Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter
Tjej och kille i dagbrott

LKAB:s uppförandekod bygger på internationella riktlinjer och förstärks av våra värderingar – Engagerad, Nytänkande och Ansvar. Den beskriver hur vi på LKAB ska uppföra oss – mot varandra, våra affärspartners och vårt omgivande samhälle.

Baserad på våra värderingar

LKAB:s värderingar ligger till grund för hur verksamheten drivs. Engagerad betyder att vi har kundernas resultat i fokus i allt vi gör. Nytänkande betyder att allt kan förbättras om vi vågar tänka i nya banor. Ansvar betyder att vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först.

Uppförandekoden lägger grunden för framgångsrika affärer

LKAB:s uppförandekod anger ramarna för hur vi ska agera. Uppförandekoden bygger på internationella riktlinjer från bland annat FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och UNICEF. Uppförandekoden förstärks av våra värderingar och vår vilja att vara ett föredöme i näringslivet och i samhället. Gott uppförande skapar förtroende som i sin tur lägger grunden för en framgångsrik affärsverksamhet.

Uppförandekoden är även grunden för de baskrav som alla leverantörer ska intyga att de uppfyller innan det kan bli aktuellt med en affärsrelation med LKAB.

Rapportera brott mot uppförandekoden genom SpeakUp

För att vi i tid ska få kännedom om och kunna åtgärda förhållanden, arbetssätt och händelser som strider mot vår Uppförandekod, policyer, lagar, regler och riktlinjer som riskerar att skada företaget eller vår personal uppmanas alla medarbetare att meddela misstänkta brott.

I första hand ska linjevägen användas, det vill säga rapportering genom närmaste chef, dennes chef, Human Resources eller via Finance Legal.

Om du som medarbetare anser att rapporteringen inte tas på allvar, eller inte känner dig bekväm med att meddela det misstänkta brottet linjevägen, kan LKAB:s visselblåsarsystem "SpeakUp" användas. LKAB:s ledning bär det övergripande ansvaret för Uppförandekoden.

Tillsammans ansvarar vi alla för att följa koden och rapportera avvikelser och brott.

Relaterade dokument