Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2013

LKAB:s delårsrapport för tredje kvartalet presenterades vid en presskonferens i Malmberget den 25 oktober.

LKAB delårsrapport, kvartal 3, 2013

LKAB:s delårsrapport för tredje kvartalet presenterades vid en presskonferens i LKAB:s Besökscenter i Malmberget den 25 oktober.

JULI – SEPTEMBER
• TOTALA LEVERANSER AV JÄRNMALM UPPGICK TILL
6,8 (6,5) MT.
• NETTOOMSÄTTNINGEN MINSKADE MED 2 PROCENT
OCH BLEV 6 526 (6 693) MKR.
• RÖRELSERESULTATET BLEV 2 754 (3 317) MKR.
• RESULTATET FÖRE SKATT BLEV 2 824 (3 369) MKR.
• PERIODENS RESULTAT UPPGICK TILL 2 208 (2 473) MKR.
• OPERATIVT KASSAFLÖDE UPPGICK TILL 844 (221) MKR.

Efterfrågan på LKAB:s produkter var fortsatt hög under kvartalet. De totala leveranserna av järnmalmsprodukter blev 6,8 (6,5) Mt en ökning med 5 procent. Produktionen blev under kvartalet 6,7 (6,7) Mt. I jämförelse med de två första kvartalen 2013 har tillgängligheten ökat under kvartalet. Underhållsinsatser i enlighet med beslutat åtgärdsprogram i syfte att öka tillgängligheten har startats upp under kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till 6 526 (6 693) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 2 754 (3 317) Mkr. Den något lägre omsättningen beror främst på en lägre prisnivå och en lägre genomsnittlig dollarkurs. Det motverkas till viss del av en något
högre leveransvolym.

Bruttovinstmarginalen under tredje kvartalet uppgick till 47 (53) procent, en minskning med sex procentenheter som en följd av de lägre priserna samt ökade kostnader främst för produktionsstörningar och ökade avskrivningar till följd av idrifttagna investeringar.

Det operativa kassaflödet för koncernen blev 844 (221) Mkr. Kassaflödet under perioden är bättre jämfört med samma period föregående år, främst tack vare en lägre rörelsekapitalbindning .

Den planerade tillväxtplanen inom LKAB, benämnt LKAB 37, vilken innebär en produktionsökning till 37 Mt per år, förutsätter investeringar i de tre nya dagbrotten Mertainen, Gruvberget och Leveäniemi.

Den tredje juli meddelade Mark- och miljödomstolen en deldom med verkställighetsförordnande i Mertainen, vilket innebar att bolaget fick vidta förberedande arbeten. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 8 augusti om inhibition av verkställighetsförordnandet i Mertainen vilket innebar att LKAB omgående stoppadepågående arbeten.

Den planerade produktionsökningen i Mertainens dagbrottsgruva är nu försenad vilket innebär att full effekt av LKAB:s tillväxtprogram förskjuts.

Läs rapporten i sin helhet här.

{ImageGallery}