse och bolagsledning.
Ägaren företräddes av Anna Magnusson, Näringsdepartementet. Ordförande vid stämman var styrelsens ordförande Göran Persson.

Stämman fattade beslut om bland annat följande:

 • Fastställande av resultaträkning och balansräkning för år 2017.
 • Utdelning till ägaren för räkenskapsåret år 2017 om 2 882 Mkr, motsvarande 4 117 kr per aktie.
 • Omval av styrelseledamöterna Göran Persson, Gunnar Axheim, Eva Hamilton, Bjarne Moltke Hansen, Ola Salmén och Gunilla Saltin, samt nyval av Lotta Mellström och Per-Olof Wedin. Göran Persson omvaldes till styrelseordförande. Hanna Lagercrantz och Leif Darner lämnade styrelsen.
 • Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
 • Omval av Deloitte AB till revisor för en period om ett år.
 • Arvode till styrelsens ordförande om 640 000 kronor och till övriga stämmovalda ledamöter om 280 000 kronor, vilket motsvarar föregående års arvoden. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet och inte till arbetstagarrepresentanter.
 • Oförändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Se vd-talet här.