Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Alla som utför arbeten inom LKAB:s verksamheter ska omfattas av grundläggande arbetsrättsliga skydd. Här beskrivs LKAB:s krav på leverantörer.

Leverantörsuppförandekod

LKAB:s leverantörer, ska alltid uppfylla de mest krävande kravställningarna i relevant lagstiftning, regler och förordningar eller de krav som motsvarar LKAB:s leverantörsuppförandekod. Leverantörsuppförandekoden består av två delar, baskrav samt övriga fördjupade krav.
Baskraven ska uppfyllas av samtliga leverantörer från första leverans av vara eller tjänst. Leverantören ansvarar för de som leverantören anlitar och ska tillse att de uppfyller och följer baskraven.

De övriga fördjupade kraven beskriver dels en fördjupning av de områden som baskraven berör samt ytterligare kravområden. LKAB:s kravställning säkerställer att vi samarbetar med leverantörer som delar våra värderingar gällande hållbarhet och som har ambitionen att utvecklas för att ligga i framkant avseende dessa områden.

Kraven baseras på Global Compacts tio principer, UNICEF:s ”Childrens Rights and Business Principles”, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt FN:s globala hållbarhetsmål.

LKAB vill uppmuntra sina leverantörer att på samma sätt arbeta med sina leverantörer för att
säkerställa att även de uppfyller de fördjupade kraven. Genom att proaktivt arbeta igenom dessa områden och säkerställa att kraven uppfylls, tas viktiga steg för att utveckla verksamheten och hela värdekedjan.

För mer information angående Leverantörsuppförandekoden och information om aktuella upphandlingar se LKAB:s leverantörsportal. Hänvisning finns här: LKAB:s leverantörsportal. 

Underentreprenörer

Leverantör får maximalt anlita underentreprenör (UE) i två led. Det innebär att leverantören som mest kan anlita en UE som i sin tur anlitar en UE. Med UE i avses någon som leverantören anlitat för arbete inom LKAB:s verksamhetsområden, även bemanningsföretag och konsulter om de utför arbete på LKAB:s verksamhetsområden. Leverantör ansvarar för att till LKAB anmäla anlitade UE i alla led och tillse att dessa följer gällande lagar och regler. Leverantörens val av UE i alla led ska vara godkänd av LKAB innan UE påbörjar arbete inom LKAB:s verksamhetsområden.

Kollektivavtal och försäkringsregler

Leverantörer som utför arbete inom LKAB:s verksamheter ska tillförsäkra sina anställda villkor avseende lön, arbetstid och semester enligt kollektivavtal eller villkor motsvarande de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige inom aktuell bransch. Villkoren ska dock alltid minst motsvara aktuell lagstiftning. Kraven gäller leverantörens anställda som utför arbete under kontraktet med LKAB och även anställda hos eventuella underentreprenörer (UE) som direkt medverkar i kontraktet. Leverantören ska även inneha F-skattebevis och erforderlig ansvarsförsäkring för det arbete som ska utföras.

Krav på F-skatteregistrering

Från den 1 januari 2021 är svenska utbetalare skyldiga att innehålla skatt (30%) för all ersättning för arbete som utförts i Sverige, om mottagaren inte är registrerad för F-skatt i Sverige.

LKAB kräver därmed att utländska företag som utför eller avses utföra arbeten åt LKAB i Sverige, omgående registrerar sig för F-skatt och kan uppvisa svensk F-skatt eller av Skatteverket godkänd befrielsegrund. https://www.skatteverket.se/

Säkra och effektiva arbeten

Säkra, trivsamma och kostnadseffektiva arbeten uppnås bland annat genom ansvarstagande. Säkra handlingar handlar om att ta eget ansvar, att visa hänsyn samt att påtala brister. Rätt attityd är avgörande när det gäller att förebygga ohälsa och olycksfall. Farliga arbetssätt och riskfyllda beteenden är aldrig acceptabla! Målet är noll olycksfall och att ingen ska drabbas av ohälsa eller sjukdom i sitt arbete.

Rapportering av risker, tillbud, olyckor och kvalitetsavvikelser ska göras av alla leverantörer som utför arbete inom LKAB:s verksamheter. Rapporteringen görs via LKAB:s avvikelsehanteringssystem och för ansökan om användare kontakta er utsedda kontaktperson.

