Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Inom LKAB har slurrycoating av vissa produkter visat sig minska dess damningsbenägenhet. Syftet med detta examensarbete är att undersöka nya och befintliga metoder för coating av pellets, samt utveckla och föreslå lämplig coatingmetod, material och ämnen som leder till att ett lägre utsläpp av stoft vid hantering uppnås.

Bakgrund

Vid hantering av masugnspellets ger friktion i ytorna mellan pelletar och pellet/förvaringsutrymmen, samt fall från höga höjder i silos upphov till en ökad mängd små partiklar i leveranser. Vid lastning och lossning av produkten frigörs damm som via vinden sprids och förorenar miljön i logistikkedjan exempelvis runt hamnar och verk. I hamnarna är mängden avgiven stoft ett problem för personal samt boende i närheten då partikelkoncentrationen i luften kan utgöra hälsorisker och nedsmutsning. En vanlig metod för att binda dammet är att bespruta/begjuta produkten med vatten vid utlastning, men vid lastning av varma pellets är denna metod otillräcklig då vattnet förångas och bär med sig partiklarna.

Projektidé

Inom LKAB har slurrycoating av vissa produkter visat sig minska dess damningsbenägenhet. Syftet med detta examensarbete är att undersöka nya och befintliga metoder för coating av pellets, samt utveckla och föreslå lämplig coatingmetod, material och ämnen som leder till att ett lägre utsläpp av stoft vid hantering uppnås.

Mål

Målet med examensarbetet är att sammanställa och föreslå lämpliga metoder och material för coating av masugnspellets samt genomföra coatingförsök och utvärdera coatingeffekt på pelletsegenskaper

Beskrivning

  • Litteraturstudie av nya/befintliga metoder för coating, samt studie och sammanställning av tidigare arbeten inom LKAB gällande coating
  • Utveckla och/eller föreslå lämplig coatingmetod samt genomföra coatingförsök på masugnpellet i laboratorium
  • Studera, analysera och utvärdera både coatingförsökets produktpåverkan med avseende på bland annat damningsbenägenhet och vidhäftningsförmåga, och eventuell miljöpåverkan
  • Samarbete med annat examensarbete gällande damning kommer att ingå

Omfattning

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och utförs av en person. Preliminärt startdatum januari 2018.

Plats/ort

Examensarbetet kan inledningsvis genomföras på LKAB i Luleå, men vid studier i laboratorium krävs vistelse vid LKAB i Malmberget.

Krav

  • Goda kunskaper i svenska (tal och skrift) samt B-körkort

Kontaktpersoner

Luleå, Björn Backe Tel +46 (0)920 380 52
Malmberget, Elena Larsson Tel +46 (0)970 761 18
Övriga frågor: Lars Gavelin Tel +46 (0)980 713 37