Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Alla som utför arbeten inom LKAB:s verksamheter ska omfattas av grundläggande arbetsrättsliga skydd. Här beskrivs LKAB:s krav på leverantörer.

Leverantörsuppförandekod

LKAB:s leverantörer, ska alltid uppfylla de mest krävande kravställningarna i relevant lagstiftning, regler och förordningar eller de krav som motsvarar LKAB:s leverantörsuppförandekod. Leverantörsuppförandekoden består av två delar, baskrav samt övriga fördjupade krav.
Baskraven ska uppfyllas av samtliga leverantörer från första leverans av vara eller tjänst. Leverantören ansvarar för de som leverantören anlitar och ska tillse att de uppfyller och följer baskraven.

De övriga fördjupade kraven beskriver dels en fördjupning av de områden som baskraven berör samt ytterligare kravområden. LKAB:s kravställning säkerställer att vi samarbetar med leverantörer som delar våra värderingar gällande hållbarhet och som har ambitionen att utvecklas för att ligga i framkant avseende dessa områden.

Kraven baseras på Global Compacts tio principer, UNICEF:s ”Childrens Rights and Business Principles”, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt FN:s globala hållbarhetsmål.

LKAB vill uppmuntra sina leverantörer att på samma sätt arbeta med sina leverantörer för att
säkerställa att även de uppfyller de fördjupade kraven. Genom att proaktivt arbeta igenom dessa områden och säkerställa att kraven uppfylls, tas viktiga steg för att utveckla verksamheten och hela värdekedjan.

För mer information angående Leverantörsuppförandekoden och information om aktuella upphandlingar se LKAB:s leverantörsportal. Hänvisning finns här: LKAB:s leverantörsportal. 

Underentreprenörer

Leverantör får maximalt anlita underentreprenör (UE) i två led. Det innebär att leverantören som mest kan anlita en UE som i sin tur anlitar en UE. Med UE i avses någon som leverantören anlitat för arbete inom LKAB:s verksamhetsområden, även bemanningsföretag och konsulter om de utför arbete på LKAB:s verksamhetsområden. Leverantör ansvarar för att till LKAB anmäla anlitade UE i alla led och tillse att dessa följer gällande lagar och regler. Leverantörens val av UE i alla led ska vara godkänd av LKAB innan UE påbörjar arbete inom LKAB:s verksamhetsområden.

Kollektivavtal och försäkringsregler

Samtliga som utför arbete inom LKAB ska ha ett grundläggande arbetsrättsligt skydd. De grundläggande krav som gäller för leverantörer som utför arbete inom LKAB är att företaget ska ha och kunna uppvisa:

 • F-skattebevis
 • Svenskt kollektivavtal eller hängavtal med IF Metall (Gruvavtalet/ME-Gruvavtal beroende av verksamhet), Byggnads eller motsvarande fackförbund
 • Erforderlig ansvarsförsäkring

Säkra och effektiva arbeten

Säkra, trivsamma och kostnadseffektiva arbeten uppnås bland annat genom ansvarstagande. Säkra handlingar handlar om att ta eget ansvar, att visa hänsyn samt att påtala brister. Rätt attityd är avgörande när det gäller att förebygga ohälsa och olycksfall. Farliga arbetssätt och riskfyllda beteenden är aldrig acceptabla! Målet är noll olycksfall och att ingen ska drabbas av ohälsa eller sjukdom i sitt arbete.

Rapportering av risker, tillbud, olyckor och kvalitetsavvikelser ska göras av alla leverantörer som utför arbete inom LKAB:s verksamheter. Rapporteringen görs via LKAB:s avvikelsehanteringssystem och för ansökan om användare kontakta er utsedda kontaktperson.

Arbetsledningens roll och ansvar i alla arbeten är avgörande. Det är viktigt att representanter för arbetsledningen frekvent befinner sig på arbetsområdet för att säkerställa att regler efterlevs och att personalens arbetssituation är god. Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för sina anställdas arbetssituation och prestation.

