Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Kompensationsplan för Mertainen får grönt ljus

LKAB:s plan för att kompensera naturvärden vid gruvan i Mertainen har godkänts av Mark- och miljödomstolen. – Det är mycket glädjande, den här planen är den första i sitt slag och att den godkänns är ett kvitto på hur seriöst vi arbetar med biologisk mångfald, säger Linda Dahlström, miljöchef på LKAB.

LKAB:s plan för att kompensera naturvärden vid gruvan i Mertainen har godkänts av Mark- och miljödomstolen.
– Det är mycket glädjande, den här planen är den första i sitt slag och att den godkänns är ett kvitto på hur seriöst vi arbetar med biologisk mångfald, säger Linda Dahlström, miljöchef på LKAB.

Kompensationsplanen har tagits fram eftersom en del av verksamheten i Mertainen påverkar ett område med höga naturvärden och skyddsvärda arter. Ett sidobergsupplag har planerats bland annat utifrån målen att ta så lite mark som möjligt i anspråk och att förkorta transporter för att därmed minimera utsläppen. Både mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen delade LKAB:s syn på att den valda placeringen innebar den bästa helhetslösningen för verksamheten och för miljön. LKAB:s förslag på hur naturvärdena ska kompenseras har nu fått sitt formellt rättsliga godkännande.

– Vi ska kompensera genom att skydda ett annat markområde som hotas av exploatering och sätta in naturvårdsåtgärder för att höja de värden som finns där. Det är inte bara LKAB som inte kommer exploatera där utan området skyddas för all exploatering, säger Annika Zachrisson, projektledare på LKAB:s miljöavdelning.

Området som ska skyddas heter Kuosajänkkä och ligger norr om Mertainen. Kompensationsområdet blir större än påverkansområdet för att kompensera de förluster som exploateringen innebär. Domstolen skriver också att man ”ser möjligheten att skapa ett kompensationsområde som omfattar hela denna yta och därmed kompensera de förlorade naturvärdena vid Mertainen med marginal”. LKAB ska motverka en förlust av naturvärden genom att både skydda befintliga naturvärden och genom att skapa nya värden genom aktiva åtgärder. En sådan viktig åtgärd är att flytta så kallad död ved, trädstammar och grenar som naturligt fallit till marken, eftersom dessa är viktiga för skyddsvärda växtarter.

– Ekologisk kompensation för att säkra den biologiska mångfalden är något som blir allt vanligare i miljötillståndsprocessen, många gruvbolag ute i världen arbetar redan med detta arbetssätt. Att vår plan nu har godkänts visar att vi också kan leva upp till de kraven och ta vårt miljöansvar på bästa sätt, säger Linda Dahlström.