Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Uppförandekod för leverantörer

LKAB har en tydlig hållning vad gäller affärsintegritet och vi följer de internationella riktlinjerna definierade av; Global Compacts 10 principer, UNICEFs "Childrens Rights and Business Principles", OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Vi fördömer alla former av korruption och bedrägeri och kräver öppenhet, integritet och ärlighet i alla delar av vår affärsverksamhet, i alla länder. På samma sätt tar vi ett tydligt avstånd från barnarbete, tvångsarbete och arbetsförhållanden som kan ses som skadliga, kränkande eller direkt farliga.

LKAB vill utgöra ett internationellt föredöme i gruvbranschen när det gäller etik, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald och ska bedriva en verksamhet som möjliggör en hållbar samhällsutveckling och genererar välstånd. För att uppfylla detta måste vi och våra leverantörer ligga i framkant i dessa frågor.

LKAB gör en sammantagen bedömning utifrån fastställda hållbarhetskriterier och väljer ut vissa leverantörer för ett fördjupat gemensamt utvecklingsarbete med utgångspunkt i LKAB:s leverantörsuppförandekod.

Leverantörsuppförandekoden i sin helhet finner du under Relaterade dokument längst ner på sidan.

Vanliga frågor och svar

 • Vad är Leverantörshandbok, Leverantörsuppförandekod och LKAB:s baskrav för leverantör?

  Leverantörshandboken Alla leverantörer som ska utföra arbete inom LKAB:s verksamheter, ska ta del av och efterleva föreskrifterna i Leverantörshandboken. Leverantörshandbokens syfte är att, på ett enkelt och tillgängligt sätt, ge en samlad bild av LKAB:s regler. Reglerna omfattar leverantörer som utför arbeten inom LKAB:s verksamheter, såväl innanför som utanför LKAB:s industriområde, om inte annat avtalats.
  Det ingår alltid i leverantörens skyldighet att känna till och följa gällande lagkrav även om dessa inte beskrivs i Leverantörshandboken.

  Leverantörsuppförandekoden tydliggör kraven inom områden som mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö, krisberedskap och brandskydd samt affärsetik och omfattar alla leverantörer. Här kan du läsa mer om Leverantörsuppförandekoden 

  LKAB:s baskrav för leverantör är en del av Leverantörsuppförandekoden och utgörs av de krav där vi har nolltolerans för samtliga våra leverantörer. Här kan du läsa mer om baskraven.

  Genom detta upplägg säkerställer vi att merparten av vår totala inköpsvolym kommer från leverantörer som utvecklar ett hållbart sätt att driva sin verksamhet.

 • Vad förväntar sig LKAB av sina leverantörer?

  Alla leverantörer av varor och tjänster måste godkänna LKAB:s baskrav för leverantörer. Vi förväntar oss också att våra leverantörer delar våra värderingar gällande hållbarhet och har ambitionen att ligga i framkant avseende dessa frågor. Läs mer om LKAB:s baskrav här.

 • Hur säkerställer LKAB att hållbarhetskraven uppfylls?

  Alla leverantörer bedöms och kategoriseras utifrån givna kriterier. Utifrån riskbedömningen väljs de leverantörer ut som sedan får göra en självdeklaration. LKAB gör också leverantörsbesök och vidare uppföljning.