Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

STYRNING OCH EFTERLEVNAD

EFTERLEVNAD AV DATASKYDDSLAGAR

Leverantören ska aldrig lämna ut personuppgifter, förutom till anställda eller samarbetspartners som har ett legitimt affärsbehov av informationen, och i så fall alltid i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

ANSVAR FÖR LEVERANTÖRSUPPFÖRANDEKODEN

Leverantören förväntas ha en tydlig organisation och ansvarsfördelning. Skriftliga rutiner ska finnas för att säkerställa implementering och fortlöpande efterlevnad av kraven i LKAB:s leverantörsuppförandekod eller likvärdiga kravställningar/riktlinjer.

AFFÄRSETIK OCH ANTI-KORRUPTION

ANTI-KORRUPTION               

Leverantören ska vidta förebyggande åtgärder mot korruption, vilket bl a innebär att leverantören ska ha en anti-korruptionspolicy eller likvärdigt styrdokument som tydligt tar avstånd från alla former av mutor, korruption, penningtvätt, intressekonflikter och skattebrott. Dokumentet ska implementeras och löpande följas upp i företaget och leverantören ska tillse att de anställda utbildas regelbundet om de interna reglerna mot korruption. Eventuella misstänkta korruptionsfall ska skyndsamt utredas och dokumenteras av leverantören. Leverantören ska även ha lämpligt system för riskanalys och kontroll av mellanhänder.

Medarbetare hos leverantören får varken erbjuda eller motta några otillbörliga förmåner i form av t ex kontanter, gåvor, tjänster, resor eller representation, i samband med uppdrag för LKAB.

INTRESSEKONFLIKTER

Leverantörer ska undvika intressekonflikter som kan äventyra leverantörens trovärdighet hos LKAB eller andra parters förtroende för LKAB.

KONKURRENSLAGSTIFTNING

Leverantörer ska respektera och följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive skyldigheten att inte utbyta kommersiellt känslig och strategisk information med konkurrenter eller att ingå konkurrenshämmande överenskommelser med någon affärspartner.

SKATTER

Samtliga legala skatter och avgifter samt eventuella royalties ska betalas och redovisas på ett transparent sätt i det land där verksamheten bedrivs. Eventuella skatteskulder gentemot myndighet ska vara reglerade.

UTBILDNING OCH INFORMATION                 

Samtliga berörda medarbetare ska utbildas i och fortlöpande informeras om sitt företags policys, styrdokument, regler och ansvar avseende affärsetik. Utbildningens innehåll ska dokumenteras och ett register över deltagare ska upprättas.

LEVERANTÖRSHANTERING

UNDERLEVERANTÖRER     

Kraven i LKAB:s leverantörsuppförandekod, eller motsvarande krav, ska förmedlas vidare av leverantören till samtliga första ledet underleverantörer. Leverantören ska försäkra sig om rätten att genomföra revisioner baserade på Leverantörsuppförandekoden eller motsvarande krav hos första ledet underleverantörer. Vid upprepade allvarliga överträdelser hos en underleverantör ska leverantören avsluta affärsrelationen med underleverantören.

INFORMATION TILL MEDARBETARNA          

Alla medarbetare hos LKAB:s leverantörer, ska informeras om innehållet i LKAB:s leverantörsuppförandekod, eller leverantörens motsvarande dokument. Innehållet ska alltid finnas tillgänglig för medarbetarna på ett språk som medarbetarna förstår.

LEVERANTÖRENS EGNA REVISIONER/KONTROLLER         

Rutiner för interna revisioner/kontroller baserade på kraven i   LKAB:s leverantörsuppförandekod, eller motsvarande krav, ska implementeras hos leverantören. Leverantören ska genomföra interna revisioner med planerat intervall och mätbara mål och en åtgärds­ och ansvarsplan ska upprättas baserat på utfallet av revisionen. Vid efterfrågan ska detta dokument tillhandahållas LKAB:s representanter.