Arbetsledningens roll och ansvar i alla arbeten är avgörande. Det är viktigt att representanter för arbetsledningen frekvent befinner sig på arbetsområdet för att säkerställa att regler efterlevs och att personalens arbetssituation är god. Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för sina anställdas arbetssituation och prestation.

Egenansvar innebär att alla tar ansvar för sina insatser, följer gällande regelverk och deltar i åtgärdandet av uppkomna brister.

Säkerheten Först är samlingsnamnet för LKAB:s arbete med säkerhet på våra arbetsplatser. Samarbete, trivsel och en i övrigt god arbetsmiljö är en huvudingrediens i effektiva och väl utförda arbeten.

För att säkerställa säkra och effektiva arbeten ska Systematik i arbetet samt Ordning och reda genomsyra arbetet.

Systematik i arbetet innebär att alla som utför arbete:

 • känner till riskerna (arbetsmiljö, brand, miljö etc.) i arbetet som ska utföras genom att riskbedömningar upprättas, uppdateras och kommuniceras
 • känner till hur risker, tillbud, olycksfall och kvalitetsavvikelser rapporteras
 • vet hur de ska agera vid ett nödläge
 • har tillgång till korrekt information
 • får arbetsbesked kommunicerade på ett tydligt och beskrivande sätt
 • har erforderliga tillstånd och kompetens för arbetets utförande och kan styrka detta
 • använder arbetsutrustning som är kontrollerad, godkänd, anpassad samt i gott skick
 • har tillgång till och vid behov använder personlig skyddsutrustning som är anpassad, godkänd och i gott skick
 • får information om genomförda skydds- och miljöronder samt åtgärder utifrån dessa
 • har tillgång till ett arbetsområde som är ordnat på ett bra sätt i förhållande till det arbete som ska utföras (upplag, kemikaliehantering och parkering till exempel).

Ordning och reda innebär att:

 • god ordning hålls inom arbetsområdet – rätt sak på rätt plats
 • maskiner, verktyg och utrustning är anpassade för sina användningsområden
 • rutiner finns för att hålla lokaler, maskiner, verktyg, utrustning med mera i gott skick
 • arbetsområdet städas och återställs till ursprungligt skick när arbetet avslutas.

Rapportera misstänkta brott

I första hand ska leverantörer vända sig till sin utsedda kontakt på LKAB alternativt inköpsavdelningen, miljöavdelningen, ekonomiavdelningen eller juridikavdelningen vid rapportering av misstänkta brott. Visselblåsarsystemet SpeakUp ska användas när vanliga kontaktvägar inte räcker till.

SpeakUp kan användas när du har kännedom eller misstanke om att det hos LKAB förekommer:

 • ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning
 • betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
 • allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Mer information om detta finns på under LKAB:s hållbarhetsinformation.

Kommunikation

Det finns generella bestämmelser avseende kommunikation inom LKAB:s verksamheter som innebär följande:

 • Personlig kontakt ska alltid eftersträvas när det gäller att informera eller ge återkoppling i arbetet. I första hand ska all kommunikation ske på svenska. Andra språk kan användas om det säkerställts att informationsgivare och mottagare kan förstå varandra.
 • Kommunikation via telefon och radio ska i första hand ske på svenska. Telefoner och radiomottagare ska återkommande kontrolleras och underhållas för att säkerställa utrustningens skick och funktion.
 • Leverantören ska säkerställa kommunikation med omgivning genom att ha minst en person verksam på arbetsområdet som kan tala svenska eller engelska. I nödlägen ska kommunikation via telefon och radio ske på svenska eller engelska så att mottagaren av meddelandet förstår informationen.
 • Ensamarbete får endast utföras av svensk- eller engelsktalande person för att säkerställa kommunikation med omgivningen. Budleveranser till Materialförsörjningen kan dock tillåtas efter tillstånd från industrivakt.

Fotografering

Fotograferingsförbud gäller generellt inom LKAB:s industriområden och lokaler om inte fotografering ingår i uppdraget från LKAB. Förbudet gäller även publicering av bild och film från LKAB:s områden i externa kanaler (massmedier, sociala medier, marknadsföring, politiska budskap, etc) utan särskilt tillstånd. Särskilt tillstånd kan förmedlas av LKAB kontaktperson enligt LKAB-rutin.