Egenansvar innebär att alla tar ansvar för sina insatser, följer gällande regelverk och deltar i åtgärdandet av uppkomna brister.

Säkerheten Först är samlingsnamnet för LKAB:s arbete med säkerhet på våra arbetsplatser. Samarbete, trivsel och en i övrigt god arbetsmiljö är en huvudingrediens i effektiva och väl utförda arbeten.

För att säkerställa säkra och effektiva arbeten ska Systematik i arbetet samt Ordning och reda genomsyra arbetet.

Systematik i arbetet innebär att alla som utför arbete:

 • känner till riskerna (arbetsmiljö, brand, miljö etc.) i arbetet som ska utföras genom att riskbedömningar upprättas, uppdateras och kommuniceras
 • känner till hur risker, tillbud, olycksfall och kvalitetsavvikelser rapporteras
 • vet hur de ska agera vid ett nödläge
 • har tillgång till korrekt information
 • får arbetsbesked kommunicerade på ett tydligt och beskrivande sätt
 • har erforderliga tillstånd och kompetens för arbetets utförande och kan styrka detta
 • använder arbetsutrustning som är kontrollerad, godkänd, anpassad samt i gott skick
 • har tillgång till och vid behov använder personlig skyddsutrustning som är anpassad, godkänd och i gott skick
 • får information om genomförda skydds- och miljöronder samt åtgärder utifrån dessa
 • har tillgång till ett arbetsområde som är ordnat på ett bra sätt i förhållande till det arbete som ska utföras (upplag, kemikaliehantering och parkering till exempel).

Ordning och reda innebär att:

 • god ordning hålls inom arbetsområdet – rätt sak på rätt plats
 • maskiner, verktyg och utrustning är anpassade för sina användningsområden
 • rutiner finns för att hålla lokaler, maskiner, verktyg, utrustning med mera i gott skick
 • arbetsområdet städas och återställs till ursprungligt skick när arbetet avslutas.

Rapportera misstänkta brott

I första hand ska leverantörer vända sig till sin utsedda kontakt på LKAB alternativt inköpsavdelningen, miljöavdelningen, ekonomiavdelningen eller juridikavdelningen vid rapportering av misstänkta brott. Visselblåsarsystemet SpeakUp ska användas när vanliga kontaktvägar inte räcker till.

SpeakUp kan användas när du har kännedom eller misstanke om att det hos LKAB förekommer:

 • ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning
 • betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
 • allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Mer information om detta finns på under LKAB:s hållbarhetsinformation.

Kommunikation

Det finns generella bestämmelser avseende kommunikation inom LKAB:s verksamheter som innebär följande:

 • Personlig kontakt ska alltid eftersträvas när det gäller att informera eller ge återkoppling i arbetet. I första hand ska all kommunikation ske på svenska. Andra språk kan användas om det säkerställts att informationsgivare och mottagare kan förstå varandra.
 • Kommunikation via telefon och radio ska i första hand ske på svenska. Telefoner och radiomottagare ska återkommande kontrolleras och underhållas för att säkerställa utrustningens skick och funktion.
 • Leverantören ska säkerställa kommunikation med omgivning genom att ha minst en person verksam på arbetsområdet som kan tala svenska eller engelska. I nödlägen ska kommunikation via telefon och radio ske på svenska eller engelska så att mottagaren av meddelandet förstår informationen.
 • Ensamarbete får endast utföras av svensk- eller engelsktalande person för att säkerställa kommunikation med omgivningen. Budleveranser till Materialförsörjningen kan dock tillåtas efter tillstånd från industrivakt.

Fotografering

Fotograferingsförbud gäller generellt inom LKAB:s industriområden och lokaler om inte fotografering ingår i uppdraget från LKAB. Förbudet gäller även publicering av bild och film från LKAB:s områden i externa kanaler (massmedier, sociala medier, marknadsföring, politiska budskap, etc) utan särskilt tillstånd. Särskilt tillstånd kan förmedlas av LKAB kontaktperson enligt LKAB-rutin.

