Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Radioprogrammet Kaliber sprider osanningar om Malmberget

Pressmeddelande

Pressmeddelande 2012-11-04

 

Sveriges Radios program Kaliber sände på söndag 4 november ett reportage om gruvbrytningens påverkan i Malmberget. LKAB konstaterar att redaktionen sprider en rad grova felaktigheter som sammantagna ger en falsk bild av situationen i samhället.

 

Kaliber uppger exempelvis att LKAB bryter malm under samhället, trots att de uppmärksammats på att det inte stämmer. Kaliber uppger att luften i Malmberget är hälsofarlig, trots att halterna skadliga partiklar är en fjärdedel så höga som i Stockholm. Kaliber hävdar också att värdet på hus sjunkit på grund av gruvan, trots att medelpriserna på hus i Malmberget nästan fördubblats sedan 2005.

 

Att det finns boende i Malmberget som upplever sig störda av gruvbrytningen är LKAB väl medvetna om. Den epidemiologiska undersökning som utfördes 2009 visade exempelvis att människor upplevde brist på information, och LKAB har sedan dess utökat kommunikationen med bland annat en månadstidning till alla hushåll, informationskontor och hemsidor på internet. LKAB arbetar ständigt med att minimera störningarna från gruvan. Tillsammans med Gällivare kommun har LKAB enats om en plan för avveckling av Malmberget för att skapa förutsägbarhet i processen. I den etappindelningen ska de som bor närmast gruvan flytta först, inte om 20 år. Parterna väntar idag på att avtalet ska vinna laga kraft, eftersom det överklagats av en privatperson.

 

LKAB gör varje år en Sifo-undersökning bland boende på verksamhetsorterna i Malmfälten. Bland de 250 svarande i Gällivare kommun var vid den senaste mätningen i somras 74 procent positiva till samhällsomvandlingen. Av de som var negativa kunde 93 procent ändå acceptera att samhällsomvandlingen sker. 83 procent av de svarande i Gällivare kommun var positiva till LKAB:s förmåga att ta ansvar för sin del i samhällsomvandlingen.

 

Nedan följer en sammanställning av alla felaktigheter i Kalibers reportage och LKAB:s kommentarer på dessa:

 

”Så stora ras hör inte till vardagen, men det har hänt förut och det kommer hända igen att marken kollapsar och blir till en stor krater. Men ingen vet när det ska ske.”

– Händelsen som beskrivs är när den så kallade Fabiangropen bildades. LKAB hade under flera år i förväg informerat om detta förlopp och i detalj beskrivit vad som skulle ske när ett hålrum inne på LKAB:s avspärrade gruvindustriområde öppnades. LKAB:s bergmekaniker visste alltså att detta var på gång, och även om den exakta tidpunkten inte kunde fastslås så visade det sig att förloppet sedan blev exakt det som hade beräknats och informerats om. Kalibers försök att beskriva detta som helt oväntat stämmer alltså inte. 

 

”Nu ska LKAB öka takten och bryta mer malm under samhället.”

”Varje natt så dundrar dynamiten när malmen sprängs loss, LKAB bryter malm i flera olika malmkroppar runt om under samhället. Berget därunder är som en schweizerost, med en massa hål, som för varje dygn urholkas ännu mer.”

– LKAB bryter aldrig malm under områden där människor bor eller vistas, vilket reportern uppmärksammades på då hon under intervjun med LKAB påstod att gruvan ligger under samhället. Ändå upprepas denna felaktiga bild medvetet under hela reportaget.

 

”Mycket damm i luften kan leda till döden och forskarna i Umeå skulle vilja göra noggranna mätningar av partikelhalten i luften.”

– Halten partiklar som kallas PM10 ligger i Malmberget under 10 mikrogram per kubikmeter luft. Motsvarande medelvärde i Stockholm är 38 mikrogram. LKAB mäter kontinuerligt andelen partiklar i luften och redovisar det för kontrollmyndigheten. Den del som kallas PM10 och bedöms kunna påverka människors hälsa ligger långt under miljökvalitetsnormen och utgör alltså inte någon hälsorisk. 2008 utförde extern expertis analyser av dammet. Arsenik, kadmium, bly och nickel uppgick inte ens till mätbara värden. Koppar, krom och mangan uppgick till hundradelar av de lågrisknivåer som världshälsoorganisationen WHO satt upp, kobolt och vanadin utgjorde tusendelar av respektive lågrisknivå. Vid jämförelse av dygnsmedelvärdena för PM10 mellan 2008 och 2012 kan konstateras att situationen inte har försämrats. Dessa uppgifter fick Kalibers reporter av LKAB före reportaget, men valde att ignorera dem.

 

”För LKAB och Gällivare kommun har skrivit avtal om att rivningen av Malmberget får dra ut på tiden - ända in på 2030-talet. Det innebär att flera tusen människor blir fast på gruvkanten i 20 år till – eller mer.”

– Enligt avtalet som LKAB och Gällivare kommun tecknat ska de sista områdena ha tömts om 20 år. De första etapperna är just de som ligger närmast gruvan och de kan börja tömmas i princip omedelbart – men avtalet har överklagats av privatpersoner och har därför inte vunnit laga kraft. Kaliber försöker alltså medvetet skapa bilden av att inget ska hända på 20 år, trots att etappindelningen gör att de som bor närmast gruvan ska flytta först.

 

”Att låta människor bo med så kraftiga miljöstörningar som i Malmberget i åratal kan strida mot europakonventionen om mänskliga rättigheter, som är svensk lag.”

– LKAB följer alla miljövillkor som är satta för verksamheten i Malmberget och följer därmed svensk lag till punkt och pricka.

 

Men är det ok att människor bor nära den här gropen som rasar, ovanpå i stort sett en väldigt aktiv gruva?” 

– LKAB bryter aldrig malm under områden där människor bor eller vistas, vilket reportern uppmärksammades på då hon under intervjun med LKAB påstod att gruvan ligger under samhället.

 

Störningarna från gruvan har gjort att värdet på husen har sjunkit kraftigt.”

– Detta är en ren felaktighet som Kaliber enkelt hade kunnat kontrollera med normalt researcharbete. Medelpriset på sålda fastigheter i Malmberget har ökat från 490 000 kronor år 2005 till 944 000 kronor år 2011, enligt SCB. Alltså närapå en fördubbling. Det ger inte bilden av ett samhälle där alla människor vantrivs och vill evakuera omedelbart.

 

"Det finns ingen lag om hur nära ett rasriskområde eller gruva man får bo. Men Räddningsverket och Boverket gav 1995 ut en skrift där rekommendationen är ett skyddsavstånd på 1000 meter från en gruva."

– Räddningsverkets och Boverkets rekommendation på 1 000 meter gäller för nyetablering av gruvindustrier, inte befintlig verksamhet.

Läs Kalibers svar på kritiken och LKAB:s kommentarer på svaren.