Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Flytten av döda träd går vidare

Genom att flytta avverkade trädstammar, så kallad död ved, kompenseras värden som har gått förlorade. För drygt ett år sedan påbörjades arbetet. Nu går flytten vidare.

Genom att flytta avverkade trädstammar, så kallad död ved, kompenseras värden som har gått förlorade. För drygt ett år sedan påbörjades arbetet. Nu går flytten vidare.

Kompensationsområdet heter Kuosajänkkä och ligger norr om Mertainen. Hit har LKAB flyttat trädstammar från bland annat Mertainen, en del upp emot ett ton tunga, med hjälp av sexhjulingar och en miniskotare. Trädstammarna har spritts ut på områden där de gör störst miljönytta. Arbetet är en del i LKAB:s plan för kompensation av naturvärden som går förlorade i samband med gruvbrytningen i Mertainen.
– Det är en markyta på 60 hektar som berörs. Vi har i dagsläget färdigställt cirka 40 hektar. Nu under hösten fortsätter arbetet när det fortfarande är relativt bar mark men ändå köld i backen så att det inte blir körskador, säger Stina Eriksson, projektledare för hållbarhet på LKAB.

Många arter, insekter, mossor och lavar gynnas av död ved som i dagens skogsbruk har blivit en bristvara på många håll. Genom att lägga ut och palla upp död ved skapas nya platser för bland annat skuggkrävande arter att växa på. I september påbörjas en noll-inventering där Enetjärn Natur AB till en början kommer att titta på vilka arter och insekter som finns på stockarna. Inventeringen kommer sedan att genomföras vart femte år. Tanken är att fler arter kommer tillkomma i skogarna när nya levnadsmiljöer finns att tillgå.

LKAB har ännu inte tagit några framtida beslut om gruvverksamheten i Mertainen. Skötselplanen för området kommer dock att fortgå.
– Vi ska bedriva hållbar gruvverksamhet. I vårt miljötillstånd, men även i våra markriktlinjer, är det tydligt fastställt hur vi ska kompensera påverkan på naturmark i och med öppnandet av ett nytt dagbrott. Ett av våra mål är att eftersträva noll förluster av de totala naturvärdena. Vi tar ansvar för vår påverkan på omvärlden. Detta gör vi oavsett om vi måste avvakta med gruvbrytning i Mertainen till dess att världspriserna är mer gynnsamma än nu, säger Stina Eriksson.

I slutet av september genomför även Vasikkavuoma Utveckling Ekonomiska Förening slåtter på utvalda våtmarker i området. Metoden används för att gynna slåtterarter  som håller på att försvinna och skapa förutsättningar för större artrikedom på myrarna.
– Vi kommer också att restaurera våtmarker genom att fylla igen diken och körspår med torv och mossa nu under hösten när tjälen har gått i marken, i oktober/november. Under nästa år, när väderförhållandena förhoppningsvis är bättre än i år, är planen att naturvårdsbränna delar av området. Även bränder, precis som död ved, är en bristvara i dagens skogsbruk och genom naturvårdsbränning hjälper vi  brandgynnade växter och insekter att hitta livsutrymmen, säger Stina Eriksson.

Flytt av döda träd ska kompensera för naturvärden som går förlorade i samband med LKAB:s gruvbrytning i Mertainen.
Här, i skogarna kring Mertainen, ska den mark som påverkas av gruvbrytningen kompenseras.