Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Allmänt samråd om Leveäniemi

Den 29 januari hölls ett allmänt samråd i Svappvaara angående LKAB:s planer att ansöka om tillstånd för brytning av järnmalm och för länspumpning av vatten Leveäniemi dagbrott, Svappavaara.

Den 29 januari hölls ett allmänt samråd i Svappvaara angående LKAB:s planer att ansöka om tillstånd för brytning av järnmalm och för länspumpning av vatten Leveäniemi dagbrott, Svappavaara. 

Samråd hålls för att allmänheten så tidigt som möjligt i processen ska ha möjlighet att komma med synpunkter på den miljökonsekvensbeskrivning som nu tas fram. Ansökan kommer att skickas in under hösten 2013. Den ska sedan godkännas av Mark – och miljödomstolen, vilket sker tidigast andra kvartalet 2014. 

I ett möte med Länsstyrelsen i Norrbotten under hösten fastställdes ett antal fokusområden som LKAB ska utgå från i sin miljökonsekvensbeskrivning: Skyddsavstånd, boende, livsmiljö, buller, damning, gråberg/upplag, vattenhantering, ytterligare områden som bedömts relevanta, naturmiljö, rennäring. Skyddsavstånd är det avstånd från dagbrottet som anger var det är lämpligt för människor att bo. För att komma fram till ett relevant avstånd har vibrationer, luftstötvågor, buller och stenkast varit de viktigaste parametrarna. Med hänsyn till detta så föreslås ett skyddsavstånd på 1000 meter från dagbrottet. För att belysa påverkan och konsekvenser på boende och livsmiljö har det tillstatts särskilda arbetsgrupper vad gäller damning och buller.

I samband med att LKAB söker tillstånd för dagsbrottsbrytning ansöker man också om tillstånd för länspumpning av vattnet i Leveäniemi. I dagsläget har LKAB tillstånd att tömma dagbrottet på befintligt vatten. När gruvbrytning startas kommer vatten att fortsätta fyllas på i dagbrottet och måste då pumas ut. Detta vatten kommer att ha en något annat innehåll än det vatten som pumpas idag. Därför krävs en särskild prövning av detta. Just nu utreds hur och var vattnet ska pumpas ut. Det blir mest troligt inte ut i Liukattijoki som sker idag.

Andra aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i miljökonsekvensbeskrivningen är naturmiljöer, med höga naturvärden, så som fågelskyddsområden och rennäringen.

Ett underlagsmaterial för samrådet finns tillgängligt på LKAB:s hemsida http://www.lkab.com/Var-filosofi/Kvalitet-och-miljo/Miljorapporter/