Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Stora energi- och miljövinster identifierade

Under 2015 initierade LKAB:s energi­ och klimatenhet ett projekt som innefattar systemanalys av samtliga förädlingsverk. Den första systemanalysen i Svappavaara förädlingsverk visar på ett flertal förbättringsmöjligheter som, om de realiseras fullt ut, skulle kunna minska energiförbrukningen med 1400 TJ per år.

Under 2015 initierade LKAB:s energi­ och klimatenhet ett projekt som innefattar systemanalys av samtliga förädlingsverk. Den första systemanalysen i Svappavaara förädlingsverk visar på ett flertal förbättringsmöjligheter som, om de realiseras fullt ut, skulle kunna minska energiförbrukningen med 1400 TJ per år.

Då det finns en direkt relation mellan energiförbrukning och koldioxidutsläpp, innebär energivinsterna också att koldioxidutsläppen skulle reduceras med 100 000 ton. Detta genom förbättringar i ett enda pelletsverk. Stabil produktion har därför bäring både mot ökad produktivitet och koncernens hållbarhetsmål, att minska koldioxidutsläpp och energi­förbrukning per producerat ton.

Naturgas och spillvärme

Parallellt med de viktiga systemanalyserna har ett fullskaleförsök gjorts i Malmbergets pelletsverk MK3 med att använda naturgas som energikälla. Att ersätta kol och olja med naturgas skulle innebära minskade koldioxidutsläpp med mellan 15 och 20 procent. Funktionsmässig, miljömässig och ekonomisk utvärdering pågår under 2016. Arbete  med att utnyttja spillvärme från avgaspannan i pelletsverket i Svappavaara har initierats under året. I första hand kommer spillvärmen att nyttjas för uppvärmning av våra egna industrilokaler, men då den genererade värmen förväntas uppgå till 15­20 MWh finns möjlighet att i framtiden ansluta externa fastigheter i samhället.

Förändrade ingångsvärden

Sedan 2011 har stora förändringar genomförts i LKAB:s verksamhet, exempelvis när det gäller produktionsmix, tillkommande rökgasrening och djupare underjordsgruvor.  Förändringarna har inneburit bättre miljöprestanda och är faktiska grundstenar för fortsatt produktion. Många av dessa åtgärder är dock energikrävande, vilket gjort att syste­matiska energiförbättringar som genomförts inte syns i måluppföljningen. Då dagens energimål inte tar hänsyn till dessa förändrade ingångsvärden, kommer energimålen att ses över under 2016 så bättre uppföljning av energieffektiviseringarna kan göras.