Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Färdplan för framtida samverkan

LKAB och Kiruna kommun har återupptagit dialogen om samarbete kring stadsomvandlingen i Kiruna för att säkerställa en effektiv process. Denna nystart av samtal förs i en konstruktiv anda mot bakgrund av gällande lagstiftning, de avtal som reglerar samarbetet mellan LKAB och kommunen och det rådande läget i Kiruna.

Pressmeddelande:

— Jag ser våra samtal som en nystart på relationerna mellan LKAB:s ledning och kommunledningen i Kiruna. Vi har en gemensam inriktning att inte blanda kommunal myndighetsutövning med vår gemensamma ambition att utveckla ett attraktivt samhälle. Nu är det dags att gå vidare, vi har stora utmaningar och möjligheter framför oss inte minst i att säkerställa konkurrenskraft och attraktivitet på våra verksamhetsorter, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

 Jag ser verkligen fram emot att få börja fokusera på utveckling och tillväxten i Kiruna. Vi har tillsammans med LKAB nått en samsyn kring många mycket viktiga frågor för att skapa en större trygghet och helhetssyn i stadsomvandlingen. Tillsammans med LKAB ska vi bygga upp ett ännu mer attraktivt Kiruna, där människor vill bygga sin framtid och dit folk vill flytta. En centrumnära järnvägsstation och ett modernt sjukhus är också fortsättningsvis viktiga frågor som kommunen kommer att driva vidare i kontakter med Trafikverket och Region Norrbotten, säger Gunnar Selberg, Kirunas kommunalråd.

Överenskommelsen mellan LKAB och Kiruna kommun om hur man ska samverka och samarbeta är en nödvändighet. Samtidigt är den naturlig då bägge parter till 100 procent delar visionen om ett starkt LKAB och en positiv utveckling av kommunen. Jag bedömer att Kiruna går mot en lysande framtid, säger landshövding Björn O Nilsson.

Utgångpunkten för dialogen är den samsyn som finns kring vikten av att tillgängliggöra mark för LKAB:s fortsatta gruvbrytning samtidigt som kommunen bereds goda planeringsförutsättningar för att beslut ska kunna fattas kring nya utvecklingsområden. Vi är överens om att en förutsättning för framgång i en unik och komplex stadsomvandling är ett väl fungerande samarbete mellan huvudaktörerna LKAB och Kiruna kommun.

 

I dialogen har kommunen och LKAB gett uttryck för en samsyn gällande följande:

 1. Nu och sedan lång tid råder ett ömsesidigt beroende mellan LKAB och kommunen. Ett livskraftigt och expansivt LKAB är en grundläggande förutsättning för en positiv utveckling av näringsliv och arbetsmarknad i Kiruna. På motsvarande sätt är ett attraktivt och tillgängligt lokalsamhälle med god kvalitet i de kommunala verksamheterna en förutsättning för att LKAB på sikt ska kunna utvecklas och rekrytera personal.

 2. Stadsomvandlingen innebär stora möjligheter för att utveckla ett attraktivt samhälle för människor i alla åldrar. Dessa nya möjligheter har sin grund i att äldre byggnader och infrastruktur ersätts med modernare lokaler och anläggningar som kan planeras utifrån dagens behov och förutsättningar. Dessutom bevaras genom flytt en mängd kulturbyggnader som därmed tillgodoser riksintresset kulturmiljö. Bibehållen funktionalitet och attraktivitet för Kiruna som bostadsort är en viktig gemensam målbild för stadsomvandlingen.

 3. Kommunen och LKAB är helt överens om att ta ett stort ansvar för att tillgängliggöra mark för gruvbrytning respektive att ersätta avvecklingsområden och säkerställa utveckling av det nya. LKAB och kommunen kommer att visa förståelse för varandras behov av framförhållning och förutsägbarhet i frågor kopplade till detaljplaner för avvecklingsområden respektive planeringsförutsättningar för nya områden. För att nå målet med ”utveckling före avveckling” är vi överens om vikten av att stärka incitament för återinvestering i Kiruna, bland annat genom att utveckla modeller för förtida inlösen inom KUJ1365 påverkansområde.
   
