Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB undersöker mineralisering vid Sikträsk

LKAB har fått undersökningstillstånd för prospektering av en känd mineralisering vid Sikträsk, 5 km sydväst om Malmberget. LKAB planerar för att borra ett 20-tal hål.

LKAB inleder provborrningar enligt undersökningstillståndet för prospektering av en tidigare känd mineralisering vid Sikträsk, 5 km sydväst om Malmberget. LKAB planerar för att borra ett 20-tal hål vid Sikträsk. Undersökningstillståndet gäller sedan ett antal år. Nu förs avslutande diskussioner för att fastställa arbetsplanen för borrningarna. 

LKAB har utfört fältarbeten med olika sorters mätningar i området i flera år, och intresset har stärkts. Sikträsk ingår som en del i ett större undersökningstillstånd. Provborrningar krävs för att öka kunskapen. 

Det finns ett antal gamla så kallade skärpningar, provgropar, i området vilket innebär att fyndigheten länge varit känd och att det finns järnmalm på platsen. 

Frusen mark

Borrningsarbetena ska avslutas innan barmarksperioden, eftersom marken måste vara frusen och snötäckt för att minimera skador från borriggarna. 

Området som LKAB skall undersöka är ungefär 2 x 0,5 km. De fritidshus som finns i området kommer inte att påverkas. Det kortaste avståndet mellan borrhål och fritidshus är ca 250 m.  

Transporterna efter Sikträskvägen kommer att öka något. LKAB:s fordon kommer att stanna för att lasta i och ur material vid parkeringsfickan som ligger i anslutning till den gamla traktorvägens infart mot borrområdet.

Mineralisering

LKAB genomför prospekteringen för att öka kunskapen om mineraliseringen.

LKAB:s undersökning planeras så att arbetet ska orsaka så lite störningar som möjligt för fritidshusägare och boende i området och för friluftslivet.  LKAB ber om överseende med de störningar som trots allt kan uppkomma.

 Att undersöka berggrunden har i förlängningen ett stort allmänt intresse och själva prospekteringsarbetet orsakar oftast inga som helst skador på miljön.

Informerade

Arbetsplanen har skickats till berörda sakägare och har också efter godkännande delgivits Bergsstaten samt Gällivare kommun.

LKAB har informerat stugägare och fastboende omkring Sikträsket och övrig allmänhet genom annonsering i Gällivare Kometen.

LKAB har dessutom genomfört samråd enligt miljöbalken med länsstyrelsens Naturvårds- och Kulturvårdsenhet.