Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Världen står inför en klimatkris orsakad av de fossila bränslen som använts under decennier. Järn -och stålindustrin står för en fjärdedel av den samlade industrins globala koldioxidutsläpp. Samtidigt förväntas efterfrågan på stål öka med 50% till 2050.

Vi ska ställa om vår verksamhet så att våra produkter och processer är koldioxidfria 2045. Tillsammans med kunder och leverantörer ska vi göra en ansvarsfull och affärsetisk omställning med minskad miljöpåverkan. Det skapar en hållbar samhällsomvandling och stärker vår konkurrenskraft. Vår vision är att lämna vidare en hållbar framtid till kommande generationer.   

Vårt uppdrag är att bryta, förädla och återvinna järnmalm och mineraler på ett resurseffektivt och innovativt sätt. Vi är ett företag där hållbarhet är integrerat i allt vi gör.

LKAB har länge arbetat mot långsiktiga hållbarhetsmål inom ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Läs mer om våra hållbarhetsmål här.

Under 2021 kommer nya hållbara koncernmål för 2030 att antas, och de nuvarande målen ska utvärderas.  

Samarbete, dialog och kontroll för hållbar utveckling

Vi strävar efter att ständigt öka det positiva avtrycket av vår verksamhet och minska det negativa. Det förutsätter att vi gör oss relevanta för vår omvärld och har en löpande dialog med våra intressenter. Genom samverkan och dialog identifierar vi vilka frågor som påverkar och påverkas av vår affär och som vi har möjlighet att själva påverka. Dessa frågor ligger till grund för vårt arbete och vår hållbarhetsredovisning.

LKAB är sedan 2019 medlemmar av FN Global Compact och arbetar med organisationens principer för ett hållbart företagande. Vi har även kartlagt vår verksamhet mot FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, för att se hur vi bidrar till det globala arbetet.

Vi rapporterar årligen enligt GRI (Global Report Initiative) för att vår påverkan på klimat och miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption ska kommuniceras på ett transparent sätt som går att jämföra med andra aktörer som rapporterar enligt samma standard.

För att vara säkra på att vårt hållbarhetsarbete inom arbetsmiljö, miljö och energi, socialt ansvarstagande och totalkvalitet möter de krav och förväntningar vi och andra har, genomför vi regelbundna verksamhets- och hållbarhetsrevisioner. Det ger oss en god grund för att ständigt förbättra oss. Hållbarhet på LKAB är en pågående resa mot ökad klimatnytta, minskat ekologiskt avtryck, transparens och spårbarhet i värdekedjan och ökad jämställdhet och mångfald. På vägen kommer vi skapa många stora och små hållbara lösningar tillsammans med leverantörer, kunder och samarbetspartners.  

Läs mer om våra resultat och de senaste hållbara lösningarna i vår senaste GRI rapport i års- och hållbarhetsredovisningen.