KONTINUERLIGA FÖRBÄTTRINGAR             

Baserat på resultat av interna revisioner och andra aktiviteter ska planer för förebyggande åtgärder och kontinuerliga förbättringar tas fram och implementeras.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

STYRDOKUMENT OCH RUTINER                 

En policy eller likvärdigt styrdokument och relevanta rutiner för att förebygga och åtgärda eventuell diskriminering, trakasserier, felaktigt utnyttjande och disciplinära åtgärder ska vara implementerad och kommunicerad till samtliga medarbetare, inklusive inhyrd personal.

DISKRIMINERING              

Det får inte förekomma några former av diskriminering eller kränkning av medarbetare beroende på religion, tro, kön, havandeskap, ålder, politisk åsikt, medlemskap i fackförening, nationalitet/ etnicitet, funktionshinder, hälsa, sexuell läggning eller annat. Alla medarbetare, inklusive inhyrd personal, ska ha samma rättigheter och sociala förmåner.

BESTRAFFNINGAR               

Alla former av kroppslig bestraffning och hot om fysiskt eller psykiskt våld är strikt förbjudna. Leverantören får inte använda något offentligt varnings­ eller bestraffningssystem, inklusive löneavdrag, och alla medarbetare ska ha rätt att överklaga varningar, bestraffningar och avsked. Överklagningarna ska dokumenteras.

RESPEKT FÖR MÄNNISKOR I NÄROMRÅDET

Leverantören ska agera ansvarsfullt och med respekt gentemot människor i närområdet av sina verksamheter och respektera ursprungsbefolkningars rättigheter.

KONFLIKTMINERALER        

Konfliktmineraler är en term som används för de mineraler som kommer från områden i världen där stora interna stridigheter råder, där utvinningen av mineraler riskerar att bidra till eller att finansiera konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter. Det ska finnas en policy eller likvärdigt styrdokument och relevanta och   implementerade rutiner avseende konfliktmineralerna tenn, tantal, volfram och guld (3T+G) eller andra mineraler som klassas som konfliktmineral. De ska tydligt beskriva hur det säkerställs att OECD:s riktlinjer för företag som hanterar mineraler utvunna i konfliktområden efterlevs. Tillämpliga delar av OECD:s 5­stegs ramverk[2] för upp­ eller nedströms leverantörskedjor ska efterlevas. Detta gäller för leverantörer som på något sätt hanterar mineraler i sin verksamhet.

TVÅNGS- OCH SKULDARBETE

Alla former av modernt slaveri, tvångs­ och skuldarbete är oacceptabelt. Arbetskraft i form av fångar på fängelser får inte användas. Arbete ska ske på frivillig bas och personliga dokument och ägodelar får inte beslagtas i syfte att tvinga till arbete. Medarbetarna ska fritt få lämna arbetsplatsen efter avslutat arbetspass.

BARN OCH UNGA ARBETARE

Barnarbete

Alla former av barnarbete är oacceptabelt och dokument som intygar alla medarbetares ålder ska finnas tillgängliga. Alla former av arbete som negativt kan påverka barnets rätt till en sund uppväxt och utveckling eller hindrar barnets utbildning är barnarbete. Alla former av våld, tvång och utnyttjande av barn är oacceptabelt. En person som är yngre än 18 år betraktas som barn. Ledning och andra medarbetare i ansvarig ställning ska ha god kännedom om hur denne förväntas agera i det fall situationer med barnarbete upptäcks.

Förebyggande åtgärder

Det ska finnas dokumenterade rutiner som förebygger barnarbete i den egna verksamheten samt hos underleverantörer.

Åtgärder vid upptäckt av barnarbete

Leverantören ska ha dokumenterade rutiner för att upptäcka och omedelbart agera vid barnarbete i den egna verksamheten samt hos underleverantörer.  Om barnarbete förekommer ska barnet   omedelbart lämna arbetsplatsen och leverantören ska se till att barnet får rätt förutsättningar för sin fortsatta utveckling. LKAB ska omedelbart informeras om att barnarbete upptäckts och leverantören ska omsätta rutinen på ett ansvarsfullt och transparent sätt. Leverantören förväntas att bidra till utredning gällande vad i respektive fall som är den bästa lösningen för barnet/barnen i uppkommen situation.

Unga arbetare

Unga arbetare är minderåriga som enligt berörd lokal lagstiftning får arbeta. Leverantören ska säkerställa att anställning och arbetsuppgifter uppfyller tillämpliga lagar och att arbetsuppgifterna inte utförs nattetid, innebär risk för hälsa och säkerhet, inte är ekonomiskt utnyttjande eller hindrar skolgång.