 4. De frågor som för tillfället är svårast att hantera för kommunen är direkt eller indirekt kopplade till de olika alternativ gällande trafiklösningar i relation till nya järnvägsdragningar och ny järnvägsstation som nu utreds av Trafikverket på uppdrag av regeringen. Stora delar av samhällsplaneringen är beroende av de planeringsförutsättningar som följer av beslut kring detta. Kommunen är medveten om att frågan gällande ny centrumnära järnvägsstation och alternativa järnvägsdragningar inte avgörs av LKAB utan hanteras av Trafikverket. LKAB bekostar enligt avtal Trafikverkets järnvägsutredning
   
 5. LKAB och Kiruna kommun är överens om att tillgång till god sjukvård är viktigt. Förhandlingarna kring ersättning av nuvarande Kiruna sjukhus förs mellan LKAB och Region Norrbotten.
   
 6. Stadsomvandlingen ställer höga krav på så väl kommunens som LKAB:s organisationer. Även om LKAB enligt gällande avtal ersätter kommunen för bland annat personella merkostnader kopplade till stadsomvandlingen, finns en ständig utmaning i att rekrytera och över tid behålla de kompetenser som behövs för att hantera frågorna. I förhållande till kommunens storlek är dessa utmaningar omfattande. Kiruna kommun och LKAB har därför samtalat om de möjligheter ett statligt processtöd kring frågor kopplade till stadsomvandlingen och samhällsplaneringen skulle innebära. Fortsatta samtal kommer att föras i syfte att vidareutveckla förslaget, varefter kommunen och LKAB kommer att överväga en uppvaktning av regeringen i frågan.
   
 7. Vi är också överens om att en nära och förtroendefull dialog mellan LKAB och kommunen är en grundläggande förutsättning för att alla komplexa processer kring stadsomvandlingen ska kunna flyta störningsfritt. LKAB och kommunen är överens om att skilja på förhandling om ersättningsfrågor relaterade till respektive gruvstadspark, planprocesser enligt plan- och bygglagen och övriga samverkansfrågor.
   
 8. LKAB och kommunen har därför kommit överens om att frågor som inte är en del av de förhandlingar som sker utifrån LKAB:s ersättningsansvar enligt minerallagen, inte är en del i den kommunala myndighetsutövningen/planprocessen och inte heller avser de samverkansavtal som finns, kommer att hanteras i ett särskilt och nytt samverkansforum. Detta nya samverkansforum kommer därför att hantera övergripande frågor som inte kommer upp i de existerande två fora som hanterar stadsflytten.
   
 9. Första övergripande område för det nya samverkansforumet är Kirunas attraktivitet. LKAB och kommunen bedömer att Kiruna är mycket attraktivt för boende, inflyttning och besöksnäring. Samtidigt är vi överens om att lyfta fram Kirunas attraktivitet som ett nyckelområde att arbeta med för att lyckas med stadsomvandlingen. LKAB och Kommunen ser därför att det är ett gemensamt mål att arbeta med Kirunas attraktivitet. Med syfte att skapa ett attraktivt samhälle i tillväxt är kommunen och LKAB beredda att gemensamt identifiera aktiviteter till vilka vi allokerar resurser med målet att göra risken för en framtida befolkningsminskning i samband med stadsflytten så liten som möjligt.
   
 10. Exempel på andra områden som är aktuella att diskutera i det övergripande samverkansforumet är högre utbildning, forskning, kultur och föreningslivet, men även andra områden kan komma att beaktas.

Genom denna förnyade dialog och detta gemensamma uttalande ser LKAB och Kiruna kommun att flera frågetecken har rätats ut. Vi har också goda förhoppningar att skapandet av det nya samverkansforumet har ökat möjligheten att övergripande frågor ska kunna hanteras smidigt och förtroendefullt mellan oss för att därigenom snabbt kunna identifiera nya samarbeten till gagn för Kiruna, Kirunaborna och LKAB.

 

För frågor kontakta:

Kiruna kommun
Lennart Andersson, kommundirektör, Tel 070-69 70 448

LKAB
Bo Krogvig, direktör Strategiska projekt, Tel 08-429 34 45

Kontaktperson: Johanna Fogman, kommunikatör LKAB. Tel: 46 (0) 980 714 75. E-post: johanna.fogman@lkab.com

Bifogad fil: Pressmeddelande: Färdplan för framtida samverkan