Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Avsnittet beskriver hanteringen av avfall, kemikalier, spill och utsläpp.

Avfallshantering

En fungerade avfallshantering är avgörande för att säkerställa att varken människor eller miljö utsätts för risker eller negativ påverkan. Allt avfall ska sorteras och avfallshanteringen ska anpassas till det avfall som uppstår. Riktlinjer finns i LKAB:s Källsorteringshandbok.

Miljöstationer för verksamhetsavfall finns på flera platser inom industriområdena och är uppmärkta. Dessa är inte avsedda för farligt avfall och hushållsavfall.

Miljöförråden tar emot farligt avfall vardagar kl. 06-15:
Kiruna - mellan järnvägen och truckverkstaden.
Svappavaara - vid serviceområdet.
Malmberget - vid serviceområdet.

Följande gäller:

 • Allt avfall ska sorteras för korrekt återvinning eller destruktion.
 • Verksamhetsavfall är avfall från bland annat industriprocesser och byggarbetsplatser,
 • till exempel brännbart, metallskrot, träavfall och deponi.
 • Farligt avfall, till exempel batterier, glödlampor, lysrör, spillfett, spillolja, oljefilter, färgmedel, lösningsmedel och sprayburkar, ska förvaras och transporteras på rätt sätt.
 • Behållare med farligt avfall ska vara uppmärkta och avfallet får inte blandas.
 • Om farligt avfall lämnas till obemannat Miljöförråd ska anvisningar om var avfallet ska placeras följas.
 • Hushållsavfall, eller därmed jämförligt avfall, till exempel avfall från fikarum och kontor, omfattas av ett kommunalt monopol och måste hämtas av den aktör som innehar monopolet i respektive kommun.

Arbetsledning ansvarar för att:

 • se till att de krav som gäller för avfallshantering följs
 • tillfråga utsedd kontaktperson för att säkerställa korrekt avfallshantering för det aktuella arbetet.

Kemiska produkter

Ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall till följd av användning av kemiska produkter. Om likvärdiga kemiska produkter finns att tillgå bör den kemiska produkten som utgör så liten påverkan på miljö och hälsa som möjligt användas. Information om exempelvis skyddsutrustning, hantering och exponering samt miljöpåverkan återfinns i produktens medföljande säkerhetsdatablad.

Följande gäller:

 • Alla leverantörer som använder kemiska produkter ska dokumentera dessa i en kemikalieförteckning. Mall för kemikalieförteckning återfinns under Styrdokument och mallar.
 • LKAB:s förbudslista gås igenom för att säkerställa att endast tillåtna kemiska ämnen används. Förbudslistan återfinns på Styrdokument och mallar.
 • Kemikalieförteckningen ska skickas in till utsedd kontaktperson på LKAB före arbetet påbörjas. Om det tillkommer kemiska produkter ska förteckningen uppdateras och skickas in på nytt.
 • Vid införsel av brandfarlig vara ska regelverket för brandskydd i gruv- och berganläggningar följas i de anläggningar LKAB råder över.
 • Kontroller med fokus på kemiska produkter ska göras löpande för att säkerställa korrekt lagring och hantering, samt användande av lämplig skyddsutrustning.
 • Se till att all personal har rätt kompetens och är informerad om riskerna vid arbete med kemiska produkter.
 • Se till att kvarvarande kemikalier förs ut eller hanteras av kontaktperson.

Arbetsledning ansvarar för att:

 • egenkontrollen sköts, dvs. ett systematiskt arbetssätt för riskbedömning, hantering och förvaring av kemiska produkter
 • produkter med ingen eller liten negativ påverkan på hälsa och miljö väljs i första hand.
 • utse ansvarig för kemiska produkter inom det egna företaget
 • alla kemikalier är inventerade, finns med i kemikalieförteckningen och skickas till utsedd kontaktperson
 • aktuella säkerhetsdatablad på svenska finns tillgängliga samt på andra språk om medarbetare ej förstår svenska
 • lämplig skyddsutrustning, saneringsutrustning och första-hjälpen finns tillgänglig för medarbetare.

