Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Det finns bestämmelser avseende inpassering och tillträde till LKAB:s verksamhetsområden. Skälet är dels att förhindra att obehöriga personer befinner sig i verksamheten samt att förhindra tillbud, olyckor eller andra störningar.

Tillträde vid arbete

Alla personer som utför arbete inom LKAB ska ha ett personligt inpasseringskort och medföra giltig legitimation. Inpasseringskortet ska bäras synligt såvida inte arbetsuppgiften hindrar detta.

Följande gäller:

För att få tillträde till LKAB:s verksamheter krävs godkänd ansökan. Ansökan görs genom webbformuläret "Ansökan om behörighet" via LKAB:s hemsida www.lkab.com. Krav som ställs finns beskrivet i ansökningsformuläret. Efter att ansökan har godkänts hämtas personliga inpasseringskort samt eventuellt fordonstillstånd och eventuell gruvtagg på följande platser:

 • Kiruna, Malmberget och Svappavaara, LKAB:s industrivakt.
 • Luleå, koncernkontorets reception.

Korthållare och kort ges ut kostnadsfritt, men om det personliga inpasseringskortet förloras debiteras företag 500 kronor. Giltighetstiden är högst ett år. Ansökan fördröjs om alla uppgifter som lämnats inte är korrekta. Krav för beviljan av inpassering, till exempel SSG-utbildning, bekostas av leverantör om ej annat har avtalats.

In- och utpassering registreras och LKAB förbehåller sig rätten att nyttja uppgifterna vid utrymningar, olycksfallsutredningar eller vid misstanke om brott. Av dessa skäl ska alla personer med undantag för förare av fordon passera gående genom spärrgrind för registrering.

Fordontillstånd ges endast om uppdraget kräver förflyttning av personer eller material med fordon inom LKAB:s verksamheter.

Gruvtagg lämnas ut om uppdraget innefattar arbete under jord eller inom Svappvaara industriområde. Gruvtaggen är en säkerhetslösning som innebär att LKAB vid evakuering kan lokalisera personer.

 • Om gruvtaggen förloras, går sönder eller på annat sätt blir obrukbart ska industrivakten kontaktas.
 • Vid in- och utpassering till områden där gruvtaggsystem finns ska personens namn visas på tavlor som är monterade strax innanför och utanför dessa områden Stab/styrcentral ska omgående kontaktas om namnet inte visas på tavlan.

Arbetsledning ansvarar för att:

 • ansökan om inpassering genomförs
 • se till att efterlevnad av krav för tillträde till LKAB:s verksamheter är känd av dess personal
 • vid avslutat uppdrag/anställning se till att personliga inpasseringskort, fordonstillstånd och gruvtaggar återlämnas till industrivakten.

Tillträde vid besök

Vid besök utfärdas ett besökskort. Vid besöket ska kortet bäras synligt. Besökaren ska bära med sig giltig legitimation. Vid besök ställs inte några krav på utbildning.

Besökskortet hämtas i industrivakt/reception efter godkännande och är endast giltigt om personen åtföljs av utsedd kontaktperson inom LKAB. Besökaren får inte utföra arbete i en riskfylld miljö eller röra sig på området självständigt (deltagande vid möten tillåts under vissa förutsättningar). Besökskortet kan endast medges genom ansökan av utsedd kontaktperson.

Införsel av inventarier och utrustning

Leverantörer som utför arbete inom LKAB:s verksamheter ska ha kontroll över vilka inventarier och vilken utrustning som förs in. För att förebygga stölder genomförs löpande kontroller av inventarier och utrustning. Samtliga leverantörer ska kunna visa vilka inventarier samt vilken utrustning de själva äger.

Arbetsledning ansvarar för att alla inventarier och all utrustning finns med i en förteckning och att de är märkta på ett sådant sätt att det framgår vem som är ägare. Stölder anmäls omgående.

