Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Efterlevnad av lagkrav

Det ska finnas rutiner som säkerställer att tillämpliga lagar, regler och förordningar för verksamheten efterlevs. Leverantören ska följa alla tillämpliga lagar, regler, förordningar och internationella riktlinjer i de länder där de bedriver sin verksamhet. Detta innefattar alla delar av denna leverantörsuppförandekod.

Tvångs- och skuldarbete                      

Alla former av modernt slaveri, tvångs­ och skuldarbete, ofrivilligt fängelsearbete eller arbete som utförs under hot om straff eller tvång är oacceptabelt. Arbete ska ske på frivillig bas och personliga dokument och ägodelar får inte beslagtagas i syfte att tvinga till arbete.

Barnarbete

Alla former av barnarbete är oacceptabelt och dokument som intygar alla medarbetares ålder ska finnas tillgängliga. Alla former av arbete som negativt kan påverka barnets rätt till en sund uppväxt och utveckling eller hindrar barnets utbildning är barnarbete. Alla former av våld, tvång och utnyttjande av barn är oacceptabelt. En person som är yngre än 18 år betraktas som barn, enligt definition i FN:s barnkonvention.

Lön och arbetstider

Som ett minimum ska lagstadgade löner betalas och gällande arbetstidslagstiftning ska följas. Vidare uppmuntrar LKAB samtliga leverantörer att utbetala levnadslön till sina anställda.  Utbetalda löner och arbetad tid ska dokumenteras i ett transparent system och omfatta alla medarbetare.

Arbetarskydd

Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att allvarliga skador eller incidenter förebyggs på ett systematiskt sätt.

Olycksfallsförsäkring

Samtliga medarbetare ska ha en olycksfallsförsäkring som täcker sjukvård för arbetsrelaterade skador och kompensation vid invaliditet orsakad av arbetsrelaterad olycka.

Klimat och miljö

Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att allvarliga utsläpp till mark, vatten eller luft förebyggs på ett systematiskt sätt. Detta åtagande har stor påverkan på kommande generationers rätt att växa upp i friska miljöer i framtiden.

Affärsetik och anti-korruption            

Korruption och mutor i alla former är oacceptabelt. Dokument får inte manipuleras. Lagstadgade skatter ska betalas. Eventuella skatteskulder gentemot myndighet ska vara reglerade. LKAB förväntar sig att dess leverantörer bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande nationell och internationell lagstiftning samt följer internationellt överenskomna affärsetiska regler.

Leverantörer får inte delta i eller tolerera någon form av korruption, mutor, utpressning eller förskingring. Leverantörer får inte erbjuda eller acceptera några förmåner eller något annat för att få någon otillbörlig eller olämplig fördel. Sådana olämpliga förmåner kan bestå av kontanter, gåvor, nöjesresor eller förmåner av annan natur.