ARBETSRÄTT OCH ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN

MEDARBETARES RÄTTIGHETER                 

Rekrytering och Uppsägning

Medarbetarna ska inte debiteras någon avgift i samband med rekryteringen samt ha sin fulla rätt att säga upp sig enligt gällande anställningsavtal utan bestraffning eller löneavdrag. Skuldsättning får inte tillämpas i syfte att binda medarbetare till anställningen.

Skyddskommitté

Det ska finnas en väl etablerad skyddskommitté eller liknande forum där medarbetarna kan bidra och därmed påverka utvecklingen avseende hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Identifierade risker och vidtagna åtgärder ska dokumenteras.

Klagomål

Det ska finnas dokumenterade rutiner för anonym hantering av klagomål gällande diskriminering, trakasserier och missförhållanden som alla medarbetare, inklusive inhyrd personal, känner till och har tillgång till (t.ex. visselblåsarsystem).

Rättighet att organisera sig

Alla medarbetare ska ha rätt att organisera sig, eller välja eller avstå från att organisera sig, i fackförening eller annan arbetstagarorganisation utan att riskera repressalier, trakasserier eller bestraffning. I länder där rätten att organisera sig är begränsad eller förbjuden får leverantören inte hindra alternativa former av oberoende medarbetarrepresentation.

Kollektiva förhandlingar

Medarbetare ska ha rätt att genomföra kollektiva förhandlingar utan att riskera repressalier, trakasserier eller bestraffning. I länder där rätten att genomföra kollektiva förhandlingar är begränsad eller förbjuden uppmuntras leverantören att stärka former av oberoende förhandlingar.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR       

Myndighetsinspektioner

Då myndighet genomfört arbetsmiljöinspektion ska resultat och åtgärdsplan, inkl. tidplan samt genomförda åtgärder dokumenteras.  

Anställningskontrakt

Samtliga anställda ska ha ett underskrivet anställningskontrakt innan anställningen börjar. Anställningskontraktet ska minst innehålla arbetsgivarens namn, medarbetarens namn och personnummer/födelsedatum, befattning, lön, arbetstider, övertidskompensation, förmåner samt uppsägningsperiod.

Lönelistor & närvaroregister

Information om löneutbetalningar och arbetad tid ska finnas dokumenterad för alla medarbetare. Informationen ska sparas i minst 24 månader och minst innefatta arbetad ordinarie tid, övertid, eventuell ackordsersättning och bonus, traktamenten, eventuella löneavdrag samt utbetald nettolön.

Övertidsarbete & ledighet

Den totala arbetstiden får inte överstiga 48 timmar per vecka och allt övertidsarbete ska vara frivilligt, dock max 12 timmar per vecka. Alla medarbetare ska ha minst en ledig dag per vecka samt semester, föräldraledighet och ledighet enligt tillämpbar lagstiftning samt lokala traditioner. Undantag från ovanstående kan endast ske efter överenskommelse med fackliga­ eller andra arbetstagarorganisationer.

Lön

Minst lagstadgad lön ska utbetalas regelbundet, minst en gång per månad. Medarbetarna ska få en löneavi, med information om arbetad ordinarie tid, övertid, eventuell ackordsersättning och bonus, traktamenten, eventuella löneavdrag samt utbetald nettolön, vid varje löneutbetalning. Vidare uppmuntras samtliga leverantörer att utbetala levnadslön till sina anställda.

Förmåner

Samtliga medarbetare ska erhålla lagstadgade förmåner som t ex sjuk­ och olycksfallsförsäkring och pension.

ARBETARBOSTÄDER           

Standard

Bostäder som tillhandahålls av arbetsgivaren ska vara säkra och av god standard. Ensamstående kvinnor och män ska erbjudas boende tillsammans med andra medarbetare av samma kön. Medarbetarna ska ha full frihet att lämna bostaden dygnet runt samt disponera en yta på minst 3,8 m2. Bostaden ska vara för­ sedd med säng eller madrass att sova på samt vara ventilerad och/eller uppvärmd baserat på lokala klimatförhållanden. Sovutrymmen ska vara låsbara både inifrån och utifrån och varje medarbetare ska ha tillgång till ett individuellt låsbart förråd för sina personliga tillhörigheter. Arbetarbostäderna bör vara utformade så att anställda kan ha barn boende hos sig eller på besök.