Pressbesök och medieproduktioner

Inför pressbesök och besök av externa intressenters medieproducenter (fotografer, filmare, etc) i LKAB:s verksamheter ska informationsavdelningen alltid kontaktas för bedömning och hantering. Informationsavdelningen kontaktar alltid sakägare i den verksamhet som ska besökas innan beslut om besöket fattas.

Alkohol och droger

LKAB har en policy avseende alkohol och droger. Arbeten inom LKAB:s verksamheter såväl innanför som utanför LKAB:s industriområden får ej utföras under påverkan av alkohol, droger eller andra icke medicinskt tillåtna preparat.

Leverantören ska ha en drogpolicy eller likvärdigt styrdokument med syfte att förhindra arbete under påverkan av alla former av alkohol och droger. Den ska vara implementerad och samtliga medarbetare ska ha kännedom om den. Dokumentet ska vara skrivet på ett språk som alla förstår.

Leverantören ska alltid arbeta proaktivt, för att minska risken för att arbete sker under påverkan av alkohol och droger. Leverantören ska på begäran redovisa för LKAB vilka åtgärder som Leverantören vidtagit för att förhindra att arbete sker under påverkan av alkohol och droger, exempelvis genom att utföra slumpvisa alkohol- och drogtester på de som utför arbete för Leverantörens räkning.

LKAB utför slumpvisa alkohol- och drogtester på alla personer som arbetar innanför LKAB:s industriområden. Utöver de slumpvisa testerna utförs även tester vid misstanke om påverkan och i samband med allvarliga olyckor/tillbud. Testerna utförs av ett externt drogtestföretag. Om otillåten påverkan påvisas förlorar individen omgående sitt inpasseringstillstånd till LKAB. Om utandningstest visar alkoholpåverkan vid framförande av fordon kontaktas polis vid misstanke om trafikbrott. När personal kallas till drogtest ska arbetsledningen se till att berörd person omgående infinner sig medförande giltig legitimation.

Om personen inte infinner sig dras inpasseringstillståndet omedelbart in. Påträffas en person alkohol- eller drogpåverkad kontaktar LKAB berörd leverantör och personens inpasseringstillstånd dras in. Leverantören har i dessa fall en skyldighet att vidta omfattande åtgärder för att personen ska återfå sitt inpasseringstillstånd. Inpasseringstillståndet återfås om personen, utifrån leverantörens åtgärder, inte längre bedöms utgöra en säkerhetsrisk för LKAB.

Rökning

All rökning inomhus är förbjuden. Vid rökning utomhus ska hänsyn tas till personer och pågående arbeten i direkt anslutning.

Bristande efterlevnad av krav

Brister/avvikelser hanteras normalt mellan LKAB:s utsedda kontaktperson och leverantörens arbetsledning. Det viktigaste är att agera när brister påtalas för att förhindra att allvarliga händelser inträffar eller att brister upprepas.

Leverantör ansvarar för att till LKAB anmäla UE i alla led som anlitas och tillse att dessa följer gällande lagar och regler. Bristande efterlevnad av gällande regler kan leda till åtgärder enligt LKAB:s sanktionssystem och kontraktsförhandling. Närmare information tillhandahålls av LKAB:s Inköpsavdelning.

Sanktionssystemet kan tillämpas om en medarbetare har agerat i strid med gällande regler:

 • Trafiköverträdelser.
 • Brukande av våld eller hot om våld, trakasserier, kränkande särbehandling eller utpressning.
 • Skadegörelse på LKAB:s eller annans egendom.
 • Felaktig hantering eller framförande av arbetsutrustning eller fordon.
 • Felaktigt underhållet eller utrustat fordon. Se Fordonskrav för vitesbelopp.
 • Felaktig användning eller avsaknad av personlig skyddsutrustning.
 • Icke godkänd borttagning eller åverkan på skyddsanordning.
 • Felaktigt upprättad avspärrning, skyddsräcke, ställning, otillåten passage i avspärrat område, eller överträdelse av Bryt & Lås.
 • Användning av icke tillåten utrustning eller utrustning i dåligt skick.
 • Blockering av utrymningsvägar.
 • Andra överträdelser som uppenbart bryter mot lagar/föreskrifter, LKAB:s interna regelverk, eller LKAB:s baskrav.

