Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Avsnittet beskriver hanteringen av avfall, kemikalier, spill och utsläpp.

Avfallshantering

En fungerade avfallshantering är avgörande för att säkerställa att varken människor eller miljö utsätts för risker eller negativ påverkan. Allt avfall ska sorteras och avfallshanteringen ska anpassas till det avfall som uppstår. Riktlinjer finns i LKAB:s Källsorteringshandbok.

Miljöstationer för verksamhetsavfall finns på flera platser inom industriområdena och är uppmärkta. Dessa är inte avsedda för farligt avfall och hushållsavfall.

Miljöförråden tar emot farligt avfall vardagar kl. 06-15:
Kiruna - mellan järnvägen och truckverkstaden.
Svappavaara - vid serviceområdet.
Malmberget - vid serviceområdet.

Följande gäller:

 • Allt avfall ska sorteras för korrekt återvinning eller destruktion.
 • Verksamhetsavfall är avfall från bland annat industriprocesser och byggarbetsplatser,
 • till exempel brännbart, metallskrot, träavfall och deponi.
 • Farligt avfall, till exempel batterier, glödlampor, lysrör, spillfett, spillolja, oljefilter, färgmedel, lösningsmedel och sprayburkar, ska förvaras och transporteras på rätt sätt.
 • Behållare med farligt avfall ska vara uppmärkta och avfallet får inte blandas.
 • Om farligt avfall lämnas till obemannat Miljöförråd ska anvisningar om var avfallet ska placeras följas.
 • Hushållsavfall, eller därmed jämförligt avfall, till exempel avfall från fikarum och kontor, omfattas av ett kommunalt monopol och måste hämtas av den aktör som innehar monopolet i respektive kommun.

Arbetsledning ansvarar för att:

 • se till att de krav som gäller för avfallshantering följs
 • tillfråga utsedd kontaktperson för att säkerställa korrekt avfallshantering för det aktuella arbetet.

Kemiska produkter

Ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall till följd av användning av kemiska produkter. Om likvärdiga kemiska produkter finns att tillgå bör den kemiska produkten som utgör så liten påverkan på miljö och hälsa som möjligt användas. Information om exempelvis skyddsutrustning, hantering och exponering samt miljöpåverkan återfinns i produktens medföljande säkerhetsdatablad.

Följande gäller:

 • Alla leverantörer som använder kemiska produkter ska dokumentera dessa i en kemikalieförteckning. Mall för kemikalieförteckning återfinns under Styrdokument och mallar.
 • LKAB:s förbudslista gås igenom för att säkerställa att endast tillåtna kemiska ämnen används. Förbudslistan återfinns på Styrdokument och mallar.
 • Kemikalieförteckningen ska skickas in till utsedd kontaktperson på LKAB före arbetet påbörjas. Om det tillkommer kemiska produkter ska förteckningen uppdateras och skickas in på nytt.
 • Vid införsel av brandfarlig vara ska regelverket för brandskydd i gruv- och berganläggningar följas i de anläggningar LKAB råder över.
 • Kontroller med fokus på kemiska produkter ska göras löpande för att säkerställa korrekt lagring och hantering, samt användande av lämplig skyddsutrustning.
 • Se till att all personal har rätt kompetens och är informerad om riskerna vid arbete med kemiska produkter.
 • Se till att kvarvarande kemikalier förs ut eller hanteras av kontaktperson.

Arbetsledning ansvarar för att:

 • egenkontrollen sköts, dvs. ett systematiskt arbetssätt för riskbedömning, hantering och förvaring av kemiska produkter
 • produkter med ingen eller liten negativ påverkan på hälsa och miljö väljs i första hand.
 • utse ansvarig för kemiska produkter inom det egna företaget
 • alla kemikalier är inventerade, finns med i kemikalieförteckningen och skickas till utsedd kontaktperson
 • aktuella säkerhetsdatablad på svenska finns tillgängliga samt på andra språk om medarbetare ej förstår svenska
 • lämplig skyddsutrustning, saneringsutrustning och första-hjälpen finns tillgänglig för medarbetare.

Vid misstanke om eller påträffande av förorening

Inför anläggningsarbeten ska kontroll genomföras för att ha kännedom om eventuella föroreningar i området. Information om potentiellt förorenade områden lämnas av utsedd kontaktperson. Om schakt- eller grävarbeten pågår i ett förorenat område finns risk för spridning av förorening med miljöskada som följd.

Följande gäller:

 • Vid schaktarbeten ska tecken som kan indikera föroreningar uppmärksammas, till exempel lukt eller färgförändringar.
 • Om en misstänkt förorening påträffas måste markarbetena i det aktuella området omedelbart stoppas.
 • Utsedd kontaktperson inom LKAB ska informeras omgående.

Arbetsledning ansvarar för att:

 • avbryta arbetet vid påträffande av föroreningar
 • meddela utsedd kontaktperson inom LKAB.

Hantering av spill och utsläpp

Förebygg! Risk för spill och utsläpp av miljöskadliga ämnen till mark, vatten och luft ska alltid förebyggas. Alla har ett ansvar att förhindra utsläpp.
Åtgärda! Spill och utsläpp är en miljöavvikelse som kan leda till negativ påverkan på människors hälsa och miljön varför ett utsläpp, stort som litet, skyndsamt måste begränsas samt saneras. Ämnets egenskaper, mängd, omfattning och varaktighet avgör allvarlighetsgraden.
Sanera! Val av saneringsmetod är beroende av ämne samt utsläppets omfattning.

Följande gäller:

 • Förebygg spill och utsläpp.
 • En riskbedömning avgör förebyggande åtgärder.
 • Stoppa utsläppet! Säkerställ att motorer, ventiler, pumpar etc. har stängts av.
 • Förhindra spridning genom att valla in, använda länsar eller lämpligt absorberingsmaterial, täcka över dagvattenbrunnar, med mera.
 • Sanera med lämplig metod, till exempel absorberingsduk, absorberingsmedel, slamsugning.
 • Vid utsläpp till vatten bör länsar användas för att förhindra spridning.
 • Vid spill och utsläpp ska arbetsledning/kontaktperson kontaktas.
 • Vid spill och utsläpp ska avvikelsen rapporteras via LKAB:s avvikelsehanteringssystem.
 • Vid större utsläpp ska saneringsföretag och vid behov räddningstjänsten kontaktas.

Arbetsledningen ansvarar för att:

 • Rutiner finns för att förebygga spill och utsläpp, till exempel daglig tillsyn av fordon, invallning av kemikalier med mera.
 • Rutinerna är kända av personalen.
 • Rätt saneringsutrustning finns tillgänglig utifrån säkerhetsdatablad och riskbedömning.
 • Informera om utsläppet till utsedd kontaktperson.
 • Genomföra en riskbedömning och åtgärder för att förhindra upprepning.

Vid större utsläpp i Kiruna, Svappavaara, Malmberget och av till exempel olja, kemikalier
kontakta BDX Miljö:
Dagtid (07:00-16:00): +46 970 777 00
Kvällstid, helger: +46 70 617 77 01

Vid större utsläpp i Narvik: IUA Narvik - 110.
Vid större utsläpp i Uddebo Oljeanläggning i Luleå: STENA – 010-4458852 / 070-5182446.