Städning

Alla utrymmen ska städas regelbundet och vara väl underhållna. Det ska finnas ett lämpligt antal toaletter och tvätt utrymmen som är välskötta och välutrustade. Utrymmen där mat serveras ska uppfylla lokala krav på sanitet och hygien.

Säkerhet

Det ska finnas minst två utrymningsvägar och utgångar per våning som säkerställer snabb och säker evakuering av alla medarbetare. Dessa ska vara olåsta från insidan. Brandskyddet ska uppfyllas enligt kraven i avsnitt Hälsa och Säkerhet.

HÄLSA OCH SÄKERHET

ARBETARSKYDD & SÄKERHET

Riskanalys

Riskanalys och riskreducering som omfattar hela egna verksamheten ska genomföras och dokumenteras samt uppdateras vid väsentliga förändringar av verksamheten. Förebyggande åtgärder ska genomföras där det är möjligt för att minska behovet av personlig skyddsutrustning.

Rapportering, analys & åtgärder

En rutin för rapportering, analys och åtgärder vid incidenter och olyckor ska vara implementerad med ambitionen att antalet incidenter och olyckor ska minska.

Arbetsförhållanden

Arbetsplatserna ska erbjuda goda arbetsförhållanden avseende t ex ordning och reda, hygien, ergonomi, buller, temperatur, belysning och luftkvalitet. Mätningar och utvärderingar ska dokumenteras. Toalett, tvättmöjligheter samt pausområden ska finnas lätt tillgängligt för samtliga medarbetare.

Arbetsrutiner & Utbildning

Arbetsrutiner som minimerar risk för skador och ohälsa ska vara implementerad. Medarbetare som sköter maskiner eller annan utrustning där risk för allvarliga incidenter eller olyckor föreligger ska  genomgå relevant utbildning som förnyas vid behov eller enlig gällande lagstiftning.

Samtliga nyanställda medarbetare ska få relevant utbildning om hälsa och säkerhet som del av sin introduktion. Utbildningar som genomförs ska löpande dokumenteras och innehåll ska beskrivas. Register över utbildade medarbetare ska finnas.

Maskiner & Utrustning

All maskinutrustning, fordon och annan utrustning som används i produktion och arbetsprocesser ska vara säker att använda och utrustad med nödvändig säkerhetsutrustning för att förebygga skador. Skriftliga rutiner för förebyggande underhåll ska vara implementerade och utrustningen ska inspekteras. Utrustningen ska också certifieras om gällande lagstiftning kräver det.

Säkerhetsinformation

Säkerhetsinformation, varningsskyltar och markeringar ska vara lätt att se i alla riskområden. Den skriftliga Informationen och/eller skyltar, som är på ett språk som medarbetarna förstår, ska beskriva risken och vad medarbetarna ska göra för att minimera eller undvika den.

Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning ska finnas och vara gratis för alla medarbetare som har arbetsuppgifter med potentiell risk för skada och utrustningen måste dels vara korrekt för arbetsuppgiften samt användas på rätt sätt. Områden där skyddsutrustning ska användas ska vara markerade på ett tydligt sätt t.ex. genom illustrerande skyltar.

Första hjälpen

Relevant första hjälpen utrustning ska finnas lätt tillgänglig för alla medarbetare. Utrustningen ska förvaras på tydligt markerad plats, vara olåst och innehållet ska kontrolleras och kompletteras regelbundet. Utvalda medarbetare på alla avdelningar/skift ska genomgå första hjälpen utbildning. Utbildningen ska genomföras av certifierade utbildare minst var 24:e månad. Utbildningens innehåll ska beskrivas och register över utbildade medarbetare ska finnas.

Dricksvatten

Rent dricksvatten ska finnas lättillgängligt och vara gratis för samtliga medarbetare.

