Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Färre olyckor trots ökad seismisk aktivitet

I takt med att LKAB:s underjordsgruvor blir allt djupare ökar den så kallade seismiska aktiviteten. Det hanteras med stora tekniska insatser, utvecklade rutiner och en allt mer säkerhetsmedveten personal. Därför har antalet olyckor också minskat de senaste åren.

I takt med att LKAB:s underjordsgruvor blir allt djupare ökar den så kallade seismiska aktiviteten. Det hanteras med stora tekniska insatser, utvecklade rutiner och en allt mer säkerhetsmedveten personal. Därför har antalet olyckor också minskat de senaste åren.

LKAB:s vision med det systematiska säkerhetsarbetet är noll olycksfall. Visionen är realistisk, för under mer än två års tid har över 80 procent av bolagets arbetsplatser redovisat noll olyckor med frånvaro. Det är arbetsplatser både ovan och under jord, från alla delar av produktionen och stödfunktionerna.

En utmaning är säkerheten under jord kopplad till bergets hållfasthet och de seismiska händelser, gruvskalv, som uppstår som en följd av brytningen. De seismiska händelserna uppstår när den naturliga spänningen i berggrunden förändras. Den största bergspänningen är den som går vågrätt, i sidled, inte som man kanske skulle kunna tro lodrätt, alltså uppifrån och ner. När järnmalmsbrytningen i underjordsgruvorna går djupare och ”skär av” berggrunden måste spänningarna hitta nya vägar runt om och under den utbrutna malmen. Då bildas spänningskoncentrationer och om spänningarna är högre än hållfastheten går bergmassan i brott, alltså spricker. Seismisk aktivitet är plötsliga brott i bergmassan där mycket energi frigörs. Trots att händelserna är mindre än naturliga jordbävningar kan de orsaka skador i gruvans infrastruktur.

För att möta den ökade seismiska aktiviteten arbetar LKAB på bred front med en rad åtgärder:

  • För att övervaka och analysera aktiviteten har LKAB byggt bevakningssystem som är bland de största och mest avancerade i världen. I Malmberget finns 180 och i Kiruna 212 så kallade geofoner utplacerade i och runt gruvorna som kan registrera även mycket små händelser. Varje dygn görs tusentals registreringar, varav de allra flesta aldrig känns i gruvan eller ovan jord. 
  • Vid planeringen av ett brytningsområde under jord görs avancerade analyser av strukturer i berget som kan påverka den seismiska aktiviteten. Ordningen som de olika orterna ska brytas i anpassas för att så långt det är möjligt minimera uppbyggnaden av energi i berggrunden som kan utlösa större händelser.
  • Genom rutiner minskas riskerna för att större händelser utlöses av exempelvis sprängningar. Det kan handla om restriktioner för i vilken ordning eller hur nära varandra sprängsalvorna får utlösas.
  • Slutligen läggs mycket stora resurser på bergförstärkning. LKAB använder sig av ett så kallat dynamiskt förstärkningssystem, tekniska lösningar som ska förstärka berget och förhindra bergutfall vid seismiska händelser.

Bergförstärkningen består i sig av flera delar:

  • Betongsprutning. Ett lager på cirka 10 cm sprutbetong med inblandad fiberförstärkning sprutas på väggar och tak i en ort.
  • Bultning. Dynamiska stålbultar på cirka 3 meters längd och vid behov ännu längre kablar gjuts fast i borrhål för att stärka berget i tak och väggar.
  • Nätning. Ett stålnät bultas fast för att ytförstärkningen ska tåla stora rörelser och tillsammans med sprutbetongen hålla fast stenar.

Säkerheten Först

Alla medarbetare i LKAB utbildas för att känna till och hantera de risker som finns på deras arbetsplatser. Det systematiska säkerhetsarbetet går ut på att risker tidigt ska upptäckas och att alla tillbud rapporteras för att händelserna ska kunna utredas och åtgärder vidtas. Den som rapporterar en säkerhetsrisk gör inte bara sig själv och företaget en tjänst, utan agerar för att trygga även sina kollegors säkerhet. Ett sånt agerande är alltid berömvärt.

När en större seismisk händelse inträffar och registreras i seismiksystemet tas uppgifterna om hand av jourhavande bergmekaniker. Sms går snabbt ut till mottagare internt på LKAB och en första rapport läggs ut både på intranät och på den externa hemsidan. Berörda områden under jord spärras av och besiktas av bergmekaniker, öppning sker först sedan aktiviteten minskat. Efter varje större händelse skickas en rapport till tillsynsmyndigheten och övriga berörda myndigheter.

Insatserna som görs för att hantera den seismiska aktiviteten ger resultat. Antalet olyckor orsakade av fallande sten har minskat trots att antalet seismiska händelser har ökat. Ibland ställs frågan till LKAB om det kommer att bli farligare att arbeta under jord när brytningen går allt djupare. Svaret är nej, det kommer inte att bli farligare, men det kommer att krävas allt större resurser för att hålla samma höga säkerhetsnivå. Det pågår kontinuerligt forskning på hur brytningsteknik och bergförstärkning kan utvecklas ytterligare. LKAB tittar också på om berget med olika tekniker kan förspräckas, vilket skulle göra att energi inte kan byggas upp på samma sätt och därmed skulle magnituden på de seismiska händelserna kunna minskas.