Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB:s leverantörshandbok

Leverantörshandboken kan användas som ett underlag för olika intressenter men är främst riktad till leverantörens arbetsledning som är skyldig att genomföra systematisk egenkontroll för att säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med gällande lagar och regler. Det åligger även varje arbetstagare att känna till och följa dessa. På respektive arbetsplats kan lokala regler tillkomma och även dessa ska följas.

Leverantör ansvarar för att till LKAB anmäla anlitade underleverantörer i alla led och tillse att dessa följer gällande lagar och regler. Bristande efterlevnad av gällande regler kan leda till sanktioner och kontraktsförhandling. Närmare information tillhandahålls av LKAB:s Inköpsavdelning.

Projektörer och andra verksamma har även andra styrande dokument att förhålla sig till och ska efterfråga dessa av utsedd kontaktperson inom LKAB, till exempel arbetsmiljöplan och LKAB:s tekniska anvisningar.

För att säkerställa samordningsansvaret utser LKAB kontaktpersoner (hädanefter "kontaktpersoner") utifrån uppdragets omfattning. Kontaktpersonerna har till uppgift att vara behjälplig vid frågor om till exempel lokala förhållanden och risker, gemensamma diskussioner kring aktiviteter, händelser och åtgärder samt vid uppföljning av kravefterlevnad.

På samtliga arbetsställen inom LKAB finns det samordningsanslag med kontaktuppgifter till aktuell samordningsorganisation för området. Kvalitetssäkring och förvaltning av leverantörshandboken genomförs i LKAB:s Leverantörsgrupp, en partsammansatt grupp från LKAB:s olika enheter.

Den senaste versionen av leverantörshandboken innehåller uppdateringar av styckena kollektivavtal och försäkringsregler, informationssäkerhet och cybersäkerhet, GDPR, heta arbeten, elsäkerhet, hantering av spill och utsläpp, uppställningsytor och etableringar, fordonsförare, samt parkering och uppställning av fordon.

Kontakt: leverantorsgruppen@lkab.com
LKAB:s Leverantörsgrupp

Leverantörshandboken nedladdningsbar uppdaterad 1 februari 2022

Vanliga frågor och svar

 • Vad är Leverantörshandbok, Leverantörsuppförandekod och LKAB:s baskrav för leverantör?

  Leverantörshandboken Alla leverantörer som ska utföra arbete inom LKAB:s verksamheter, ska ta del av och efterleva föreskrifterna i Leverantörshandboken. Leverantörshandbokens syfte är att, på ett enkelt och tillgängligt sätt, ge en samlad bild av LKAB:s regler. Reglerna omfattar leverantörer som utför arbeten inom LKAB:s verksamheter, såväl innanför som utanför LKAB:s industriområde, om inte annat avtalats.
  Det ingår alltid i leverantörens skyldighet att känna till och följa gällande lagkrav även om dessa inte beskrivs i Leverantörshandboken.

  Leverantörsuppförandekoden tydliggör kraven inom områden som mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö, krisberedskap och brandskydd samt affärsetik och omfattar alla leverantörer. Här kan du läsa mer om Leverantörsuppförandekoden 

  LKAB:s baskrav för leverantör är en del av Leverantörsuppförandekoden och utgörs av de krav där vi har nolltolerans för samtliga våra leverantörer. Här kan du läsa mer om baskraven.

  Genom detta upplägg säkerställer vi att merparten av vår totala inköpsvolym kommer från leverantörer som utvecklar ett hållbart sätt att driva sin verksamhet.

 • Vilka krav ställs på leverantörer?

  För att utföra arbeten inom LKAB:s verksamheter är samtliga leverantörer skyldiga att följa lagkrav och gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt LKAB:s bestämmelser. Samma bestämmelser gäller för LKAB:s personal som för externa inom arbetsmiljö och hälsa.

 • Vad är viktigt att tänka på före utförande av arbete?

  1. Att riskbedömning är dokumenterad, upprättad och relevant för det arbete som ska utföras.
  2. Att all personal har rätt utbildning och tillstånd för det arbete som ska utföras.
  3. Att all personal känner till larmnummer, hur de rapporterar risker, tillbud och olycksfall samt hur de ska gå tillväga för att utrymma arbetsområdet.
  4. Att skyddsanordningar, arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning är tillgänglig, godkänd och i bra skick.

 • Vad är viktigt att tänka på under utförande av arbete?

  Att omgående via egen arbetsledning rapportera osäkra förhållanden eller ageranden som inträffar till utsedd kontaktperson, att hålla riskbedömnigen aktuell och uppdatera denna direkt om förändringar sker samt se till att utrustning anordningar underhålls och sköts på ett korrekt sätt.

 • Vad är viktigt att tänka på när arbete avslutas?

  Att återställa området till det skick det var i före arbetet påbörjades samt att se till att ingen utrustning eller material lämnats kvar.

 • Vem har arbetsmiljöansvaret för min personal när de utför arbete inom LKAB:s verksamheter?

  Det egna företaget och dess egna ledning bär alltid ansvaret över personalens arbetsmiljö, trots att arbetet utförs inom LKAB. Den som beställer in arbetet ansvarar däremot för att se till att all personal  som befinner sig inom området ej utsätts för risker som orsakas av anläggningen eller andra pågående arbeten.