Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB strävar efter att bli ett av de mest hållbara gruvföretagen i världen. För att stötta denna målsättning har vi definierat ett antal hållbarhetsmål på koncernnivå fram till år 2021. Målen och resultaten återfinns nedan.

Ekonomisk hållbarhet

LKAB behöver vara finansiellt starkt för att vara ett innovativt och ansvarstagande företag som bidrar till välstånd.

Avkastning på eget kapital ska överstiga 12 procent över en konjunkturcykel.
Resultat: 14,4% (Neg.)

Nettoskuldsättningsgrad ska vara 0-30 procent.
Resultat: -6,6% (20,7%).

Ordinarie utdelning ska uppgå till 40-60 procent av årets vinst.
Resultat: 60% (0).

Kommentar: LKAB:s lönsamhet, skuldsättning och utdelningsförmåga har under 2017 påverkats positivt av det stärkta resultatet och kassaflödet.

Social hållbarhet

LKAB ska vara en säker och attraktiv arbetsplats, samt utöva ett positivt inflytande på våra affärspartners och vår närmiljö.

Olycksfall med frånvaro ska minska till frekvensen 3,5 per miljon arbetstimmar till år 2021.
Resultat: 6,7 (6,9) olyckor med frånvaro per miljon arbetstimmar.

Andelen kvinnor och kvinnliga chefer i LKAB ska år 2021 uppgå till minst 25 procent.
Resultat: 21,1 (20,6) procent kvinnor i LKAB. 22,2 (19,5) procent kvinnliga chefer.

Det ska finnas en väl fungerande dialog med intressenter och LKAB:s uppförandekod ska efterlevas.
Resultat: 83% har gått utbildningen, dialog enligt plan (n/a).

Kommentar: För 2017 inkluderas även entreprenörers skador i statistiken. Vanligaste skadan är finger, fot och fotledsskador. För att minska olycksfallsfrekvensen ligger fokus på operational excellence och Säkerheten först. Andelen kvinnor och kvinnliga chefer har fortsatt att öka under året. Översättningarna av den interaktiva utbildningen av upförandekoden blev försenade till slutet av 2017 och således har målet om att 95 procent av medarbetarna ska ha genomfört utbildningen förskjutits.

Miljömässig hållbarhet

LKAB ska vara ett av de mest resurs- och miljöeffektiva gruvföretagen i världen.

Utsläpp av koldioxid ska minska med minst 12 procent per ton färdig produkt till år 2021 jämfört med 2015. Samtidigt ska utsläppen av kväve till luft (NOx) minska.
Resultat: Utsläpp av koldioxid uppgick till 27,4 kg/ton (26,0) och utsläpp av kväve till luft minskade med 150 g/ton.

Energiintensiteten (kWh per ton färdig produkt) ska minska med minst 17 procent till år 2021 jämfört med 2015.
Resultat: Energiintensiteten uppgick till 164 kWh per ton färdig produkt (158).

Utsläpp av kväve till vatten ska minska med minst 20 procent per ton färdig produkt till år 2021 jämfört med 2015.
Resultat: 22 g/ton (18,6).

Utsläpp av stoft till luft från reningsanläggning ska minska med minst 40 procent till 2021 jämfört med 2015, räknat som snitt för alla anläggningar.
Resultat: Utsläpp av stoft till luft uppgick till 9,12 mg/m3 ntg (21). 

Kommentar: Under året har fokus legat på utvecklingsarbete inom miljö. Uppdateringen av vattenbalanser innebär att noggrannheten gällande bland annat bräddade mängder vatten har förbättrats, samt att möjligheter att modellera effekter av skyddsåtgärder och förutse framtida utsläpp av exempelvis kväve har ökat. De förbättringsåtgärder verksamheterna genomfört på dammutsugningsanläggningar har gett resultat och uppföljningen av målet för stoft visar att målvärdet för 2021 har nåtts under 2017.Ökad rågodsmängd från Leveäniemi och då delar av produktionsanläggningarna inte uppnått planerade produktionsnivåer har lett till en ökning av energiintensiteten samt specifika koldioxidemissioner jämfört med 2016. Detta trots ökade produktionsnivåer.

(Resultaten från år 2017, resultat från år 2016 inom parentes).

Mer information hittar du i års- och hållbarhetsredovisningen.