Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Leverantörsuppförandekod

LKAB-Koncernen [1] (här efter benämnt LKAB) har en tydlig hållning vad gäller affärsintegritet och vi följer de internationella riktlinjerna definierade av; FN:s Global Compacts 10 principer, Childrens Rights and Business Principles (CRBP), OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt FN:s globala hållbarhetsmål även kända som Agenda 2030. LKAB uppmuntrar sina leverantörer att implementera dessa riktlinjer i sin egen verksamhet och värdekedja. Vi fördömer alla former av korruption och bedrägeri och kräver öppenhet, integritet och ärlighet i alla delar av vår affärsverksamhet, i alla länder. På samma sätt tar vi ett tydligt avstånd från barnarbete, tvångsarbete och arbetsförhållanden som kan ses som skadliga, kränkande eller direkt farliga. Vidare är klimat och miljö ett område som denna leverantörsuppförandekod berör.

LKAB vill utgöra ett internationellt föredöme inom hållbar utveckling och ska bedriva en verksamhet som möjliggör en långsiktig samhällsutveckling som skapar värde för kommande generationer och genererar välstånd.

LKAB vill bygga upp leverantörsrelationer som är till ömsesidig nytta och som utgår från gemensamma värderingar och förväntningar på hur vi ska uppträda. Vi ser gärna att våra leverantörer deltar i en konstruktiv, transparent och utvecklande dialog med oss om förbättringar och om hur vi tillsammans kan bidra till att vara föredömen inom hållbarhet. En del av detta utvecklingsarbete är kopplat till hållbarhetsrevisioner.

KRAVUPPFYLLNAD OCH IMPLEMENTERING

Denna Leverantörsuppförandekod gäller alla varu- och tjänsteleverantörer som samarbetar med LKAB på avtalsbasis, samt deras medarbetare. Leverantörsuppförandekoden är inte framtagen för att tillämpas på enstaka och mindre engångsbetalningar, såsom taxiresor, restaurangmåltider, köp av tågbiljetter eller liknande.

Med samlingsbegreppet ”leverantörer” avser vi i denna Leverantörsuppförandekod alla typer av leverantörer, såsom entreprenörer, leverantörer, underleverantörer, underentreprenörer, konsulter och agenter. Som leverantör ansvarar du för samtliga aktörer i din egen leverantörskedja. LKAB:s leverantörer, inklusive dess underleverantörer, ska alltid uppfylla relevant lagstiftning, regler och förordningar i det länder de bedriver sin verksamhet.

Leverantörsuppförandekoden består av två delar, baskrav samt övriga fördjupade krav.

Baskraven ska uppfyllas av samtliga leverantörer från första leverans av vara eller tjänst.

De övriga fördjupade kraven beskriver dels en fördjupning av de områden som Baskraven berör samt ytterligare kravområden. Leverantör som genomgått revision upprättar en handlingsplan för de aktiviteter som behöver genomföras för att uppfylla de fördjupade kraven samt när det senast i tiden ska vara klart, detta i samråd med LKAB. LKAB förväntar sig dock att samtliga leverantörer strävar efter att uppfylla de övriga fördjupade kraven.

REVISION

LKAB förbehåller sig rätten att på plats hos leverantören följa upp och revidera leverantörens efterlevnad av LKAB:s Leverantörsuppförandekod eller motsvarande krav. Revisionen sker i en utvecklande anda i syfte att tillsammans kunna vidareutveckla hållbarhetsarbetet. Leverantören förväntas bidra till revisionen genom ett transparent agerande. Revisionen består av granskning av dokument och processer samt hur implementering sker i praktiken. All information vid revision behandlas konfidentiellt.

På samma sätt väntas LKAB:s leverantörer utvärdera sin egen leverantörskedja för att säkerställa att kraven i LKAB:s Leverantörsuppförandekod eller motsvarande krav uppfylls.  Om avvikelser konstateras hos LKAB:s leverantör eller i dennes leverantörskedja ska detta åtgärdas snarast och utan merkostnader för LKAB. Om Leverantören gör sig skyldig till allvarliga avvikelser eller vid upprepade tillfällen visar ovilja att göra förbättringar kan det komma att äventyra Leverantörens affärsrelation med LKAB. Revisioner upphäver eller begränsar inte leverantörens skyldigheter eller ansvar gentemot LKAB.

