Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

LKAB strävar efter att bli ett av de mest hållbara gruvföretagen i världen. För att stötta denna målsättning har vi definierat ett antal hållbarhetsmål på koncernnivå fram till år 2021. Målen och resultaten återfinns nedan.

Ekonomisk hållbarhet

LKAB behöver vara finansiellt starkt för att vara ett innovativt och ansvarstagande företag som bidrar till välstånd.

Avkastning på eget kapital ska överstiga 12 procent över en konjunkturcykel.
Resultat: Neg (neg).

Nettoskuldsättningsgrad ska vara 0-20 procent.
Resultat: 20,7% (4,1).

Ordinarie utdelning ska uppgå till 30-50 procent av årets vinst.
Resultat: 0% (0).

Kommentar: LKAB:s lönsamhet, skuldsättning och utdelningsförmåga har under 2016 påverkats negativt av nedskrivning av Mertainen och avsättningar till samhällsomvandlingen.

Social hållbarhet

LKAB ska vara en säker och attraktiv arbetsplats, samt utöva ett positivt inflytande på våra affärspartners och vår närmiljö.

Olycksfall med frånvaro ska minska till frekvensen 3,5 per miljon arbetstimmar till år 2021.
Resultat: 6,9 (6,9) olyckor med frånvaro per miljon arbetstimmar.

Andelen kvinnor och kvinnliga chefer i LKAB ska år 2021 uppgå till minst 25 procent.
Resultat: 20,6 (20,0) procent kvinnor i LKAB. 19,5 (17,7) procent kvinnliga chefer.

Det ska finnas en väl fungerande dialog med intressenter och LKAB:s uppförandekod ska efterlevas.
Resultat: Enligt plan (n/a).

Kommentar: Olycksfallsfrekvensen ligger kvar på samma nivå som 2015. Vanligaste orsak till olycksfall är halkning och snubbling. Stärkt säkerhetskultur är en del av strategin för Operational excellence. Andelen kvinnor och kvinnliga chefer har ökat under året. Därtill har uppförandekoden uppdaterats och översatts till sex olika språk.

Miljömässig hållbarhet

LKAB ska vara ett av de mest resurs- och miljöeffektiva gruvföretagen i världen.

Utsläpp av koldioxid ska minska med minst 12 procent per ton färdig produkt till år 2021 jämfört med 2015. Samtidigt ska utsläppen av kväve till luft (NOx) minska.
Resultat: Utsläpp av koldioxid uppgick till 26,0 kg/ton (27,2) och utsläpp av kväve till luft minskade med 6 procent.

Energiintensiteten (kWh per ton färdig produkt) ska minska med minst 17 procent till år 2021 jämfört med 2015.
Resultat: Energiintensiteten uppgick till 158 kWh per ton färdig produkt (166).

Utsläpp av kväve till vatten ska minska med minst 20 procent per ton färdig produkt till år 2021 jämfört med 2015.
Resultat: 18,6 g/ton (21,0).

Utsläpp av stoft till luft från reningsanläggning ska minska med minst 40 procent till 2021 jämfört med 2015, räknat som snitt för alla anläggningar.
Resultat: Utsläpp av stoft till luft uppgick till 821 ton (532), 212 mg/m3 ntg (17). 

Kommentar: LKAB utreder kontinuerligt åtgärder för att minska energiintensiteten samt mängden koldioxid, stoft och kväve till luft från våra processer. Förbättringsåtgärder gällande skötsel av stoftreningsanläggningar har skett, då problem med ett fåtal anläggningar har påverkat stoftresultatet kraftigt. Kartläggning av åtgärder för att förbättra mätning och minska mängden kväve till vatten pågår.

(Resultaten från år 2016, resultat från år 2015 inom parentes).

Mer information hittar du i års- och hållbarhetsredovisningen.