Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

Just nu söker vi dig som vill göra ditt examensarbete om: "Bakgrundshalter av uran och zink i avrinningsområdena till sjö/bäck-systemen Rakkuri och Rautas i anslutning till LKAB:s verksamhet i Kiruna."

Projektidé
LKAB påverkar vattensystemet Rakkuri genom bräddning av överskottsvatten från länshållning av underjordsgruvan i Kiirunavaara och överskott av processvatten från anriknings -och pelletsverk. Rautassytemet berörs indirekt genom att läckagevatten från dammsystem och sidobergsdeponier når bäcksystemet.

Havs- och vattenmyndigheten tog 2015 fram bedömningsgrunder för särskilda förorenande ämnen (SFÄ) i inlandsytvatten, se HVMFS 2015:4. För zink, uran och arsenik får hänsyn tas till den naturliga bakgrundsnivån när halterna jämförs mot bedömningsgrunderna.

Området runt Kiruna är geologiskt komplext, med både sulfid- och järnmalmsmineraliseringar nära inpå varandra men kopplade till olika typer av berggrund. LKAB ser ett behov att utreda bakgrundshalter av uran och zink för att på ett korrekt sätt utföra påverkansbedömningar för SFÄ-ämnena.

Examensarbetet bör bestå av följande delar:

  • Teori- och litteraturdel som berör hur bakgrundshalter tas fram och fakta om den lokala berg- och jordartsgeologin
  • Framtagande av metod och provtagningsplan
  • Provtagning i fält under fältsäsongen 2017
  • Dataanalys och förslag till bakgrundshalter

LKAB ser gärna en färdig rapport under hösten 2017.

Din bagrund
Examensarbetet passar dig som läser en naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot miljö, limnologi, geologi, naturgeografi eller liknande. Examensarbetet kan anpassas till både kandidat- och masternivå. Det är viktigt att vi tillsammans tydligt avgränsar arbetet och att studenten tar fram en genomarbetad projektplan innan arbetet påbörjas.

LKAB kommer att bistå med handledare under arbetets gång och resekostnader i samband med fältprovtagning.

Ansökan
Skicka cv och personligt brev tillsammans med en kort beskrivning av din utbildning till liselotte.olausson@lkab.com. Vi behöver din ansökan innan den 21 maj.