Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Mätmetodik och damningssimulering för damningsanalys av masugnspellets

Syftet med detta examensarbete är att ge LKAB ett bättre underlag och kunskap i mätmetoder för kvantifiering av damning och metodik för simulering av damning.

Bakgrund

Vid hantering av masugnspellets ger friktion i ytorna mellan pelletar och pellet/förvaringsutrymmen, samt fall från höga höjder i silos upphov till en ökad mängd små partiklar i leveranser. Vid lastning och lossning av produkten frigörs damm som via vinden sprids och förorenar miljön i logistikkedjan exempelvis runt hamnar och verk. I hamnarna är mängden avgiven stoft ett problem för personal samt boende i närheten då partikelkoncentrationen i luften kan utgöra hälsorisker och nedsmutsning.

Projektidé

Syftet med detta examensarbetet är att ge LKAB ett bättre underlag och kunskap i mätmetoder för kvantifiering av damning och metodik för simulering av damning.

Mål

Målet med examensarbetet är att utveckla ett arbetssätt och mätmetoder/verktyg för kvantifiering av olika produkters damningsbenägenhet under laboratorietester.

Beskrivning

  • Inledande litteraturstudie (state-of-the-art) av befintliga metoder/verktyg
  • I laboratorium genomföra försök att simulera generering av damm med laboratorieutrustning(cementtrumma, schakt, trommel)
  • Utveckla, testa och utvärdera mätmetoder för analys av damning
  • Utvärdera mätmetoder samt försök
  • Föreslå konceptuellt arbetssätt innehållande kombination av mätmetoder/verktyg
  • Samarbete med annat examensarbete gällande coating av masugnspellets kommer att ingå

Omfattning

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och utförs av en person. Preliminärt startdatum januari 2018.

Plats/ort

Examensarbetet kan inledningsvis genomföras på LKAB i Luleå, men vid studier i laboratorium krävs vistelse vid LKAB Malmberget.

Krav

  • Goda kunskaper i svenska (tal och skrift) samt B-körkort

Kontaktpersoner

Luleå, Björn Backe Tel +46 (0)920 380 52
Malmberget, Elena Larsson Tel +46 (0)970 761 18
Övriga frågor - Lars Gavelin Tel +46 (0)980 713 37