Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Tunga fordon, hög trafikkoncentration, begränsad framkomlighet, varierande klimat och så vidare ställer särskilda krav på såväl fordon som förare. Hastighetskontroller och utandningstester på fordonsförare samt kontroller av fordonens skick genomförs regelbundet. Det råder generellt förbud mot tomgångskörning inom LKAB:s verksamheter.

Krav på körkort och förarbevis

Följande gäller:

 • Samhällets trafikregler gäller om inte annat anges.
 • Generellt gäller att förare av fordon inom LKAB:s verksamheter ska inneha körkort av rätt klass för det fordon som framförs samt känna till riskerna vid fordonstrafik inom aktuellt område.
 • Enbart förarbevis kan undantagsvis tillåtas för produktionsfordon om fordonet enbart framförs inom LKAB:s verksamheter samt att arbetsområdet är tydligt avgränsat från allmänhetens trafik.

Undantag beslutas av anläggningsägare och frågan behandlas via utsedd kontaktperson.

Arbetsledning ansvarar för att:

 • säkerställa att samtliga fordonsförare uppfyller de krav som ställs på körkort och förarbevis.

Fordonsförare

Fordonstrafiken inom LKAB:s verksamheter kan i vissa situationer vara mycket intensiv och innebära stora risker.

Följande gäller för fordonsförare:

 • Ska följa skyltning och regler samt i övrigt anpassa hastigheten efter rådande förhållanden.
 • Förare, liksom alla passagerare, ska använda bilbälte i enlighet med samhällets regler.
 • Otillåten påverkan av alkohol, droger eller andra icke medicinskt tillåtna preparat är förbjuden.
 • Vid sjukdom eller utmattning ska ej fordon framföras.
 • Handsfree ska användas vid framförande av alla fordon vid användning av telefon. Komradio och W-lantelefon är undantagna.
 • Daglig tillsyn ska ske på fordonet före och efter körning. Trafikfarliga brister ska åtgärdas. För att förebygga läckage ska den dagliga tillsynen inkludera kontroll av utrustning innehållande oljor eller andra kemikalier, till exempel slangar.
 • Känna till rutin för hantering av spill och var saneringsutrustning finns tillgänglig.
 • Andra signalsystem till exempel skjutning, spårbunden trafik (tappgrupper, krossar, ortdrivning, spårnivåer, spårområden etc.) ska respekteras.
 • Parkering och uppställning av fordon får endast ske där parkering är tillåten.
 • Tomgångskörning är förbjuden bortsett på skyltade tomgångskörningszoner.

Arbetsledning ansvarar för att:

 • se till att fordonsförare respekterar och efterlever ovan nämnda bestämmelser
 • se till att personal har med sig körkort/förarbevis för det fordon som framförs.

 

Fordonskrav

Följande gäller:

 • Fordon ska vara godkända för användning enligt lagkrav. Bevis för service och underhåll ska medfölja det specifika fordonet och service- och underhållshandbok ska följas.
 • Inpassering med fordon, Legitimation.
 • Fordon ska vara försedda med identifieringsnummer så att kontakt med ägaren av fordonet är möjlig.
 • Om fordon parkeras i anläggningar eller under jord ska nycklar alltid lämnas i fordonet i händelse av brand.
 • För fordon under 3,5 ton som framförs inom dagbrottsområde krävs varningsvimpel samt påslagen blinkfyr med orange sken.
 • För fordon under jord tillåts ej andra drivmedel än el och diesel. Fordon som används under jord får inte ha taklucka.
 • Alla fordon som används under jord eller i andra produktionsanläggningar ska avgastestas och bromstestas minst var 12:e vecka. För tunga fordon (över 3,5 ton) gäller avgastest och bromstest var 8:e vecka. Testerna utförs på LKAB:s teststationer.
 • Alla fordon som används under jord eller i andra produktionsanläggningar ska vara brandbesiktade årligen av ackrediterat företag. Utan godkänd brandbesiktning tilldelas ett omedelbart vite på 10 000 kr.
 • Brandbesiktningen inkluderar installation av flykthuvor och handbrandsläckare. Flykthuvor som installeras ska klara minst 30 minuter och finnas i det antal som fordonet är besiktad för enligt registreringsbevis.
 • Självgående motordrivna maskiner och transportfordon (över 3,5 ton), som arbetar med uttag av berg under jord, ska vara säkerhetsutrustade med fastmonterad automatisk släckningsanläggning.
 • Alla fordon som används för laddning och transport av explosiv vara ska, utöver ovanstående krav, ha fyra handbrandsläckare på sex kilo vardera installerade. Motorrummet ska vara försett med helautomatisk släckningsanläggning.
 • Fordon som av anläggningsägare och av särskilt skäl beviljats undantag från något/några av ovanstående krav, ska på fordonsägarens ansvar genomgå systematisk kontroll för att fordonets skick ska säkerställas.
 • Materialtransporter som saknar inpasseringstillstånd ska använda lots. Kontakta industrivakten på respektive ort. För lotsning under kväll eller natt tillkommer kostnader.

