Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Renbetesmark på gamla gruv-/täktområden i samband med efterbehandling

Syftet med examensarbeten är att undersöka hur man skulle kunna gå tillväga för att efterbehandla gruvområden så att de kan utvecklas till att bli bra renbetesmarker. LKAB har verksamheter i Norrbotten och det är viktigt att rapporten utgår ifrån ett lokalt perspektiv (Kiruna, Svappavaara, Masugnsbyn samt Gällivare/Malmberget)

Bakgrund och beskrivning av frågeställning

LKAB:s gruvverksamheter påverkar rennäringen både direkt och indirekt. En av de direkta konsekvenserna av en gruvetablering är att man tar stora ytor mark i anspråk som tidigare har använts för renbete. Detta på grund av att gruvverksamheten behöver ytor för till exempel gruvan, industriområdet och deponier (sidobergsupplag och sandmagasin). Sista steget i en gruvas livscykel är efterbehandlingen av den ianspråktagna marken och här finns en möjlighet att påverka den framtida utvecklingen.

LKAB har konceptuella efterbehandlingsplaner för alla sina gruvverksamheter som beskriver hur områdena ska efterbehandlas för att området ska vara säkert för människor hälsa och miljön efter att verksamheten har avvecklats. Utöver dessa planer finns även interna riktlinjer för markanvändning där LKAB säger att man ska efterbehandla med en ekologisk inriktning och skapa mervärde. En av de viktiga målbilderna LKAB har för efterbehandlade områden är att de ska återgå till att vara renbetesmark.

LKAB önskar en rapport som beskriver hur man skulle kunna gå tillväga för att efterbehandla gruvområden så att de kan utvecklas till att bli bra renbetesmarker. LKAB har verksamheter i Norrbotten och det är viktigt att rapporten utgår ifrån ett lokalt perspektiv (Kiruna, Svappavaara, Masugnsbyn samt Gällivare/Malmberget)

Projektidé

Examensarbetets inriktning kan till viss del styras utifrån studentens utbildning men ska förslagsvis innehålla:

  • Vilka födoval har renarna? Samebyarna har främst sitt vinterbete i närheten av LKAB:s verksamheter marklavar/renlavar är definitivt en viktig del av detta då det visat sig vara svårt att etablera dessa arter.
  • Vilka betingelser kräver dessa arter (ljus, fuktighet, pH, konkurrens, väderstreck, jordmån, näringskrav, tillgänglighet. etc)
  • Kartläggning av utförda försök (gärna där man gjort bra uppföljningar) inom gruvnäringen, men även andra näringar
  • Vad är viktigt att tänka på när man ska efterbehandla områden med inriktning mot renbete? Bör även ha med ekonomisk rimlighet i denna process.

Omfattning och utbildningskrav

Examensarbetet kan utföras av en person och motsvara 15-30 hp beroende på omfattningen.

Examensarbetet utförs lämpligen som del av högskoleutbildning med naturvetenskaplig inriktning inom miljö, biologi, naturgeografi eller liknande.

Tid för genomförande

Arbetet bör genomföras under 2018 helst med start under vårterminen.

Kontakt

För anmälan om intresse och/eller för mer information om arbetet vänligen kontakta: 
Camilla Esberg, projektledare miljö. Tel: 0980-535 73.
E-post: camilla.esberg@lkab.com