Pressbesök och medieproduktioner

Inför pressbesök och besök av externa intressenters medieproducenter (fotografer, filmare, etc) i LKAB:s verksamheter ska informationsavdelningen alltid kontaktas för bedömning och hantering. Informationsavdelningen kontaktar alltid sakägare i den verksamhet som ska besökas innan beslut om besöket fattas.

Alkohol och droger

LKAB har en policy avseende alkohol och droger. Arbeten inom LKAB:s verksamheter såväl innanför som utanför LKAB:s industriområden får ej utföras under påverkan av alkohol, droger eller andra icke medicinskt tillåtna preparat.

Leverantören ska ha en drogpolicy eller likvärdigt styrdokument med syfte att förhindra arbete under påverkan av alla former av alkohol och droger. Den ska vara implementerad och samtliga medarbetare ska ha kännedom om den. Dokumentet ska vara skrivet på ett språk som alla förstår.

Leverantören ska alltid arbeta proaktivt, för att minska risken för att arbete sker under påverkan av alkohol och droger. Leverantören ska på begäran redovisa för LKAB vilka åtgärder som Leverantören vidtagit för att förhindra att arbete sker under påverkan av alkohol och droger, exempelvis genom att utföra slumpvisa alkohol- och drogtester på de som utför arbete för Leverantörens räkning.

LKAB utför slumpvisa alkohol- och drogtester på alla personer som arbetar innanför LKAB:s industriområden. Utöver de slumpvisa testerna utförs även tester vid misstanke om påverkan och i samband med allvarliga olyckor/tillbud. Testerna utförs av ett externt drogtestföretag. Om otillåten påverkan påvisas förlorar individen omgående sitt inpasseringstillstånd till LKAB. Om utandningstest visar alkoholpåverkan vid framförande av fordon kontaktas polis vid misstanke om trafikbrott. När personal kallas till drogtest ska arbetsledningen se till att berörd person omgående infinner sig medförande giltig legitimation.

Om personen inte infinner sig dras inpasseringstillståndet omedelbart in. Påträffas en person alkohol- eller drogpåverkad kontaktar LKAB berörd leverantör och personens inpasseringstillstånd dras in. Leverantören har i dessa fall en skyldighet att vidta omfattande åtgärder för att personen ska återfå sitt inpasseringstillstånd. Inpasseringstillståndet återfås om personen, utifrån leverantörens åtgärder, inte längre bedöms utgöra en säkerhetsrisk för LKAB.

Rökning

All rökning inomhus är förbjuden. Vid rökning utomhus ska hänsyn tas till personer och pågående arbeten i direkt anslutning.

Bristande efterlevnad av krav

Brister/avvikelser hanteras normalt mellan LKAB:s utsedda kontaktperson och leverantörens arbetsledning. Det viktigaste är att agera när brister påtalas för att förhindra att allvarliga händelser inträffar eller att brister upprepas.

Leverantör ansvarar för att till LKAB anmäla UE i alla led som anlitas och tillse att dessa följer gällande lagar och regler. Bristande efterlevnad av gällande regler kan leda till åtgärder enligt LKAB:s sanktionssystem och kontraktsförhandling. Närmare information tillhandahålls av LKAB:s Inköpsavdelning.

Sanktionssystemet kan tillämpas om en medarbetare har agerat i strid med gällande regler:

 • Trafiköverträdelser.
 • Brukande av våld eller hot om våld, trakasserier, kränkande särbehandling eller utpressning.
 • Skadegörelse på LKAB:s eller annans egendom.
 • Felaktig hantering eller framförande av arbetsutrustning eller fordon.
 • Felaktigt underhållet eller utrustat fordon. Se Fordonskrav för vitesbelopp.
 • Felaktig användning eller avsaknad av personlig skyddsutrustning.
 • Icke godkänd borttagning eller åverkan på skyddsanordning.
 • Felaktigt upprättad avspärrning, skyddsräcke, ställning, otillåten passage i avspärrat område, eller överträdelse av Bryt & Lås.
 • Användning av icke tillåten utrustning eller utrustning i dåligt skick.
 • Blockering av utrymningsvägar.
 • Andra överträdelser som uppenbart bryter mot lagar/föreskrifter, LKAB:s interna regelverk, eller LKAB:s baskrav.