Alkohol & droger

Det ska finnas en drogpolicy eller likvärdigt styrdokument med syfte att förhindra arbete under påverkan av alla former av alkohol och droger. Den ska vara implementerad och samtliga medarbetare ska ha kännedom om den. Dokumentet ska vara skrivet på ett språk som alla förstår.

Trafiksäkerhet

Det ska finnas en trafiksäkerhetspolicy eller likvärdigt styrdokument för att förebygga olyckor.. Ett handlingsprogram ska upprättas och åtgärder genomföras för att uppnå trafiksäkerhetsmålen.

KRISBEREDSKAP             

En krisplan baserad på identifierade risker ska utarbetas och implementeras. Rutiner för att förebygga och hantera krissituationer ska vara implementerad. Särskilda rutiner ska tas fram för att säkerställa kommunikation med anställdas anhöriga.

BRANDSKYDD

Dokumentation

Vid samtliga incidenter och bränder ska orsaken analyseras och förebyggande åtgärder vidtas och dokumenteras.

Kompetens

Ett relevant antal medarbetare inom varje arbetsområde ska lära sig använda brandskyddsutrustning. Utbildningen ska upprepas minst var 24:e månad och innehållet ska beskrivas och register över utbildade medarbetare ska finnas. Samtliga anställda medarbetare ska få relevant utbildning och information gällande brandsäkerhetsrutiner.

Brandskyddsutrustning

Relevant brandskyddsutrustning ska finnas inom arbetsområdet och all manuell utrustning ska vara lättillgänglig, lätt att identifiera från långt håll, väl underhållen och olåst. Utrustningens funktion ska testas, säkerställas och dokumenteras minst var 12:e månad. Godkänd utrustning ska märkas och datum för godkännandet ska framgå.

Utrymning

Markerade utrymningsvägar och utgångar för ska finnas för att säkerställa effektiv evakuering av alla medarbetare från arbetsområdet. Markeringen skall vara upplyst eller självlysande. Utrymningsvägar och utgångar får inte blockeras och dörrar ska vara olåsta inifrån och öppnas utåt. Återsamlingsplats ska finnas och vara väl skyltad och känd av alla medarbetare.

Utrymningslarm

Det ska finnas ett fungerande utrymningslarm som ger ifrån sig ett kontinuerligt ljud som kan höras av alla medarbetare inom arbetsområdet. I lokaler med hög ljudnivå ska det kompletteras med ljussignal. Larmet kan aktiveras manuellt och automatiska larm ska ha oberoende strömförsörjning så att det fungerar även vid strömavbrott.

Utrymningsövningar

Utrymningsövningar ska genomföras för alla avdelningar/skift, med så många medarbetare som möjligt, minst var 12:e månad. Ansvariga utrymningsledare ska finnas vars uppgift är att säkerställa att alla medarbetare evakuerats. Datum och tid då övningarna genomfördes ska dokumenteras och det ska även framgå vilka avdelningar/skift som deltog, tidsåtgång för evakueringen samt vilka eventuella korrigerande åtgärder som ska vidtas.

KLIMAT OCH MILJÖ

Miljölagstiftning

Leverantörer ska tillse att man följer den lagstiftning som gäller för den plats där man bedriver verksamhet och upprätthålla alla nödvändiga tillstånd och licenser samt efterleva verksamhets- och rapporteringskrav.

Cirkulär ekonomi och klimatpåverkan

Leverantörer ska sträva efter en cirkulär ekonomi. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga produkter, bör allt som man tillverkat eller köpt in användas så länge det går. När produkter är förbrukade ska de återanvändas och återvinnas i så hög grad som möjligt, om och om igen– allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt miljöavtryck.

Vid utveckling och tillverkning av produkter som säljs till LKAB ska, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, bästa möjliga design, konstruktion, material och tillverkningsteknik, ur ett hållbarhetsperspektiv, väljas. Ett system för spårbarhet på känsliga råvaror ska vara etablerat.

Utsläpp till luft

Samtliga relevanta lagar och förordningar gällande utsläpp till luft ska uppfyllas och relevanta tillstånd och testrapporter ska finnas dokumenterade.

Vatten

Det ska finnas etablerade rutiner för att mäta, följa upp och analysera vattenförbrukningen i produktionsprocesser. Mål för minskad förbrukning ska fastställas och en åtgärdsplan ska utvecklas baserat på genomförd analys.