Vid misstanke om eller påträffande av förorening

Inför anläggningsarbeten ska kontroll genomföras för att ha kännedom om eventuella föroreningar i området. Information om potentiellt förorenade områden lämnas av utsedd kontaktperson. Om schakt- eller grävarbeten pågår i ett förorenat område finns risk för spridning av förorening med miljöskada som följd.

Följande gäller:

 • Vid schaktarbeten ska tecken som kan indikera föroreningar uppmärksammas, till exempel lukt eller färgförändringar.
 • Om en misstänkt förorening påträffas måste markarbetena i det aktuella området omedelbart stoppas.
 • Utsedd kontaktperson inom LKAB ska informeras omgående.

Arbetsledning ansvarar för att:

 • avbryta arbetet vid påträffande av föroreningar
 • meddela utsedd kontaktperson inom LKAB.

Hantering av spill och utsläpp

Förebygg! Identifiera förebyggande åtgärder för spill och utsläpp av miljöskadliga ämnen till mark, vatten och luft utifrån en riskbedömning. Alla har ett ansvar att förhindra utsläpp. 

Åtgärda! Spill och utsläpp är en miljöavvikelse som kan leda till negativ påverkan på människors hälsa och miljön varför ett utsläpp, stort som litet, skyndsamt måste begränsas samt saneras. Ämnets egenskaper, mängd, omfattning, lokalisering och varaktighet avgör allvarlighetsgraden. 

Sanera! Val av saneringsmetod är beroende av ämne samt utsläppets omfattning. 

Följande gäller vid inträffande av spill/utsläpp: 

 • Stoppa utsläppet! Säkerställ att motorer, ventiler, pumpar etc. har stängts av. 
 • Förhindra spridning genom att valla in, använda länsar eller lämpligt absorberingsmaterial, täcka över brunnar för dag- och avloppsvatten, med mera. 
 • Vid spill och utsläpp till flöden som når sandmagasin/dammsystem ska driftorganisation för dammar kontaktas enligt larmlista.  
 • Vid eller i närhet av vatten, vattendrag eller diken bör länsar användas för att förhindra spridning. 
 • Sanera med lämplig metod, till exempel absorberingsduk, absorberingsmedel, slamsugning. Använd saneringsutrustning ska hanteras som farligt avfall.  
 • Kontakta arbetsledning/kontaktperson. 
 • Rapportera avvikelsen via LKAB:s avvikelsehanteringssystem. 
 • Vid större utsläpp som är svåra att hantera själv eller som riskeras att spridas ska saneringsföretag enligt nedan, och vid behov räddningstjänsten, kontaktas.      

 Arbetsledning ansvarar för att: 

 • rutiner finns för att förebygga spill och utsläpp, till exempel daglig tillsyn av fordon, invallning av kemikalier med mera 
 • rutinerna är kända av personalen 
 • rätt saneringsutrustning finns tillgänglig utifrån säkerhetsdatablad och riskbedömning 
 • informera om eventuella utsläpp till utsedd kontaktperson 
 • genomföra en riskbedömning och åtgärder för att förhindra upprepning. 

Vid större utsläpp och behov av saneringshjälp ska saneringsföretag kontaktas enligt nedan:  

Kiruna, Svappavaara och Malmberget BDX Miljö: 

Dagtid (07:00-16:00): +46 970 777 00 

Kvällstid, helger: +46 70 617 77 01 

Narvik: IUA Narvik - 110. 

Uddebo Oljeanläggning i Luleå: STENA – 010-4458852 / 070-5182446 

Uppställningsytor och etableringar

På LKAB:s industriområde gäller ordning och reda. Vid behov av etableringsyta eller uppställningsyta skall detta vara avtalat genom uppdraget. LKAB utför löpande rondering på industriområdet.  

Följande gäller: 

 • Vid behov av uppställningsyta (fordon, maskiner, reservdelar mm) och etablering (tält, container eller annan tillfällig byggnad) skall avtal upprättas mellan entreprenören och LKAB. 
 • Det är inte tillåtet att modellera på den avtalade ytan (mark, ytskikt, träd, buskar mm).   
 • Ordning och reda är ett krav vid och kring avtalad etablerad yta. 
 • Vid avslutat uppdrag skall ytan städas upp och återställas i ursprungsskick.