Alla överträdelser ska skyndsamt rapporteras till närmaste arbetsledning som om möjligt ska förhindra en upprepning. Arbetsledningen ansvarar för att rapportera överträdelser till kontaktperson.

Allvarlighetsgraden ökar vid händelse att:

 • leverantören har anlitats ett flertal tillfällen och utföraren bedöms ha begått en medveten felhandling
 • leverantörens överträdelse har inneburit att egen och andras personal utsatts för uppenbar risk
 • leverantören har utifrån storlek och omfattning på företaget ett utökat ansvar i Säkerheten Först
 • leverantören har vid upprepade tillfällen brutit mot ovanstående.

Sanktionssystemet tillämpas enligt följande:

 • muntlig erinran från utsedd kontaktperson inom LKAB – Leverantören har utfört en lindrigare överträdelse
 • skriftlig erinran från utsedd kontaktperson inom LKAB – Leverantören har utfört en betydande överträdelse
 • sanktioner utifrån gällande kontrakt (hanteras av LKAB:s inköpsavdelning) – Leverantören
 • har utfört en allvarlig eller upprepad överträdelse.

Förtydligande gällande trafiköverträdelser

Överträdelse Låg Medel Hög Oacceptabelt
Hastighetsöverträdelser 1-15 km/h över skyltad hastighet. 1-10 km/h på 30-väg. 16-30 km/h över skyltad hastighet eller upprepade tillfällen med överträdelser under 12 månader. 11-20 km/h på 30-väg. 31-35 km/h över skyltad hastighet. Upprepade tillfällen med överträdelser under 12 månader. 21-25 km/h på 30-väg. Mer än 36 km/h över skyltad hastighet. Eller mer än 26 km/h på 30-väg.
Felparkering, tomgångskörning, mobiltelefonanvändning vid bilkörning, ej använt bilälte. Första tillfället Andra tillfället Tredje tillfället > 3 tillfällen under 12 månader
Sanktion indraget inkörningstillstånd. Brev till leverantör. Leverantören får redovisa sin handlings-
plan för säkerhetsarbete gällande trafikfrågor.
Fordonsförare leverantör 1 månader indraget inkörningstillstånd + Brev till leverantören. Fordonsförare leverantör 2 månader indraget inkörningstillstånd + Brev till leverantören. Sanktion bedöms beroende på händelse. Fordonsförare leverantör minst 3 månaders indraget inkörningstillstånd. Hanteras av inköp.

Vid överträdelser där förare inte kan utpekas är fordonsägaren skyldig att utreda vem som har begått förseelsen.

OBS! - Indraget fordonstillstånd innebär att förare inte får framföra ett fordon inne på LKAB:s industriområde.

GDPR

All hantering av personuppgifter som äger rum inom de verksamheter som bedrivs i LKAB-koncernen skall ske i enlighet med regleringen i Dataskyddsförordningen (GDPR). Ansvarig för en personuppgiftsbehandling är den organisation som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna skall behandlas och hur behandlingen skall gå till. När LKAB såsom personuppgiftsansvarig anlitar ett biträde som inom ramen för sitt uppdrag kommer att hantera sådana personuppgifter som LKAB ansvarar för, är biträdet skyldigt att agera i enlighet med regleringen i GDPR, ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med LKAB och att endast hantera personuppgifter enligt instruktioner från LKAB. Ifall biträdet i sin tur önskar anlita ett biträde måste LKAB, för att anlitande skall tillåtas ske, lämna sitt godkännande härtill. 

I sådana fall då personer som arbetar åt leverantören får sina personuppgifter behandlade av LKAB och då leverantören inte styr över ändamålen och medlen med behandlingen är LKAB personuppgiftsansvarig gentemot nämnda personer. Exempel på sådana behandlingar är registrering av personuppgifter i samband med in- och utpassering till och från LKAB:s områden och anläggningar, behörighetsadministration samt hantering som krävs för att kunna administrera de rättigheter och förpliktelser som följer av leverantörens avtal med LKAB. Vilka personuppgiftsbehandlingar som utförs beror på aktuellt uppdrag. Det åligger leverantören att hålla sig informerad om vilka personuppgiftsbehandlingar som utförs av LKAB i förhållande till dennes anställda och uppdragstagare samt att lämna information om behandlingarna till nämnda personer. På LKAB.com/GDPR finns övergripande information om LKAB:s personuppgiftsbehandlingar och de rättigheter som registrerade personer har i förhållande till ansvariga för behandlingarna. 