Vatten ska renas på ett korrekt sätt inom leverantörens område eller vid extern vattenreningsanläggning som är godkänd av de lokala myndigheterna. I de fall leverantören har egen anläggning för vattenrening ska den skötas och underhållas på ett, för processen och mängden vatten, relevant sätt så att renat vatten uppfyller lokala myndigheters krav.  De medarbetare som sköter anläggningen ska ha relevant utbildning.

Utsläpp till mark och vatten

Det ska finnas etablerade rutiner för att förebygga och hantera kontamination av mark och vatten. Vid eventuell kontaminering ska   etablerade rutiner följas och omedelbara åtgärder för att minimera skadan sättas in. Incidenten ska rapporteras till relevant myndighet och hanteras enligt de direktiv som myndigheten fastslår. Vid exploatering av mark ska miljökonsekvensutredning göras, enlig gällande lagstiftning, i syfte att säkerställa att hänsyn tas till biodiversitet och övriga miljöförhållanden.

Buller

Samtliga relevanta lagar och förordningar gällande buller ska uppfyllas och relevanta tillstånd och testrapporter ska finnas dokumenterade.

Energi

Det ska finnas etablerade rutiner för att mäta, följa upp och analysera energiförbrukning avseende fordonsbränslen, el, värme och kyla. Mål för energieffektivisering ska fastställas och en åtgärdsplan ska utvecklas baserat på genomförd analys.

Avfall

Avfallshantering

Dokumenterade rutiner för sortering, lagring, transport, återvinning och deponi av olika typer av avfall ska upprättas och implementeras. Register ska kontinuerligt uppdateras med uppgifter om typ och kvantitet av avfall. Rutinerna ska även beskriva hur berörda medarbetares hälsa och säkerhet skyddas.

Medarbetare som hanterar avfall ska genomgå relevant utbildning så att kompetensnivån säkerställs. Utbildningens innehåll ska beskrivas och register över utbildade medarbetare ska finnas.

Allt avfall ska lagras, hanteras och transporteras så att mark, vatten eller luft inte kontamineras samt så att risken för antändning eller explosion minimeras. Avfall och farligt avfall ska hållas avskilt och utrymmen för sortering och lagring vara tydligt avgränsade och avfallsbehållarna ska vara tydligt uppmärkta. Sorterat avfall ska skickas till återvinning förutsatt att det finns en etablerad infrastruktur med auktoriserade aktörer på marknaden.

Samarbetspartners

De partners som används för avfallshantering ska ha de tillstånd som krävs enligt gällande lokala lagar och förordningar.

Deponi

Avfall får bara brännas eller deponeras under kontrollerade former vid av lokala myndigheter anvisad anläggning.

Kemikalier

Kemikaliehantering

Dokumenterade rutiner för inköp, lagring, hantering och användning av kemikalier samt hantering av tillbud och olycksfall med kemikalier ska etableras och implementeras.

Medarbetare som hanterar kemikalier ska genomgå relevant utbildning så att kompetensnivån säkerställs. Utbildningens innehåll ska beskrivas och register över utbildade medarbetare ska finnas.

Alla kemikalier ska lagras, hanteras och transporteras så att mark, vatten eller luft inte kontamineras samt så att risken för antändning eller explosion minimeras. Kemikalier ska förvaras i utrymmen med ett solitt golv som inte absorberar eventuellt utspillda kemikalier. Om flytande kemikalier förvaras i utrymmet ska golvet vara försett med en sarg som är tillräckligt hög för att samla upp allt innehåll i den största kemikaliebehållaren. Förvaras kemikalier i underjordisk tank ska den övervakas så att eventuellt läckage förebyggs och upptäcks tidigt.

Alla kemikalier som används ska dokumenteras i ett register som kontinuerligt uppdateras. Uppgifter om kemikaliernas namn, användningsområde samt referens till materialsäkerhetsdatablad ska finnas. Materialsäkerhetsdatablad ska finnas till gängliga på språk som berörda medarbetare förstår.

Alla kemikaliebehållare ska ha märkning där innehållet och risker framgår på ett för medarbetarna tydligt sätt.