Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Baskrav för leverantörer

Baskraven är en del av vår Leverantörsuppförandekod. Det finns inga undantag till godkännandet av LKAB:s baskrav. Dessa krav gäller för både befintliga leverantörer samt nya, potentiella, leverantörer.

Baskraven behandlar åtta områden som ska uppfyllas av samtliga leverantörer till LKAB. Baskraven ska efterlevas vid våra leverantörers egna anläggningar, samt under arbete som utförs inom, eller till, LKAB:s verksamheter. Genom att proaktivt arbeta igenom dessa områden och säkerställa att kraven uppfylls, tas viktiga steg för att utveckla verksamheten, reducera risker och stärka både leverantörens och LKAB:s varumärken.

LKAB:s åtta Baskrav för leverantörer:

LKAB:s leverantörer ska alltid agera i enlighet med de högst ställda kraven i relevant lagstiftning.

1. Lagkrav
Det ska finnas rutiner som säkerställer att tillämpliga lagar och förordningar för verksamheten efterlevs. Detta innefattar alla delar av denna uppförandekod gällande baskrav för leverantör.

2. Tvångs- och skuldarbete
Alla former av tvångs- och skuldarbete är oacceptabelt. Arbete ska ske på frivillig bas och personliga dokument och ägodelar får inte beslagtas i syfte att tvinga till arbete.

3. Barnarbete
Alla former av barnarbete är oacceptabelt. Alla former av arbete som negativt kan påverka barnets rätt till en sund uppväxt och utveckling eller hindrar barnets utbildning är barnarbete. Alla former av våld, tvång och utnyttjande av barn är oacceptabelt. En person som är yngre än 15 år betraktas som barn om inte den lokala lagstiftningen har definierat en högre ålder för att få arbeta eller för obligatorisk skolgång. Dokument som intygar alla medarbetares ålder ska finnas tillgängliga.

4. Lön och arbetstider
Som ett minimum ska lagstadgade löner betalas och gällande arbetstidslagstiftning ska följas. Utbetalda löner och arbetad tid ska dokumenteras i ett transparent system och omfatta alla medarbetare.

5. Arbetarskydd
Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att allvarliga skador eller incidenter förebyggs på ett systematiskt sätt.

6. Olycksfallsförsäkring
Samtliga medarbetare ska ha en olycksfallsförsäkring som täcker sjukvård för arbetsrelaterade skador och kompensation vid invaliditet orsakad av arbetsrelaterad olycka.

7. Miljö
Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att allvarliga utsläpp till mark, vatten eller luft förebyggs på ett systematiskt sätt.

8. Affärsetik
Korruption och mutor i alla former är oacceptabelt. Dokument får inte manipuleras. Lagstadgade skatter ska betalas. Eventuella skatteskulder gentemot myndighet ska vara reglerade.

Eftersom det är av största vikt att våra leverantörer efterlever LKAB:s baskrav förbehåller vi oss rätten att initiera affärskonsekvenser och avsluta affärsrelationen om någon leverantör inte följer kravställningen.

Godkänn LKAB:s baskrav i LKAB:s leverantörsportal.