Nekande eller indragande av tillträde

En person kan nekas tillträde till LKAB:s industriområden, anläggningar, lokaler och hamnar av flera olika skäl:

 • Personen har inget uppdrag, har avslutat sitt uppdrag för LKAB eller har avslutat sin anställning hos den leverantör (entreprenör, konsult etc.) som har uppdrag för LKAB.
 • Personen har lämnat felaktiga eller missvisande uppgifter (exempelvis angående godkänd säkerhetsutbildning) vid ansökan om tillträde.
 • Personen har ertappats (exempelvis via LKAB:s drogtester) med ett icke tillåtet bruk av alkohol, droger eller icke medicinsk användning av narkotikaklassade preparat.
 • Personen har allvarligt och/eller vid upprepade tillfällen brutit mot LKAB:s policys eller interna regelverk.
 • Personen är dömd för brott som innefattar brottslighet som normalt är att förknippad med organiserad brottslighet och för vilket är föreskrivet ett maximistraff om minst fyra år, exempelvis grov stöld, rån, grovt bedrägeri, grov penningförfalskning, grovt dobbleri, koppleri, människohandel, grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott, grovt smugglingsbrott och grov människosmuggling.
 • Personen är medlem av, eller sympatiserar med, kriminella organisationer (exempelvis genom att personen förekommer medialt eller på annat sätt i offentliga sammanhang tillsammans med sådan organisation).

En bakgrundskontroll kan komma att genomföras av ett av LKAB anlitat företag för att bedöma om det finns skäl att neka personen tillträde till LKAB:s anläggningar på grund av sådan brottslighet eller koppling till kriminell organisation som anges i punkterna ovan. Bakgrundskontrollen består av kontroll av offentliga uppgifter och sökning på öppna medier.

Person som har tillträde, eller tidigare har haft tillträde, till LKAB:s anläggningar kan nekas tillträde om någon av omständigheterna i punkterna ovan uppkommer efter beviljat tillträde.

I samtliga ovan beskrivna fall spärras personens behörigheter i inpasseringssystemet. Meddelande om att personens behörigheter spärrats lämnas normalt av bevakningspersonal. Någon uppgift om orsak till spärrning, eller hur länge spärren ska gälla, framgår inte i inpasseringssystemet och kan därför inte lämnas av bevakningspersonalen. Frågor om tillämpning av LKAB:s Bevakningshandbok skickas till info@lkab.com.

Lotsning

Godstransport inom industriområdet sker med hjälp av ledsagning av lots vilken kontaktas och inväntas före infart på industriområdet. Efter avlastning kontaktas lotsen åter för utfart från industriområdet. Inpasseringskort är vid dessa tillfällen ej nödvändigt. Godstransport inom industriområdet ska i första hand ske vardagar mellan kl. 06:30-14:30. Övriga tider beställs lots via Industrivakten vilket debiteras leverantören.

Vardagar kl. 06:30-14:30: Lots tel: +46 970 791 57
Övriga tider: Industrivakten tel: +46 970 762 80

Elektronisk personalliggare

Skatteverkets krav på elektronisk personalliggare (1/1 2016) har som syfte att motverka svart­arbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen. Efterlevnaden kontrolleras av Skatteverket.

All personal hos de företag som är verksamma på byggarbetsplatser inne på LKAB:s inhägnade industri­områden i Kiruna, Mertainen, Svappavaara och Malmberget loggas i en elektronisk personalliggare för respektive ort. Loggning sker via LKAB:s inpasseringskort i samband med in- och utpassering.

I byggverksamhet som LKAB (inkl. dotterbolag) bedriver ute i samhället används ID06-systemet med till­hör­ande ID06-kort. LKAB kan även överlåta ansvaret för Elektronisk personalliggare till leverantör via avtal. Då väljer leverantören vilket system som ska användas. Läs mer på www.skatteverket.se - "Personalliggare i byggbranschen" och på id06.se

Husdjur

Husdjur ska normalt inte föras in i LKAB:s anläggningar, områden, projekt eller fastigheter. Detta gäller även för husdjur som medtas i fordon. Det är dock möjligt att föra in djur som efter beviljat tillstånd från säkerhetsavdelningen. Tillstånd beviljas normalt för ledarhund, sökhund etcetera.

LKAB:s arbetsmiljövärderingar

Vår övertygelse:

 • Alla skador och arbetsrelaterade sjukdomar kan förhindras.
 • Att förhindra arbetsrelaterade sjukdomar och skador är bra för verksamheten.
 • Säkerheten är lika viktig på som utanför arbetet.

Därför måste vi säkerställa att:

 • Alla är synligt och tydligt engagerade för att förbättra arbetsmiljön.
 • Alla säkerhetsbrister ska åtgärdas snabbt.
 • Kontinuerlig säkerhetsutbildning för alla är viktigt för att uppnå en säker arbetsplats.
 • Vi alla är ansvariga för att förhindra arbetsrelaterade skador och sjukdomar.
 • Att arbeta på ett säkert sätt är ett villkor för anställning och uppdrag.