Arbetsledning ansvarar för att:

 • fordon hålls i gott skick genom rutiner för kontroll och underhåll
 • det allmänna förbudet mot tomgångskörning inom LKAB:s verksamheter respekteras
 • om det för arbetets utförande krävs att fordonets motor är igång under utförande informera utsedd kontaktperson.

Tankstationer

För att skapa förutsättningar för säker och effektiv fordonsanvändning med så liten miljöpåverkan som möjligt, har leverantörer inom LKAB:s verksamheter möjlighet att köpa diesel från LKAB:s tankstationer.

Tankstationerna är utplacerade på strategiska platser, och flyttas kontinuerligt för att skapa så bra förutsättningar för tankning som möjligt. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad var närmaste tankstation finns. Placeringen av tankstationer uppdateras löpande här. Där återfinns även ansökningsblankett och tillvägagångssätt och villkor för nyttjande.

Trafikhändelser

Trafikhändelser avser alla händelser där fordon i rörelse är inblandade och där personskada och/eller materiell skada uppstått.

Följande gäller:

Vid allvarlig trafikhändelse eller trafikolycka:
Rädda, larma, släck och följ LKAB:s larmordning. Den finns under "Räddning, larm och utrymning".

Vid övriga trafikhändelser:
Kontakta industrivakten utan dröjsmål för fordonsskadeanmälan:

 • Kiruna +46 980 710 01
 • Malmberget +46 970 762 80
 • Svappavaara +46 980 728 00
 • Luleå +46 920 381 85

Kontakta närmaste chef och utsedd kontaktperson inom LKAB.

Arbetsledning ansvarar för att:

 • samtliga trafikhändelser rapporteras in till utsedd kontaktperson.

Spårbunden trafik

Järnvägstrafik förekommer inom LKAB:s verksamhetsområden både ovan och under jord. Kraven på trafiksäkerheten kring spårbunden trafik är mycket hög och omfattas av myndighetskrav.

Följande gäller:

 • Vistelse eller arbete inom spårområdet får endast ske efter tillstånd från LKAB Malmtrafik.
 • Lägsta utbildningskrav för vistelse inom LKAB Malmtrafiks spårområde för personal utan egen säkerhetsbehörighet är LKAB:s interaktiva utbildning "Vistas i spår".

Arbetsledning ansvarar för att:

 • säkerställa att alla som vistas vid eller utför arbete inom spårområde uppfyller gällande krav
 • har rätt utbildning, tillstånd och kompetens för att arbeta i spårområden.

Parkering och uppställning av fordon

Parkering och uppställning av fordon får endast ske där parkering är tillåten.

Följande gäller: 

 • Uppställning/parkering av fordon som ej används i produktion är inte tillåtet på LKAB:s industriområde 
 • Uttjänta fordon skall omedelbart lämna industriområdet.