Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Räddning, larm och utrymning

Avsnittet beskriver agerande om en allvarlig händelse inträffar, såväl personskada som nödsituation.

Vid personskada eller nödsituation

Inträffar en allvarlig personskada som kräver sjukvårdsinsats (exempelvis olycksfall eller sjukdom) är det av speciell betydelse att den/de drabbade omhändertas på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt. Om en anläggnings risker har bidragit till att ett olycksfall inträffat för leverantören kan utsedd kontaktperson på begäran delta vid dennes utredning.

I händelse av larm (brand/olycka/utsläpp) används följande princip:

Rädda – person eller personer när läget är livshotande.
Larma – se tabell
Släck – branden eller begränsa spridning

LARMA I KIRUNA
Ring först 112 SOS Alarm

LARMA I SVAPPAVAARA
Ring först 112 SOS Alarm

LARMA I MALMBERGET
Ring först 0970-76 112

LARMA I LULEÅ
Ring först 112 SOS Alarm

OBS! En släckningsinsats ska endast påbörjas om branden på ett enkelt sätt kan släckas utan att riskera ditt liv eller din hälsa. Större bränder ska endast släckas av utryckningspersonal. Detsamma gäller för avspärrning av ett brandområde.

Arbetsledning ansvarar för att:

 • dess personal känner till hur de ska agera om allvarliga händelser inträffar
 • rapportera händelsen till LKAB
 • rapportera händelsen till berörd myndighet och försäkringsbolag
 • vidta åtgärder för att förhindra upprepning.

Brand- och utrymningslarm

Syftet med de brand- och utrymningslarm som är utplacerade på områden inom LKAB är att upptäcka bränder tidigt och larma så att utrymning kan ske på ett snabbt och effektivt sätt.

Följande gäller:

Före arbetet påbörjas, gå igenom hur det ser ut på arbetsområdet.

 • Finns brand- och utrymningslarm?
 • Utlöses larm manuellt eller automatiskt?

Arbetsledning ansvarar för att:

 • kontrollera var eventuella brand- och utrymningslarm är placerade
 • säkerställa att personal känner till hur de ska agera vid larm
 • kontakta utsedd kontaktperson vid frågor.

Brandsläckningsutrustning

Brand som upptäcks i ett tidigt skede kan lätt släckas. En släckningsinsats ska endast påbörjas om det är säkert att lyckas och får aldrig äventyra utrymningen eller personers hälsa.

Följande gäller:

 • Alla som utför arbete där risk för brand föreligger, ska kunna handha tillgänglig brandsläckningsutrustning. Detta ska kunna styrkas.
 • Placering av brandsläckningsutrustning och eventuell larmknapp ska vara kända inom arbetsområdet innan arbete påbörjas.
 • Kontroll och besiktning av egen medtagen brandsläckningsutrustning ska genomföras enligt gällande krav.

Arbetsledning ansvarar för att:

 • deras personal har kompetens att handha brandsläckningsutrustning
 • se till att personal har tillgång till rätt utrustning utifrån de risker som arbetet innebär
 • kontroll av arbetsområdet är gjord avseende brand före ett arbete påbörjas.

Utrymning och återsamling

För att en utrymning ska kunna ske på ett snabbt och säkert sätt finns skyltar som anger utrymningsvägar, utrymningsplaner och återsamlingsplatser. Dessa är markerade/anslagna på samtliga ordinarie anläggningar och områden inom LKAB. Vid tillfälliga arbetsplatser, till exempel byggarbetsplatser, ska aktuell information framgå av gällande APD-plan eller av den tillfälliga platsens utrymningsplan om sådan upprättats.

Följande gäller:

 • Samtliga som utför arbete inom LKAB:s verksamhet har skyldighet att känna till den aktuella arbetsplatsens utrymningsvägar, återsamlingsplats samt var brandsläckningsutrustning finns för aktuell arbetsplats.
 • Utrymningsvägar och brandsläckningsutrustning får ej blockeras av till exempel. fordon eller material.

Vid underjordsarbete:

 • Vid nödläge/larm ska berörd personal i första hand bege sig till närmaste anvisad uppsamlingsplats, exempelvis räddningsrum, samlingsrum, räddningskammare eller annan brandcell. Nivå där brand har uppstått ska obevekligen utrymmas.
 • Vid uppsamlingsplats eller annan säker plats tas kontakt med gruvstab/styrcentral och besked inväntas därifrån ifall utrymning ska ske och vilken utrymningsväg som ska användas.
 • Utbildning för räddningskammare och utrymningsvägar är ett krav för alla som utför arbete i LKAB:s underjordsgruvor.

Samlingsrum, räddningsrum, räddningskammare och nödutrymme

Aktionstiden för samlingsrum, räddningsrum och nödutrymmen bestäms av kapaciteten på utrymmets storlek vilket är anslaget i varje utrymme.

Följande gäller:

 • Skriftliga instruktioner finns placerade inne i räddningskammaren.
 • Räddningskammarnas, samlingsrummens och nödutrymmenas placeringar ska vara kända för de som arbetar i området.
 • Observera att räddningskammare kan flyttas med kort varsel, vilket innebär att löpande genomgång måste göras. Frågor om räddningskammare besvaras av utsedd kontaktperson inom LKAB.
 • Fordon eller material får under inga omständigheter placeras så att samlingsrum, räddningsrum, räddningskammare, nödutrymme eller brandsläckningsutrustning blockeras.

Arbetsledning ansvarar för att:

 • säkerställa att all personal känner till utrymningsvägar, återsamlingsplatser och räddningsplatser (t ex räddningskammare)
 • att berörd personal genomgått utbildning för räddningskammare och genomgång av utrymningsvägar
 • kontinuerligt och i samband med eventuellt byte av arbetsställe, informera sina såväl som eventuella underentreprenörers arbetstagare om var det lokala arbetsställets utrymningsvägar och närmaste räddningsplatser finns
 • löpande kontrollera att utrymningsvägar hålls fria från material och annat som kan försvåra en utrymning
 • omgående rapportera till utsedd kontaktperson när brister identifieras beträffande utrymning, uppsamling eller återsamling.