Alla överträdelser ska skyndsamt rapporteras till närmaste arbetsledning som om möjligt ska förhindra en upprepning. Arbetsledningen ansvarar för att rapportera överträdelser till kontaktperson.

Allvarlighetsgraden ökar vid händelse att:

 • leverantören har anlitats ett flertal tillfällen och utföraren bedöms ha begått en medveten felhandling
 • leverantörens överträdelse har inneburit att egen och andras personal utsatts för uppenbar risk
 • leverantören har utifrån storlek och omfattning på företaget ett utökat ansvar i Säkerheten Först
 • leverantören har vid upprepade tillfällen brutit mot ovanstående.

Sanktionssystemet tillämpas enligt följande:

 • muntlig erinran från utsedd kontaktperson inom LKAB – Leverantören har utfört en lindrigare överträdelse
 • skriftlig erinran från utsedd kontaktperson inom LKAB – Leverantören har utfört en betydande överträdelse
 • sanktioner utifrån gällande kontrakt (hanteras av LKAB:s inköpsavdelning) – Leverantören
 • har utfört en allvarlig eller upprepad överträdelse.

Förtydligande gällande trafiköverträdelser

Överträdelse Låg Medel Hög Oacceptabelt
Hastighetsöverträdelser 1-15 km/h över skyltad hastighet. 1-10 km/h på 30-väg. 16-30 km/h över skyltad hastighet eller upprepade tillfällen med överträdelser under 12 månader. 11-20 km/h på 30-väg. 31-35 km/h över skyltad hastighet. Upprepade tillfällen med överträdelser under 12 månader. 21-25 km/h på 30-väg. Mer än 36 km/h över skyltad hastighet. Eller mer än 26 km/h på 30-väg.
Felparkering, tomgångskörning, mobiltelefonanvändning vid bilkörning, ej använt bilälte. Första tillfället Andra tillfället Tredje tillfället > 3 tillfällen under 12 månader
Sanktion indraget inkörningstillstånd. Brev till leverantör. Leverantören får redovisa sin handlings-
plan för säkerhetsarbete gällande trafikfrågor.
Fordonsförare leverantör 1 månader indraget inkörningstillstånd + Brev till leverantören. Fordonsförare leverantör 2 månader indraget inkörningstillstånd + Brev till leverantören. Sanktion bedöms beroende på händelse. Fordonsförare leverantör minst 3 månaders indraget inkörningstillstånd. Hanteras av inköp.

Vid överträdelser där förare inte kan utpekas är fordonsägaren skyldig att utreda vem som har begått förseelsen.

OBS! - Indraget fordonstillstånd innebär att förare inte får framföra ett fordon inne på LKAB:s industriområde.

GDPR

LKAB behöver behandla leverantörsanställdas personuppgifter. Denna behandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). LKAB behandlar personuppgifter inom exempelvis:

 • Inpasseringen till LKAB:s industriområde, med intresseavvägning som grund.
 • Vid inpassering till gruva utifrån krav på säkerheten.
 • Vid ansökan om inpassering.
 • Vid drogtester på LKAB:s områden, med intresseavvägning och arbetsrätt som laglig grund.
 • Vid olika typer av intyg som exempelvis heta arbeten eller lyft, baserat på lagkrav.
 • Vid behov för att kunna fakturera leverantörer.
 • I projekt skapas t.ex. kontaktlistor, utifrån lagkrav.
 • Vid händelse av sanktioner.

Det åligger leverantören att informera sina anställda avseende LKAB:s behandling av personuppgifter och vilka system och områden som är aktuella.