Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

LKAB strävar efter att bli ett av de mest hållbara gruvföretagen i världen. För att stötta denna målsättning har vi definierat ett antal hållbarhetsmål på koncernnivå. Målen och resultaten återfinns nedan.

Attraktiva LKAB

Andelen kvinnor i LKAB ska år 2020 uppgå till minst 25 procent.

 • Resultat: 20,0 (19,4) procent kvinnor i LKAB. 17,7 (19,9) procent kvinnliga chefer.
 • Kommentar: Målet för 2015 är uppnått och andelen kvinnor i LKAB har fortsatt öka.

Det ska finnas en konkurrens mellan kvalificerade kandidater till alla utlysta tjänster.

 • Resultat: 92,2 % (96,2%) av 141 (315) tjänster har haft minst två sökanden.
 • Kommentar: Målet är uppfyllt för 2015. Då LKAB har haft anställningsstopp under året, avser rekryteringarna främst vikariat av olika slag.

Långtidssjukfrånvaron ska även fortsatt underskrida 0,8 procent.

 • Resultat: Långtidssjukfrånvaron uppgick till 0,6 (0,4) procent.
 • Kommentar: Målet för långtidsfrånvaro uppnås, men liksom i samhället i övrigt har sjukfrånvaron ökat under 2015.

Olycksfall med frånvaro ska minska från 7 till 5 per en miljon arbetstimmar från 2011 till 2015. År 2020 ska olycksfallsfrekvensen uppgå till högst 2,5.

 • Resultat: 6,9 (7,6) olyckor med frånvaro per en miljon arbetstimmar.
 • Kommentar: Trots en positiv trend uppnås inte målet. De kategorier av olycksfall som är mest frekvent förekommande är halkning och snubbling samt klämskador på händer/fingrar i samband med verktygshantering.

Attraktiva samhällen

Säkra ny mineralreserv som räcker minst 20 år.

 • Resultat: Malmreserven har ökat under 2015 och följer tidigare lagd plan.
 • Kommentar: Målet har goda utsikter att uppnås fram till 2020.

LKAB bygger 200 nya bostäder i vardera Kiruna och Gällivare kommun till år 2015, jämfört med år 2011.

 • Resultat: Totalt är 242 bostäder byggda, varav 184 i Kiruna kommun och 58 i Gällivare kommun.
 • Kommentar: I Kiruna förväntas målet om 200 nya bostäder uppnås 2016, då minskad deformationstakt har skjutit behovet av nybyggnation framåt. I Gällivare är målet förskjutet på obestämd tid på grund av fördröjd detaljplan och ökade byggkostnader.

Ansvarsfull verksamhet

Utsläpp av svaveldioxid från samtliga befintliga pelletsverk ska minska från cirka 2 000 ton år 2011 till 1 000 ton år 2015 och 500 ton år 2017.

 • Resultat: Utsläpp av svaveldioxid uppgick till 1 119 (1 124) ton svaveldioxid.
 • Kommentar: Utsläppsmålet för 2015 nåddes inte. Investeringar i rökgasrening har gett resultat och låga stabila utsläppsnivåer.

Årsmedelvärdet för nedfallande stoft ska minska med 10 procent till år 2015, från 2011 års nivå.

 • Resultat: Mängden nedfallande stoft har totalt minskat med 21 procent dock har mängden nedfallande stoft i Svappavaara och Malmberget ökat med 20 respektive 25 procent.
 • Kommentar: Mängden nedfallande stoft har sammantaget minskat med 21 procent för alla verksamhetsorter tillsammans, jämfört med 2011. I Svappavaara har verksamheten utökats jämfört 2011 och i Malmberget har en åtgärdsplan tagits fram för att minska damningen.

Resurseffektiv produktion

Den specifika energiförbrukningen ska minska från 160 kWh per ton färdiga produkter år 2011 till 130 kWh per ton färdiga produkter fram till år 2020.

 • Resultat: Energiförbrukningen uppgick till 163 (165) kWh per ton färdiga produkter.
 • Kommentar: Den specifika energiförbrukningen har inte minskat som prognostiserat. Energikrävande förändringar i produktionsprocesserna, produktsmix samt andra verksamhetsförändringar har begränsat möjligheten att uppnå målet.

Koldioxidutsläppen per ton färdiga produkter ska minska från 27 kg år 2011 till 17 kg år 2020.

 • Resultat: Koldioxidutsläppen uppgick till 26,4 (27,0) kg per ton färdiga produkter.
 • Kommentar: Koldioxidutsläppen har inte minskat som prognostiserat. Produktmix samt andra verksamhetsförändringar har begränsat möjligheten att uppnå målet.

Behålla vår marknadsposition som världsledande leverantör av pellets.

 • Resultat: LKAB:s position på marknaden som leverantör av pellets är oförändrad.
 • Kommentar: Målet är uppfyllt. LKAB har behållit sin position som en av världens främsta tillverkare och leverantör av högkvalitativa pelletsprodukter på den sjöburna pelletsmarknaden.

Ny generation pellets framtagen till år 2017.

 • Resultat: Produktutveckling sker fortlöpande inom LKAB:s forsknings- och utvecklingsverksamhet.
 • Kommentar: Målet är inte längre aktuellt. Produktmålet om en ny pelletsgeneration till 2017 är satt under ett annat marknadsläge.