Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Bolagsstämman är LKAB:s högsta beslutande organ och det forum där aktieägaren formellt utövar sitt inflytande.

LKAB är helägt av svenska staten, företrädd av regeringen via Näringsdepartementet. Årsstämma i LKAB ska enligt lag hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och senast den 30 april enligt statens ägarpolicy.

Vid årsstämman fattar ägaren beslut om bland annat följande:

 • Utser styrelse, styrelseordförande och revisorer
 • Fastställer resultaträkning och balansräkning för koncernen
 • Beslutar om disposition av bolagets resultat
 • Beslutar om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 • Beslutar om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 • Beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och Vd.

Riksdagsledamöter har rätt att närvara vid bolagsstämmor i LKAB. Bolagsstämmor i LKAB är även öppna för allmänheten.

Nästa årsstämma

Årsstämman år 2017 kommer att hållas den 27 april kl 15.00 i Vetenskapens hus i Luleå.

Senaste årsstämma

LKAB:s senaste årsstämma ägde rum den 28 april 2016 på Vetenskapens Hus i Luleå. Stämman var öppen för allmänheten, som gavs möjlighet att ställa frågor till styrelse och bolagsledning.

Ägaren företräddes av Erik Tranaeus, Näringsdepartementet. Ordförande vid stämman var styrelsens ordförande Sten Jakobsson.

Se stämman i efterhand här.

Stämman fattade beslut om bland annat följande:

 • Fastställande av resultaträkning och balansräkning för år 2015.
 • Ingen utdelning för räkenskapsåret år 2015.
 • Omval av styrelseledamöterna Sten Jakobsson, Leif Darner, Maija-Liisa Friman, Eva Hamilton, Lars-Åke Helgesson och Hanna Lagercrantz. Nyval av styrelseledamöterna Bjarne Moltke Hansen och Ola Salmén. Hans Biörck och Lars Pettersson avgick ur styrelsen.
 • Omval av Sten Jakobsson till styrelsens ordförande.
 • Ansvarsfrihet för styrelse och Vd.
 • Omval av Deloitte AB till revisor för en period om ett år.
 • Arvode till styrelsens ordförande om 615 000 kronor och till övriga stämmovalda ledamöter om 270 000 kronor. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet och inte till arbetstagarrepresentanter.
 • Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.