Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

På den här sidan beskrivs strukturen för LKAB:s bolagsstyrning och rapportering. LKAB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte och huvudkontor i Luleå. LKAB är helägt av svenska staten.

Bolagsstyrningen inom LKAB utgår från svensk lagstiftning, svensk kod för bolagsstyrning (Koden), statens ägarpolicy och interna styrdokument. Du hittar koden här.

I statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, som fastställs årligen, redogör regeringen för sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av statligt ägda bolag. Här kan du läsa mer.

De huvudsakliga beslutsorganen är bolagsstämman, styrelsen samt Vd. Styrelsen utses av årsstämman. Styrelsen utser i sin tur en Vd, som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

LKAB:s värdegrund är ENA, Engagerad – Nytänkande – Ansvar. ENA och bolagets uppförandekod utgör grunden för hur var och en inom koncernen ska agera gentemot interna och externa intressenter. LKAB:s verksamhet ska präglas av hög affärsetik och integritet.

Delar av koncernens verksamhet bedrivs inom hel- och delägda dotterbolag. Vilka dessa är framgår av års- och hållbarhetsredovisningen.

Styrning och rapportstruktur

Avvikelser från Koden

LKAB tillämpar svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Det ingår som en del av statens ägarpolicy. Eftersom LKAB är helägt av svenska staten är dock vissa bestämmelser i Koden inte tillämpliga.

På följande punkter avviker LKAB:s styrning från de regler som finns i Koden.

Kodregel med avvikelse och förklaring/kommentar

Punkt 1.1
Publicering av information om aktieägares
initiativrätt

Syftet med regeln är att ge olika aktieägare möjlighet att i god tid förbereda
sig inför årsstämman och få ett ärende upptaget i kallelsen till årsstämman.
I statligt helägda bolag saknas skäl att tillämpa regeln och publicering av
information om aktieägarens initiativrätt sker därför inte.

Punkt 2
Bolaget ska ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare

På grund av ägarstrukturen saknar LKAB en valberedning. Styrelsenomineringsprocessen
genomförs enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy och
koordineras av Näringsdepartementet.

Referenserna till valberedningen i punkt 1.2, 1.3, 4.6, 8.1 och 10.2 i Koden är därmed inte heller tillämpliga.

Punkt 10.2
Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla uppgifter om styrelseledamöter är oberoende i förhållande till större aktieägare

Bestämmelsen syftar i huvudsak till att skydda minoritetsägare i bolag med
spritt ägande. I statligt helägda bolag saknas skäl att tillämpa regeln.