Informationssäkerhet och cybersäkerhet

För LKAB är det av största vikt att information som utbyts mellan oss och våra leverantörer är tillräckligt skyddad. LKAB behandlar en stor mängd information, av vilken en avsevärd del är att betrakta som känslig och/eller extra skyddsvärd.

Det åligger leverantören att se till att den information som leverantören och dennes underordnade (anställda, underleverantörer o s v) hanterar, inom ramen för leverantörens uppdrag med LKAB, är tillräckligt skyddad. Såväl tekniska skyddsåtgärder (som exempelvis antivirusprogram och brandväggar) som administrativa skyddsåtgärder (som exempelvis skriftliga rutiner) skall nyttjas för att skydda informationen. Ytterligare säkerhetskrav, vid sidan av dem som anges i detta avsnitt, kan specificeras mer detaljerat i avtal mellan LKAB och leverantören.

All information, oavsett form och format skall förvaras på säkert sätt och hanteras enligt överenskomna och kommunicerade regler. Saknas anvisningar skall god branschpraxis gälla, såsom exempelvis:

 • Elektronisk kommunikation (ex. e-post, videosamtal, filöverföring) av LKAB-information skall ske över nätverk som håller god säkerhetsnivå enligt branschpraxis och med nyttjande av utrustning och programvaror med motsvarande nivå.
 • Utrustning och systemstöd som tillhandahålls av LKAB skall hanteras i överensstämmelse med av LKAB givna anvisningar. Saknas anvisningar skall god branschpraxis gälla.
 • Leverantörens egen IT-utrustning (ex. bärbara datorer, läsplattor, mobiltelefoner) får användas för att hantera och lagra känslig information endast ifall detta godkänts av LKAB.
 • Eventuell fjärråtkomst till LKAB:s IT-miljö skall vara specificerad i avtalet med leverantören. Inga andra former eller metoder för fjärråtkomst än de avtalade är tillåtna.

Åtgärder inom utveckling, testning respektive driftsättning, som vidtas av IT-tjänsteleverantör som utför uppdrag för att förändra funktioner i IT-system, skall separeras från varandra på sådant sätt att de genomförs av olika personella resurser (konsulter) hos leverantören eller på ett sådant annat sätt som innebär att så kallad segregation of duties (SOD) uppnås. Leverantören får ej driftsätta en förändring utan att LKAB beslutat att låta leverantören gå vidare med driftsättning av förändringen.

Leverantör till LKAB skall skyndsamt rapportera säkerhetsincidenter (inklusive bedrägeri och stöld) kopplade till LKAB:s information eller IT-utrustning. Det är inte tillåtet att använda LKAB:s datorer, telefoner, nätverk, skrivare och annan sådan utrustning utöver vad som överenskommits.

Leverantörens personal får endast ges åtkomst till LKAB:s IT-system, information, funktioner och lokaler i den omfattning som krävs för uppdraget. Denna princip om åtkomstminimering kan komma att följas upp.

LKAB har rätt att begära skriftlig försäkran från leverantörens personal i syfte att försäkra sig om att personalen förstått de anvisningar som gäller för att hantera LKAB:s information, IT-utrustning eller system.

Leverantören ansvarar för att tillämpliga lagar och regler efterlevs, liksom anvisningarna i detta avsnitt i handboken samt eventuella andra krav avseende informations- och cybersäkerhet i avtalet med LKAB.

Ifall det i annan avtalshandling mellan LKAB och leverantören föreskrivs högre säkerhetskrav än de krav som framgår av säkerhetsanvisningarna i detta avsnitt, skall dessa högre säkerhetskrav äga företräde och tillämpas.

LKAB skall ges möjlighet att, på egen hand eller med hjälp av tredje part som leverantören rimligen bör kunna nöja sig med (såsom exempelvis revisionsbolag eller annat oberoende granskningsinstitut), granska att leverantören följer anvisningarna i detta avsnitt samt de krav i övrigt avseende informations- och cybersäkerhet som föreskrivs i avtalet mellan LKAB och leverantören.