Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Printzsköld hängvägg

Under april månad har det varit ökad seismisk aktivitet i Printzskölds hängvägg. Seismisk aktivitet är något som normalt förekommer i alla malmkroppar i Malmberget och beror på att vi lastar ut malm och skapar bergrum som fylls igen genom att den ovanliggande bergmassan blockar upp. Detta sker kontinuerligt i alla våra produktionsområden, och är av LKAB önskvärt då det produktionstekniskt skapar en säker arbetsplats i de områden som vi har lastning.

Mer om seismiska händelser i Malmberget och Kiruna finns i här. 

Seismiska händelser kan visa sig som enstaka större händelser eller flertalet mindre händelser som är kännbara i samhället. Orsakerna till att det vid vissa tillfällen sker större händelser är svårt att förklara, då många faktorer spelar in. Några av faktorerna beskrivs i följande stycken.

Produktionstakten, det vill säga hur mycket malm vi lastar i en specifik malmkropp har stor betydelse. Ju mer vi tar ut desto mer kommer vi att öka takten på uppblockningen i hängväggarna och därmed antalet seismiska händelser. I vissa fall byggs det upp stora belastningar och hela belastningen frigörs i ett fåtal större seismiska händelser.

Spänningstillståndet (belastningen) i området. I alla bergmassor finns det ett tryck i berget som ökar med djupet. Det kommer dels från bergets egen vikt, dels från tektoniska rörelser som sker över hela jordklotet. Den här belastningen kallas allmänt för bergspänningar. Bergspänningarna ändras inte bara av djupet, utan de ändras även på grund av att de inte kan gå genom bergrum eller tomrum. Man kan lite förenklat likna bergspänningar med flödet i ett vattendrag. Om man släpper en stor sten i mitten av vattendraget kommer vattnet inte kunna passera rakt igenom stenen, utan vattnet måste gå runt. Därmed kommer det bildas områden runt stenen som kommer att påverkas mer av vattnet än andra delar av vattendraget. I vissa områden kommer flödet vara starkare än andra delar runt stenen.

På samma sätt bildas det tomrum i hängväggarna som en följd av att vi lastar ut malm, vilket resulterar i spänningskoncentrationer inom vissa områden som överskrider bergets hållfasthet. Är bergets hållfasthet låg sker detta mindre våldsamt. Finns det hårdare bergarter tenderar det ske större seismiska händelser. Värst är det när det finns en blandning av mjuka och hårda bergarter. I sådana områden brukar bergspänningarna koncentreras i de hårda bergarterna och det kan ske plötsliga större seismiska händelser.

Vad är det egentligen som händer i malmkroppen Printzsköld?

Delar av Printzsköld har varit stängt för produktion mellan juni 2015 och september 2017 på grund av att ett flertal seismiska händelser som orsakade höga vibrationer i samhället inträffade under första halvåret 2015. Under sommaren 2017 genomfördes ett begränsat försök med hydraulisk spräckning i syfta att minska vibrationerna. Sedan september 2017 har lastning pågått kontinuerligt, men det är först under det senaste halvåret som produktionen kommit in under det spräckta området, vilket är samma område som generade stora seismiska händelser med höga vibrationer som följd under 2015.

 

Sidvy och toppvy över Printzsköld. Med område för hydrauliska spräckning inringat i rött.

Det finns flera tänkbara orsaker till att just detta område ger stora händelser, exempelvis höga spänningar, kompetent bergmassa eller en storskalig seismiskt aktiv struktur. Vid produktion blockar bergmassan upp och kan trigga dessa faktorer. Arbete pågår med att tolka och analysera data för att bättre förstå vilken eller vilka faktorer som styr händelseförloppet i detta område.

Vad kan LKAB göra för att minska de stora händelserna i Printzsköld?

I gruvan sker kontinuerligt justeringar i produktionen och av gruvans brytningsplaner för att försöka reducera uppkomsten av seismiska händelser. Det har också genomförts ovan nämnda hydrauliska spräckning i delar av takskivan i syfte att reducera vibrationer i samhället till följd av seismiska händelser.
Viktigast av allt är att den pågående samhällsomvandlingen av Malmberget fortskrider enligt befintliga planer. Därigenom hanteras de långsiktiga konsekvenserna av vibrationer i samhället.

Så länge vi har produktion i storskaliga underjordsgruvor kommer seismiska händelser av varierande storlek att inträffa.