Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Visselblåsarsystemet SpeakUp

För att LKAB i tid ska få kännedom om och kunna åtgärda förhållanden, arbetssätt och händelser som strider mot vår uppförandekod, policyer, lagar, regler och riktlinjer som riskerar att skada företaget eller vår personal uppmanas alla medarbetare, allmänheten, partners och leverantörer att meddela misstänkta brott.

Det finns höga krav på företag att följa lagar och regler samt att säkerställa att risker för kränkningar av mänskliga rättigheter synliggörs och åtgärdas. Ett verktyg för att upptäcka risker och kränkningar är så kallade visselblåsarsystem. Ett visselblåsarsystem är en anonym kanal för anställda och andra att uppmärksamma missförhållanden som företaget eller företagets anställda är upphov till eller bör ta ansvar för. Visselblåsarsystem kravställs i många internationella riktlinjer för just mänskliga rättigheter där företag förväntas säkerställa att det finns möjlighet att anonymt rapportera och ventilera orättvisor. LKAB tillhandahåller visselblåsarsystemet SpeakUp för den här typen av anonym rapportering.

Hur rapporterar jag?

Du som arbetar på LKAB ska i första hand använda linjevägen, det vill säga rapportering görs genom närmaste chef, dennes chef, Human Resources eller via juridikavdelningen. Är du extern går du i första hand till din utsedda kontakt på LKAB eller till inköpsavdelning, miljöavdelning, ekonomi- eller juridikavdelning.

I de fall vanliga vägar inte räcker till, tillhandahåller LKAB visselblåsarsystemet SpeakUp. Systemet är en extern kanal som ger enskilda personer möjlighet att anonymt lämna information till LKAB om potentiellt allvarliga olagliga eller oetiska förhållanden som begåtts av personer i nyckelpositioner inom bolaget eller koncernen.

Här hittar du telefonnummer och webbadresser till visselblåsarsystemet SpeakUp för externa

LKAB-anställda hittar motsvarande information om kontaktvägar på intranätet.

När ska SpeakUp användas?

SpeakUp kan användas när du har kunskap eller misstanke om att det hos LKAB förekommer:

  • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

På grund av personuppgiftslagen kan SpeakUp användas endast för att rapportera om nyckelpersoner. Med nyckelpersoner avses:

  • Medlemmar i LKAB:s styrelse
  • Verkställande direktör
  • Övriga medlemmar i koncernledningen
  • Avdelningschefer
  • Medlemmar i dotterbolagens ledningsgrupper
  • Person som rapporterar till koncernledningen

Brott begångna av personer som inte definieras som nyckelpersoner hanteras genom ordinarie meddelandevägar.