Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Person står i en hörsal och föreläser
2011 års nobelpristagare i kemi, Dan Shechtman föreläser för elever, inbjuden av LKAB Akademi.

Genom stiftelsen LKAB Akademi stöttar vi utvecklingsprojekt inom matematik, teknik och naturvetenskap, från förskola till gymnasium, samt gymnasiala utvecklingsprojekt inom övriga utbildningsområden.

LKAB Akademi finansierar bland annat ett tvärvetenskapligt projekt där forskare vid Luleå tekniska universitet ska utveckla en modell med målsättningen att inspirera fler unga i Malmfälten att söka vidareutbildning.

Inom ramen för LKAB Akademi finns möjlighet för skolor i Malmfälten att ansöka om pengar för pedagogiska utvecklingsprojekt- och aktiviteter. Projekten ska syfta till en kompetensutveckling eller pedagogisk utveckling för lärare och/eller elever och aktiviteten ska också bidra till den totala utvecklingen för skolorna i Malmfälten.

Sponsring till föreningar och företag omfattas inte av LKAB Akademi.

Att ansöka om finansiering

För förskolor och grundskolor ska ansökningarna syfta till att stärka intresset för teknik, matematik och naturvetenskap hos barn och ungdomar. Alla förskolor och skolor kan ansöka om bidrag från LKAB Akademi. Även barn- och utbildningsförvaltningarna kan ansöka om bidrag för övergripande projekt och insatser. Så väl elever, pedagogisk personal som skolledare kan lämna in ansökningar. Viktigt är att ansökningarna kommer från verksamheterna och är väl förankrade.

Ansökningarna ska inte avse ordinarie löpande verksamhet men kan avse utveckling eller ökning av verksamhet och inslag i verksamheten som redan förekommer. I alla ansökningar om olika aktiviteter ska elever, i möjligaste mån, ha varit delaktiga i idén som aktiviteten ansökan gäller. Hur detta har genomförts ska anges i ansökan.

Godkänn ansökan internt innan den skickas till LKAB

Alla ansökningar ska innan de skickas in till LKAB ha godkänts internt inom skolan/ förskolan av närmast ansvarig. Elevinitiativ godkänns av lärare, lärarinitiativ godkänns av rektor, ledningsinitiativ godkänns av skolchef. Enklast görs detta genom att ansökan skickas per e-post till den som ska godkänna som sedan skickar vidare ansökan till LKAB.

Ung Företagsamhet

Då LKAB är en av sponsorerna till UF-verksamheten i Norrbotten kan enskilda UF-företag inte få sponsorbidrag från LKAB Akademi. LKAB sitter i juryn som bedömer UF-företagen och kan därför inte gå in och stötta enskilda företag eftersom det blir en form av jävssituation.

Det stöd som går till UF-verksamheten från LKAB ges istället på övergripande nivå.

Detta ska ingå i ansökan till LKAB Akademi

1. Aktivitetsbeskrivning – Vad ska göras? Tydliga mäbara aktiviteter.
2. Syfte – Varför denna aktivitet?
3. Mål – Vad ska uppnås?
4. Deltagare målgrupp – Antal barn/elever, antal lärare/pedagogisk personal, antal övriga.
5. Kostnader – Tydligt angivet vad sökt belopp ska användas till – specificerat.
6. Start-slut – Tidsramar
7. Återkoppling – Hur ska fler få ta del av den här aktiviteten? Hur ska deltagarna dela med sig av erfarenheten till andra?
8. Elevdelaktighet – På vilket sätt har elever deltagit i framtagandet av förslaget?
9. Alternativa lösningar – Hur kan man göra på annat sätt för att nå samma mål?
10. Ansvarig – Vem ansvarar för genomförande och uppföljning/fortsättning?
11. Projektnamn – Ansökan ska innehålla ett kort projektnamn som ska följa ansökan i alla led.

 

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor gällande ansökningsförfarande eller inriktning inom LKAB Akademi.