VISSELBLÅSARSYSTEMET SPEAKUP

För att LKAB i tid ska få kännedom om och kunna åtgärda förhållanden, arbetssätt och händelser som strider mot vår uppförandekod, policyer, lagar, regler och riktlinjer och som riskerar att skada företaget, vår personal eller någon utomstående uppmanas alla att meddela misstänkta brott till LKAB.

För mer information om SpeakUp och hur du kan rapportera, följ denna länk.

REFERENSER

Barnrättsprinicperna:

https://crb.savethechildren.se/principleshttps://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/5717.pdf

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.16.pdf

FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/   

FN:s Barnkonvention:

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

FN:s Global Compact

www.unglobalcompact.com

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

FN:s mål för hållbar utveckling

http://www.un.org/sustainabledevelopment/

Förenta nationernas konvention mot korruption

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html

International Labour Organization (ILO):

http://www.ilo.org

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm

ISO 26000:

https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html         

ISO 45001:

https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html

ISO14001:

http://www.iso.org/iso/iso14000

Levnadslön:

https://www.globallivingwage.org/about/what-is-a-living-wage/

OECD due diligence vägledning för ansvarsfulla leveranskedjor av mineraler från konfliktdrabbade och högriskområden:

https://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf

OECD:s riktlinjer för multinationella företag:

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf

OHSAS 18001:

http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/

Riodeklarationen, Agenda 21

www.unep.org

Socialt ansvar 8000:

www.sa-intl.org/

The global goals – Agenda 2030

https://www.globalgoals.org/

UK Modern Slavery Act:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/pdfs/ukpga_20150030_en.pdf

UN National Human Rights Action plans

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx

[1] LKAB-koncernen innebär LKAB:s moderbolag samt alla dotterbolag.

[2] Se länk till OECD:s 5-stegs ramverk i referenslistan

Vanliga frågor och svar

 • Vad är Leverantörshandbok, Leverantörsuppförandekod och LKAB:s baskrav för leverantör?

  Leverantörshandboken Alla leverantörer som ska utföra arbete inom LKAB:s verksamheter, ska ta del av och efterleva föreskrifterna i Leverantörshandboken. Leverantörshandbokens syfte är att, på ett enkelt och tillgängligt sätt, ge en samlad bild av LKAB:s regler. Reglerna omfattar leverantörer som utför arbeten inom LKAB:s verksamheter, såväl innanför som utanför LKAB:s industriområde, om inte annat avtalats.
  Det ingår alltid i leverantörens skyldighet att känna till och följa gällande lagkrav även om dessa inte beskrivs i Leverantörshandboken.

  Leverantörsuppförandekoden tydliggör kraven inom områden som mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö, krisberedskap och brandskydd samt affärsetik och omfattar alla leverantörer. Här kan du läsa mer om Leverantörsuppförandekoden 

  LKAB:s baskrav för leverantör är en del av Leverantörsuppförandekoden och utgörs av de krav där vi har nolltolerans för samtliga våra leverantörer. Här kan du läsa mer om baskraven.

  Genom detta upplägg säkerställer vi att merparten av vår totala inköpsvolym kommer från leverantörer som utvecklar ett hållbart sätt att driva sin verksamhet.

 • Vad förväntar sig LKAB av sina leverantörer?

  Alla leverantörer av varor och tjänster måste godkänna LKAB:s baskrav för leverantörer. Vi förväntar oss också att våra leverantörer delar våra värderingar gällande hållbarhet och har ambitionen att ligga i framkant avseende dessa frågor. Läs mer om LKAB:s baskrav här.

 • Hur säkerställer LKAB att hållbarhetskraven uppfylls?

  Alla leverantörer bedöms och kategoriseras utifrån givna kriterier. Utifrån riskbedömningen väljs de leverantörer ut som sedan får göra en självdeklaration. LKAB gör också leverantörsbesök och vidare uppföljning.