Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Planerad fullskalig brytning

Eftersom provbrytningen och förädlingsförsöken av malmen från Mertainen varit lyckade planeras fullskalig malmbrytning ske. Detta innebär brytning och bearbetning av 15 miljoner ton malm per år, motsvarande en mängd om ca 9,3 miljoner ton sovrad produkt per år.

Eftersom provbrytningen och förädlingsförsöken av malmen från Mertainen varit lyckade planeras fullskalig malmbrytning ske. Detta innebär brytning och bearbetning av 15 miljoner ton malm per år, motsvarande en mängd om ca 9,3 miljoner ton sovrad produkt per år.

Sovring av malmen sker på plats och den sovrade produkten transporteras sedan till upplag vid anrikningsverk för vidare förädling i pelletsverk och/eller leverans direkt till kund. Under de första åren kommer alla transporter av anrikningsrågods från Mertainen att ske via landsväg (väg E10). Valet av transportsätt, väg eller järnväg, under gruvans fortsatta drift är bland annat beroende av Trafikverkets och andra aktörers planer för Svappavaarabanan. I nuläget arbetar LKAB med att ta fram olika alternativ för framtida transport av sovrad produkt via väg eller järnväg. Om man väljer framtida transporter via järnväg kommer eventuellt ett stickspår från befintlig järnväg mellan Kiruna och Svappavaara att anläggas.

 Ansökningsprocessen

 Den fullskaliga brytningen av malm och tillhörande verksamheter kräver tillstånd enligt följande:

 • Bearbetningskoncession enligt Minerallagen. Lämnas av Bergmästaren i samråd med länsstyrelsen. Nuvarande bearbetningskoncession för Mertainen är giltig till år 2025.

 • Tillträde till mark via bland annat köpe- eller arrendeavtal. Innan marken (inom eller utanför bearbetningskoncessionen) får tas i anspråk ska markanvisning, där ersättningsfrågor regleras, meddelas av Bergmästaren.

 • Tillstånd enligt miljöbalkens kap 9 och 11 (miljöfarlig verksamhet respektive vattenverksamhet). Tillstånd lämnas av Mark- och miljödomstolen. Ansökan lämnades in i början av mars 2012 och huvudförhandling vid mark- och miljödomstolen hölls 28-30 maj 2013. Beslut meddelas 3 juli 2013.

 • Byggandet av stickspår kan eventuellt innebära att en järnvägsutredning enligt lagen om byggande av järnväg ska tas fram. Godkännande av järnvägsutredning görs av Trafikverket

 • Bygglovsfrågor/Detaljplan enligt Plan- och bygglagen. En detaljplan har tagits fram för verksamhetsområdet vilken har godkänts av kommunfullmäktige.

 Tillstånd enligt miljöbalken

 Den fullskaliga brytningen i Mertainen och tillhörande verksamheter kommer att kräva ett tillstånd enligt miljöbalkens 9:e och 11:e kapitel (miljöfarlig verksamhet respektive vattenverksamhet). Tillstånd enligt miljöbalken lämnas av mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Miljöbalken finns att läsa på nedanstående länk: www.notisum.se. Kontaktuppgifter till Mark- och miljödomstolen finns under följande länk (www.umeatingsratt.domstol.se).

 LKAB har lämnat in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken i början av mars 2012. Ansökan innehåller bland annat en teknisk beskrivning, som beskriver anläggningens tekniska utformning, och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilken beskriver effekter och konsekvenser av den planerade verksamheten. Här finns länk till sammanfattning av teknisk beskrivning respektive sammanfattning av MKB.

 Innan en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet ges in till mark- och miljödomstolen samt en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas ska sökanden i god tid samråda med länsstyrelsen och med enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

 Genom det tidiga samrådet kan väsentliga frågor, viktiga problem och alternativa lösningar/lokaliseringar lyftas fram tidigt och detta kan vara viktigt för det fortsatta arbetet.

 Efter samrådet ska länsstyrelsen normalt besluta om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska det ske ett utökat samråd med fler berörda. Malmbrytningen vid Mertainen är emellertid en av de verksamheter som enligt miljöbalken alltid ska klassas som betydande miljöpåverkan, vilket alltså kräver en utökad samrådskrets.

 Först efter samråden upprättas en MKB. Syftet med MKB:n är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet kan få på människor, djur och miljö samt effekterna på samhälleliga intressen såsom hushållningen med mark, vatten, energi och den fysiska miljön i övrigt. Miljöpåverkan i såväl kort som långt tidsperspektiv bör ingå i beskrivningen.

 Här redovisas också de alternativa utformningar/lokaliseringar som utretts och valet av det sökta alternativet motiveras. Man ska även redovisa ett nollalternativ, dvs. en beskrivning av konsekvenser för det fall att verksamheten inte blir av. En MKB ska vara väl avgränsad och kunna läsas fristående och ska därför utformas som ett separat dokument. I dokumentet ska också en icketeknisk sammanfattning finnas.

 Genomförda samråd

 Samråd har skett under perioden april-december 2011. Följande intressenter har deltagit under samrådsmötena:
• Länsstyrelsen i Norrbottens län
• Kiruna kommun
• Norrbottens Ornitologiska Förening
• Gabna sameby
• Laevas sameby
• Svappavaara bysamfällighet
• Jukkasjärvi sockenallmänning
• Allmänheten i Kiruna och Svappavaara inklusive berörda fastighetsägare
• Trafikverket, Vattenfall och Räddningstjänsten – riskanalys för bl a sprängningsarbeten

 Under samrådsprocessen har också möjlighet att yttra sig getts via bland annat LKAB:s hemsida. Även vissa myndigheter har erhållit information om projektet och beretts tillfälle att yttra sig om den planerade verksamheten. Under samrådsprocessen presenterades ett antal alternativa utformningar/lokaliseringar av verksamheten. Dessa finns läsa här, i informationspärmar i Kiruna och Svappavaara samt i samrådsredogörelsen. Efter genomförda samråd tas alltså en samrådsredogörelse fram, vilken bifogas till bolagets miljöansökan (den finns även att läsa här). Samrådsredogörelsen innehåller en beskrivning av vilka samråd som har hållits, vilka som har yttrat sig i ärendet och vilka frågor som diskuterats.

 Handläggning av mark- och miljödomstolen

 Efter att ansökan skickades in i mars 2012 har domstolen skickat ansökan till särskilt berörda myndigheter och sakägare och frågat om den behöver kompletteras i något avseende. De inkomna kompletteringskraven skickades till LKAB för bemötande och LKAB har bemött de krav och önskemål som inkommit (dvs. ansökan har kompletterats).

 Mark- och miljödomstolen bedömde ansökan vara komplett och kungjorde den i februari 2013. Därmed är ansökan tillgänglig för allmänheten och ansökan har även skickats till myndigheter och sakägare för synpunkter (i detta steg kan alltså alla inklusive allmänhet lämna synpunkter). Inkomna synpunkter har skickats till LKAB för bemötande och LKAB har bemött dem.

 Huvudförhandling hölls vid mark- och miljödomstolen den 28-30 maj 2013 på Folkets hus i Kiruna och den 3 juli 2013 kommer dom att meddelas.

Läs mark- och miljödomstolens kungörelse här.